TUZLA TAÇLANIYOR KONUT ANLAYIÞI DEÐÝÞÝYOR

  Bu haber 12 Ekim 2011, Carsamba 15:23:48 eklenmitir.
Teknik Yapý, son yýllarýn en büyük projesi Evora Ýstanbul’u satýþa sunuyor. Tuzla’nýn en yüksek tepesine bir ‘taç” gibi konacak olan 4.304 konutluk Evora Ýstanbul’un ilk etabýnda yer alan 1.509 daire, 15 Ekim 2011 tarihinden itibaren 76.900 liradan baþlayan lansman fiyatlarýyla satýþa çýkýyor.

Teknik Yapý, son yýllarýn en büyük projesi Evora Ýstanbul’u satýþa sunuyor. Tuzla’nýn en yüksek tepesine bir ‘taç” gibi konacak olan 4.304 konutluk Evora Ýstanbul’un ilk etabýnda yer alan 1.509 daire, 15 Ekim 2011 tarihinden itibaren 76.900 liradan baþlayan lansman fiyatlarýyla satýþa çýkýyor.


Teknik Yapý Holding Baþkaný Nazmi Durbakayým, 'Sabiha Gökçen Havaalaný Tuzla'ya çýkmýþ bir piyango... Sabiha Gökçen, Atatürk Havalimaný'ndan daha önemli bir havaalaný olmaya baþladý' diye konuþtu.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum ise, 'Ýstanbul Tuzla'da nitelikli orta ve orta gelir üstüne hitap eden konut ihtiyacý açýða çýkmýþtýr. Evora Ýstanbul projesi buradaki konut ihtiyacýný ciddi bir biçimde karþýlayaak' ifadesinde bulundu.

Teknik Yapý, Evora Ýstanbul'un ilk etabýnda yer alan 1.509 daireyi 76 bin 900 liradan baþlayan fiyatla satýþa sunacaðýný açýkladý.

Projede, elektrikli araçlar için þarj istasyonlarý da yer alacak.
 
Teknik Yapý Holding Baþkaný Nazmi Durbakayým, projenin tanýtýmý münsebetiyle, grand Hyatt otel'de düzenlenen basýn toplantýsýnda, Emlak Konut GYO'nun geçen yýl hasýlat paylaþým modeli uygulayarak ihaleye çýkardýðý arazinin, Teknik Yapý tarafýndan iþlendiðini ve Tuzla'nýn 700 metrelik en yüksek tepesini taçlandýrmaya hazýr hale geldiðini kaydetti...

Teknik Yapý Holding Baþkaný Nazmi  Durbakayým, içinde ilkokul, kreþ, park, týp merkezi ve camisi olan küçük bir þehir kuracaklarýný, Emlak Konut GYO ile yaptýklarý 2 hasýlat paylaþýmý projesinin birlikte yer aldýðý bu projenin Tuzla'nýn bir þapkasý gibi düþünülebileceðini ve Tuzla'nýn siluetini pozitif yönde etkileyeceðini söyledi.
Konut yapýmýnda bugüne kadar seçtikleri bölgelerde yanýlmadýklarýný vurgulayan Durbakayým, ''Sabiha Gökçen Havaalaný Tuzla'ya çýkmýþ bir piyango. Sabiha Gökçen, Atatürk Havalimaný'ndan daha önemli bir havaalaný olmaya baþladý. Atatürk Havalimaný'nýn Yeþilköy'ü varsa Sabiha Gökçen'in de Tuzlasý 'olma' yolunda gidiyor. Tuzla'da tersanede yabancý çalýþanlar da bölgeye canlýlýk getiriyor. Bugün sýrf kapýdan geçerken projeye ismini yazdýran 1.500 civarýnda kiþi var'' diye konuþtu.
Projede yer alacak yeniliklere de deðinen Durbakayým, elektrikle çalýþan arabalar için elektrik þarj istasyonlarý kuracaklarýný bildirdi.
Sorularý da yanýtlayan Durbakayým, konutlarýn ortalama metrekare satýþ fiyatýnýn 1.800 lira olduðunu, bunun çýkacaðý noktanýn ise 3 binin üzerinde olacaðýný söyleyerek, ''Aylýk olarak fiyatlarý deklare edeceðiz. Borsa gibi her ay yeni fiyatýmýzý yayýnlayacaðýz'' dedi.
Tuzla'da 175 bin kiþi yaþadýðýný, projede öngördükleri nüfusun da 15 bin olduðunu belirten Durbakayým, nitelikli 15 bin kiþilik nüfusun 175 bin kiþilik nüfusa olumlu etkisinin olacaðýný vurguladý.
Metrekare birim fiyatý ortalama 1.550 liradan baþlayacak projede, stüdyo daireler 76.900 lira, 1+1 daireler 84,200 lira, 2+1 daireler 146.700 lira, 3+1 daireler 188.100 liradan baþlayan fiyatlarla satýþa çýkacak.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum ise Emlak Konut GYO'nun 2003 baþýndan bu güne kadar, yaklaþýk 11,1 milyon metrekare inþaat alanýna sahip 62 bin 700 konut, muhtelif ticari ünite ve okul inþaatý ile birlikte her türlü sosyal donatý, spor ve yeþil alanlarýn da yapýmýný gerçekleþtirdiðini belirtti.
2010 yýlýnda Emlak Konuta ait projelerdeki, 7.784 baðýmsýz bölüm satýþý gerçekleþtiðini ve bu satýþlar karþýlýðý 2 milyar 97 milyon lira tahsilat yapýldýðýný ifade eden Kurum, ''Buna karþýlýk 2011 yýlýnýn 9 ayýnda 2010 yýlý satýþ rakamlarý aþýlarak 8.384 baðýmsýz bölümün satýþý gerçekleþmiþ ve bu satýþlar karþýlýðý da 2 milyar 78 milyon lira tahsilat yapýlmýþtýr. Þirketimizin geliþtirmiþ olduðu projelerden inþaat ruhsatlarý henüz alýnmamýþ olanlarý da dahil edersek önümüzdeki üç yýl içerisinde minimum 4 milyar lira gelir elde edecektir'' dedi.
Emlak Konut'un Ýstanbul'un yeni yerleþme alanlarýndan birisi olan Tuzla'da þu an itibariyle 4 projesi bulunduðunu, bu projelerde yaklaþýk 6.660 konut ile muhtelif ticari üniteler, sosyal tesisler, spor ve yeþil alanlarýn yer aldýðýný anlatan Kurum, ''Tuzla'da nitelikli orta ve orta gelir üstüne hitap eden konut ihtiyacý açýða çýkmýþtýr. Evora Ýstanbul projesi buradaki konut ihtiyacýný ciddi bir biçimde karþýlayacaktýr'' dedi.
Murat Kurum, Emlak Konut'a ait 255 bin metrekare alanlý arsalar üzerinde toplam 436 bin metrekare emsal inþaat alanýna sahip projenin toplam gelirinin en az 982 milyon lira ve Emlak Konut'un payýnýn da en az 318 milyon lira civarýnda gerçekleþmesinin beklendiðini kaydetti.
Avrupa’da eþi bulunmayan proje


Emlak Konut GYO’nun geçen yýl hasýlat paylaþým modeli uygulayarak ihaleye çýkardýðý toplam 300 dönümlük arazi, Teknik Yapý tarafýndan kýymetli bir pýrlanta gibi iþlendi ve Tuzla’nýn en yüksek tepesini taçlandýrmaya hazýr hale geldi. Ýstanbul’un yeniden yapýlandýrýlmasýnda lokomotif görevi yapan TOKÝ öncülüðünde konut sektörünün büyük bir geliþme gösterdiðini belirten Teknik Yapý Holding Baþkaný Nazmi Durbakayým, Teknik Yapý’nýn da kalitesi ve güvenli yapýlarýyla üzerine düþen görevi yerine getirmeye devam ettiðini söyledi. Nazmi Durbakayým, TOKÝ’nin iþtiraki Emlak Konut GYO iþbirliði ile bu yapýlanmaya yeni bir sayfa açacaðýný ifade etti.
 “Tuzla’nýn en yüksek tepesinde konumlanan Evora Ýstanbul, bir taç gibi parlayacak” diyen Nazmi Durbakayým, içinde ilkokulu, kreþi, parký, týp merkezi ve camisi olan küçük bir þehir kuracaklarýný belirtti. Evora Ýstanbul’da yaþama þansýný bulacak yaklaþýk 15 bin kiþinin yeþilin içinden maviye, denize bakarak güne baþlayacak insanlar olacaðýný söyleyen Nazmi Durbakayým sözlerini “Evora Ýstanbul, insanlara istedikleri mekanlara istedikleri þartlarla ulaþabileceðini saðlayacak bir proje olacak” þeklinde sürdürdü.

Açýk deniz manzarasý

Teknik Yapý, Tuzla’ya en hakim tepede deniz manzaralý bir þehir kuruyor. Müstakil sitelerden oluþan bu þehirdeki siteler, kendi içinde baðýmsýz sosyal donatý alanlarýna sahip olacak. Tuzla’nýn denizden ve havadan siluetinin deðiþtirecek olan ve toplam 4.304 daireden oluþan Evora Ýstanbul projesi, konut ve rezidans bloklarýndan oluþacak. Projenin içinde ayrýca irili ufaklý çarþýlarda ticari birimler, sosyal tesisler ve spor alanlarý bulunacak.  Site içlerindeki araç yollarýnýn site etrafýna alýndýðýný ifade eden Nazmi Durbakayým, site sakinlerinin kullanýmý için geniþ avlu alanlarý oluþturulacaðýný ve sosyal amaçlý mekan ve alanlara yer kazandýrýldýðýný açýkladý.

Evora Ýstanbul’un inþaatýna Ekim 2011 tarihinde baþlandýðý bilgisini veren Nazmi Durbakayým, projenin Aðustos 2014’de de tamamlanacaðýný açýklarken, daire teslimlerinin etaplar þeklinde yapýlacaðýný bildirdi. Buna göre ilk etabý oluþturan 1.509 daire 30 ay sonra teslim edilecek.

Evora Ýstanbul’un hitap ettiði kitle profilinin Türkiye mozaiðini yansýttýðýný anlatan Nazmi Durbakayým “Birçok büyük bankanýn teknolojik merkezleri Tuzla’ya taþýnýrken, buralarda çalýþacak binlerce insan rahat bir yaþam ortamý istiyor.  THY personeli de Tuzla’da iþ streslerini ortadan kaldýracak yaþam alanlarý arýyor. Ataþehir’deki Finans Merkezi’nde çalýþan orta gelir grubu da, çalýþma bölgesine ulaþýmý kolay ekonomik konut istiyor. Projeyi oluþturan az katlý dairelerimiz, emeklilik dönemlerini denize nazýr yeþil bir alanda geçirmek isteyenlere hitap edecek. Çocuklarýný güvenli bir ortamda yetiþtirmek isteyen genç aileler de içinde parký, spor tesisleri ve sosyal olanaklarý olan Evora Ýstanbul’da yaþamak isteyecek” diye konuþtu.

Anadolu Yakasý’nda yaþamýn adresi deðiþiyor

Stratejik konuma sahip Tuzla’nýn çok hýzlý bir geliþme göstererek Ýstanbul ile Anadolu arasýnda kilit bölge olacaðýna iþaret eden Nazmi Durbakayým, Evora Ýstanbul ile birlikte Anadolu Yakasý’nda yaþamýn adresinin deðiþeceðini söyledi. Durbakayým, Teknik Yapý’nýn bugüne kadar gerçekleþtirdiði projelerde müþterilerine yüksek kazanç saðladýðýnýn da altýný çizdi. Evora Ýstanbul’un Teknik Yapý’nýn gerçekleþtirdiði projeler arasýnda prim yapma potansiyeli en yüksek proje olacaðýna inandýðýný belirten Nazmi Durbakayým “Bu sene yapýlan bir araþtýrmaya göre Ýstanbul’un en çok deðer kazanan projesi bizim gerçekleþtirdiðimiz Uphill Court oldu. Kartal’daki projelerimiz de listenin üzerinde yer aldý. Ancak Evora Ýstanbul’un kazanç saðlayan projeler sýralamasýnýn yeniden yazýlmasýný saðlayacak ve listenin tepesinde yer bulacaktýr. Metrekare fiyatý açýsýndan orta gelirli vatandaþlarýmýzýn bile rahatlýkla satýn alabileceði daireleri barýndýran Evora Ýstanbul’un yatýrým stratejilerini de deðiþtireceðine inanýyorum. Borsada olduðu gibi -beklentiler alýnýr, gerçekler satýlýr- mantýðý ile günümüz projelerinden daire alarak daha sonra satýp kazanç saðlayanlar, Evora Ýstanbul’da bir kez daha düþüneceklerdir. Proje tamamlandýðýnda dairelerini evladiyelik olarak kullanmaya karar vereceklerine inanýyorum” açýklamasýný yaptý.

Tuzla’yý taçlandýracak Evora Ýstanbul’un kendi deðerini, bölgeye de yansýtacaðýný belirten Nazmi Durbakayým, “Projeyi inþa ederken, hemen yanýnda da hem Evora Ýstanbul sakinlerinin hem de Tuzla halkýnýn kullanabileceði ve büyüklüðü 46 bin metrekare olan bir park yapacaðýz” bilgisini verdi.

Evora Ýstanbul’un uluslararasý üne sahip mimar Eren Yorulmazer tarafýndan tasarlandýðýný açýklayan Nazmi Durbakayým, proje konseptinin gün ýþýðý ve deniz temasý üzerine kurulduðunu söyledi. Projenin oval form þeklinde Tuzla’nýn en yüksek tepesine yerleþtirildiðini kaydeden Nazmi Durbakayým, bu nedenle projedeki dairelerin büyük çoðunluðunun denize baktýðýný belirtti. Durbakayým, koridorlardan banyolara kadar tüm seramiklerin kalitesi, ölçüsü ve renklerinin Eren Yorulmazer tarafýndan Evora Ýstanbul için özel tasarlandýðýnýn altýný çizerken, kullanýlan malzemelerin büyük çoðunluðunun ise dünyaya ihracat yapabilen Türk markalarýndan oluþtuðunu vurguladý.

Ýlk etapta 1.509 daire satýþa koyuluyor...

Satýþa çýkacak olan ve projenin ilk etabýný kapsayan 15 blokta toplam 1.509 daire yer alacak. Metrekare birim fiyatý ortalama 1.550 liradan baþlayacak projede stüdyo daireler 76.900 TL, 1+1 daireler 84,200 TL, 2+1 daireler 146.700 TL, 3+1 daireler 188.100 TL’den baþlayan fiyatlardan satýþa çýkacak. Satýþta yüzde 7 peþinat kullanýmý için olanak saðlanýrken, bedelin yüzde 25’in tamamlanmasý için Teknik Yapý Holding tarafýndan bakiye yüzde 18’lik oran 12,18 ve 24 ay olmak üzere 3 eþit ay þeklinde vadelendirilecek. Daire bedelinin kalan yüzde 75'i için banka kredisi kullanýlabilecek.

Ýlk etabý oluþturan 1.509 dairenin yüzde 3’ü stüdyo, yüzde 43’ü 1+1, yüzde 30’u 2+1, yüzde 23’ü 3+1tipinde olacak. Daire büyüklükleri ise stüdyo tiplerinde 50,34-58,88 m², 1+1 tiplerinde 55,11-75,54 m², 2+1 tiplerinde 91,56-171,37 m², 3+1 tiplerinde 130,29 - 211,22 m² þeklinde olacak. Dairelerin büyük bir bölümünde 8,76 ile 17,52 metrekare aralýðýnda deðiþen özel kat bahçesi veya balkon olacak.

Projedeki açýk ve kapalý sosyal ve spor tesislerin birçok ilçedeki tesislerden daha fazla olduðunu kaydeden Durbakayým “Evora Ýstanbul’un ilk etabýnda doktor odalarý, TV odalarý, toplantý odalarý, okuma odalarý, spor salonu, sauna, çamaþýrhane, 3 adet çim saha, 3 adet mini basketbol sahasý, 4 adet çocuk parký, seyir terasý, açýk havuz,  süs havuzu, kafeterya, fitness, salon derslikleri, hamam, okuma&satranç odasý, oyun odasý, bilardo ve langýrt salonu, çok amaçlý salonlar sosyal ve spor tesisleri olarak yer alacak. Ýlk etapta ayrýca kapalý ve açýk olmak üzere toplam 1.534 adet otopark yer alacak” diye konuþtu.


BOÐAÇ YÜZGÜL / ÝNES KÝREMÝTÇÝ / EGEMEN GAZETESÝ / BALKAN HABER AJANSI


 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com