INTEL GRUPANYA'YI SEÇTÝ

  Bu haber 11 Ekim 2011, SALI 18:01:10 eklenmitir.
Intel Capital Türkiye’de e-ticaretin geleceðine yatýrým yapýyor...

 

Intel Capital Türkiye’nin lider sosyal ticaret þirketi Grupanya’ya yatýrýmýný duyurdu. Intel Capital bu yatýrýmla Türkiye’ye güçlenerek artan  baðlýlýðýný ortaya koyuyor.

Intel’in global yatýrým kuruluþu Intel Capital, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret þirketi Grupanya’ya yatýrým yaptýðýný duyurdu. Sosyal medya ve e ticareti bir araya getiren yenilikçi yaklaþýmýyla Grupanya Türkiye’de sosyal ticaretin geliþiminde lider rol üstleniyor. Intel Capital, saðlayacaðý finansal desteðin yaný sýra geniþ teknoloji birikim ve deneyimiyle Grupanya’nýn yeni yetenekler geliþtirmesine ve hizmetler sunmasýna da yardýmcý olacak.

Konuyla ilgili olarak, Point Otel The Barbaros'ta düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydýn, Intel’in 13 yýldýr Türkiye’de pazarý büyütmek için faaliyetlerini yoðun biçimde sürdürdüðünü, devlet kurumlarý ve özel sektördeki þirketlerle yakýn iþbirliði içinde olduðunu belirtti. Aydýn, Intel Capital’in son bir yýlda sadece birkaç ay arayla duyurduðu iki yeni yatýrýmýnýn Türkiye’nin teknoloji ve internet þirketlerinin baþarýlarýný bir kez daha ortaya koyduðunu vurguladý. Günümüzde bilgi teknolojilerinin ve internetin ekonominin önemli çarklarýndan biri haline geldiðini kaydeden Aydýn, bu alanlarýn geliþmesi için çaba ve yatýrýmlarýn sürmesi gerektiðini kaydetti.

Kullanýcýlara her gün yeni fýrsatlar sunan sosyal ticaret sitelerinin dünyanýn her yerinde artýk hayatý yönlendirdiðine dikkat çeken Intel Capital Türkiye, Ortadoðu ve Afrika Yatýrým Direktörü Feroz Sanaulla, son dönemde Türkiye’de de bu alanda çok baþarýlý þirketler ortaya çýktýðýný belirtti. Grupanya’nýn baþarýlý iþ modelinin, kurulduðu günden bu yana gösterdiði baþarýlý performansýn ve sosyal ticaret alanýndaki vizyonunun Intel Capital’in yatýrým kararýnda etkili olduðunu kaydeden Sanaulla, “Online ve geleneksel perakende dünyalarý arasýnda iþbirliðini geliþtiren ve her iki tarafa da fayda saðlayan örnek projeleri ile Türkiye’de bu alanda öncülük eden Grupanya ile iþbirliðimizden büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de yenilikçi teknoloji þirketlerine yatýrýmlarýmýzý, teknolojinin geliþmesi ve biliþim sektörünün büyümesi için çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz” ifadelerinde bulundu.

Grupanya Genel Müdürü Esra Sertoðlu da, dünyanýn en vizyoner ve yenilikçi teknoloji þirketlerinden biri olan Intel tarafýndan stratejik olarak desteklenmekten büyük mutluluk duyduklarýný söyledi. Sertoðlu, “Intel Capital’in desteði ile Grupanya olarak vizyonumuzu daha hýzlý gerçekleþtirme þansý bulacaðýmýza inanýyorum. Finansal desteðin ötesinde, Intel Capital ile birlikte çalýþarak ayný zamanda kurumsal kültürümüzü Intel’in iþe benzersiz bakýþý ve sosyal deðerleri ile zenginleþtirmeyi umuyoruz” diye konuþtu. Grupanya’nýn sadece online grup satýn alma þirketi olmadýðýný da vurgulayan Sertoðlu “Grupanya sosyal gruplarýn etkileþimini teþvik eden, sonradan toplu satýn alma fýrsatýna dönüþen bir sinerji yaratan bir þirket. Ýþ modelimiz hem tüketiciler hem de katýlan orta ölçekli kurumlar için deðer yaratýyor. Öte yandan yeni þirketlerin büyümesini de hýzlandýrýyoruz. Platformumuz birlikte çalýþtýðýmýz þirketler tarafýndan ayný zamanda etkili bir pazar araþtýrma ve reklam kanalý olarak görülüyor” þeklinde konuþtu.
 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / EGEMEN GAZETESÝ / BALKAN HAEBR AJANSI

 

 

 

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com