ECOSTAR'DAN EKONOMÝK VE ÇEVRECÝ BÝR ÜRÜN

  Bu haber 10 Ekim 2011, Pazartesi 12:52:32 eklenmitir.
Gerek Türkiye'de, gerekse düyada yaptýðý ereji yatýrýmlarýya, büyüklü küçüklü sayýsýz projeye imza atan ECOSTAR, bu kez de, oldukça çevreci bir ürün geliþtirdi.

Gerek Türkiye'de, gerekse düyada yaptýðý ereji yatýrýmlarýya,  büyüklü küçüklü sayýsýz projeye imza atan ECOSTAR, bu kez de, oldukça çevreci bir ürün geliþtirdi.

Doðalgazýn yanamsý sonucu ortaya çýkan NO(Azot-oksit) gazýnýn miniize edilerek, emilsiyonun en alt seviyelerde bulunmaýý saðlayacak ürünün tanýtýmý, Tarihi Ortaköy Feriye Restaurant'a düzenlenen bir basýn toplantýsý eþliðinde gerçekleþtirildi.

Toplantýda bir konuþma yapan ECOSTAR Genel Müdrü Cem Özyýldýrým, doðalgazýn kömüre göre havayý daha az kirleten bir materyal olduðunu hatýrlatarak, buna raðmen doðalgaz yanmasý sýrasýnda çýkan azotoksit gazýnýn, minimize edilakdirde en az karbonmoksit kadar risk arzedebileceðini vurguladý.

Çevreci bir bilinçle hareket eden her bireyin ve her üreticinin, bu konuda azami dikkat etmesi gerektiðini de ifade eden Özyýldýrým, 'Yüksek maliyetliir yatýrým yaparak, bu konuda yerli üretimi ilk biz yaptýk. Ürünümüz, doðalgazýn tam yanmasý esnasýnda bacaya verilecek olan gazdaki azotoksidi, bir dizi kimsyal tepkimelrele minimize ediyor. Bu konuda sanayiden teknoljiye, inþaattan yatýrýmcýya kadar birçok sektör temsilicisi ile iritbatta olarak, ürünümüzü yaygýnlaþtýrmaya çalýþacaðýz. Bu ürünün mudali ithal ürüner elbette var ama yerli üretimi ilk biz gerçekleþtirdik. Zamanla ihracat yapmayý da düþünüyoruz. Mühim olan ürünü Türkiye'de de yaygýn hale getirmek. Avrupa'da azotoksid konusunda üst sýnýr 200 mg, alt sýnýrda ise, 110 mð'ye kadar inen bile var. Bizde ise genel geçerliliði olan bir  yasal at yapý yok. Teknoloji ve Sanayii Bakanlýðý'nýn bu konuda bir yasal düzenleme yapmasý þart. Biz de bu konuya bir yerde destek vermiþ bulunuyoruz. Yine ürünümüzle, hem ekoomik yönden maliyetleri düþrücü bir özellik, hem de havayý temizleyen bir unsuru; Türkiye'ye kazandýrmýþ oluyoruz' þeklinde konuþtu.

ECOSTAR Genel Müdrü Cem Özyýldýrým, ECOSTAR olarak, çevre bilincini azami ölçüde taþýyan nadir firmalardan biri olduklarýný, sembolik de olsa, kullandýklarý elektrik enerjisinin bir kýsmýný, rüzgar tribünü vasýtasýyla doðadan saðlayarak, özendirici ve örnir tutum sergiledikleriin de sözleine ekledi.

 

 


BOÐAÇ YÜZGÜL / EGEMEN GAZETESÝ

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com