SADECE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝL DÜNYANIN DA EN ÝYÝSÝ

  Bu haber 03 ARALIK 2010, Cuma 01:54:03 eklenmitir.
Dünyanýn etkili ekonomi gazetelerinden Financial Times (FT), basýldýðý 23 matbaa arasýndan, son üç yýlýn en iyi matbaasý olarak Hürriyet Almanya tesislerini seçti.

 

Dünyanýn etkili ekonomi gazetelerinden Financial Times (FT), basýldýðý 23 matbaa arasýndan, son üç yýlýn en iyi matbaasý olarak Hürriyet Almanya tesislerini seçti.


Londra’daki FT binasýnda önceki gün düzenlenen törende, baþarý ödülü Financial Times Baþkan Yardýmcýsý Greg Zorthian tarafýndan Hürriyet Yönetim Kurulu Baþkaný Vuslat Doðan Sabancý’ya verildi. Zorthian, FT’nin dünya çapýnda hizmet aldýðý 23 matbaa arasýnda Hürriyet Almanya tesislerinin özel bir yeri olduðunu söyledi.

FT için en önemli pazarlarýn Amerika, Ýngiltere ve kýta Avrupasý olduðunu belirten Zorthian, kalite beklentisinin yüksek olduðu Almanya ve çevresi için, Hürriyet matbaasýnýn ideal bir seçim olduðunu dile getirdi. 2008-2010 döneminde üstüste üç kez bu baþarýyý göstermenin ve bu dönem zarfýnda her yýl eklenen rakiplerle mücadele etmenin kolay olmadýðýný da vurgulayan Zorthian, iki þirket arasýndaki verimli iþbirliðinin devamýný diledi.

Üç yýldýr sýfýr hata

Vuslat Doðan Sabancý, Frankfurt ekibinin gelecekte de ayný baþarýyý göstermek için yoðun çaba harcayacaðýna emin olduðunu belirterek, Hürriyet Frankfurt ekibiyle gurur duyduðunu belirtti. Hürriyet tesislerinin FT baskýsýný son üç yýldýr sýfýr hata ile ürettiðini dile getiren FT Kýta Avrupasý Üretim Müdürü Warren Dupuy ise, reklam müþterilerinden bugüne kadar hiçbir þikayet almadýklarýný, aksine sürekli baský kalitesinden duyduklari memnuniyeti dile getirdiklerini söyledi.      

Pekçok kez dünyanýn en iyi gazetesi ünvanýný alan, son olarak 2010 Medya Ödülleri Festivali’nde yýlýn en iyi medya yönetimi ödülünü kazanan Financial Times, dünyada en fazla ülkede basýlan ve en yaygýn daðýtým aðýna sahip ekonomi gazetesi olarak gösteriliyor.

Financial Times ve Hürriyet ekibi bir arada:

Önder Cerik, Warren Dupuy, Vuslat Doðan Sabancý, Greg Zorthian, Sevda Boduroðlu, Dr.Halil Dölek, Michelle Smith, Petra Tschiene, Abdurrahim Kurtis, Chiharu Hirabayash