ÝNÞAAT ENDÜSTRÝYELLEÞTÝRLÝYOR

  Bu haber 05 Ekim 2011, Carsamba 16:16:29 eklenmitir.
.............

Doðanýn ve yaþamýn tüm renkleri Ankara’da AnkaNatura ile canlanýyor. Þehre yakýnlýðý, güvenli yaþam alanlarý, yemyeþil bir doða ve sýmsýcak komþuluk iliþkilerini hayata kazandýrmayý amaçlayan AnkaNatura, Akþan Grup þirketlerinden Akþan Prokar Gayrimekul Yatýrým A.Þ. ile hayata geçiriliyor. Ankara’nýn en gözde yerlerinin baþýnda gelen Beysukent’de Hacettepe Ormaný’nýn eteklerine serilen ve “Türkiye’nin ilk çok katlý çelik” konut projesi olan “AnkaNatura”, 20 bin m2’si yeþil alanlara ayrýlmýþ 69 bin m2’lik alana yayýlan 208 konuttan oluþuyor. AnkaNatura’da konutlar 340 bin TL’den baþlayan özel lansman fiyatlarý ile satýþa sunuluyor.
Ankara, Türkiye’nin çelik yapý111111 sistemiyle inþa edilen ilk çok katlý konutlarýnýn yer alacaðý “AnkaNatura”  ile sýradýþý projeye ev sahipliði yapýyor. Akþan Grup þirketlerinden Akþan Prokar Gayrimekul Yatýrým A.Þ. ile hayata geçirilecek olan “AnkaNatura” 69 bin m2’lik alana yayýlan 208 konuttan oluþuyor. Türkiye’nin en büyük hafif çelik konut projesi 35. Sokak’ýn hemen ardýndan yapýmýna baþlanan “Türkiye’nin ilk çok katlý çelik” konut projesi “AnkaNatura” Ankaralýlarýn özlem ve beklentilerini karþýlamak amacýyla Beysukent’ de inþa ediliyor. Hacettepe Ormaný’nýn eteklerinde þehre yakýnlýðý, güvenli yaþam alanlarý, yemyeþil bir doða ve sýmsýcak komþuluk iliþkilerini hayata kazandýracak olmasý “AnkaNatura”yý bugüne kadar yapýlmýþ konut projeleri arasýnda öne çýkarýyor. AnkaNatura’da 2+1 Daireler, Bahçe Dubleksleri, Ara Kat Dubleksleri ve Teras Dubleksleri bulunuyor.
Sürdürülebilir çevre anlayýþýnýn tüm gereklerini yerine getirerek inþa edilen “AnkaNatura”, þehrin gürültüsünden, kalabalýðýndan uzaklaþýp doðanýn verdiði huzuru yaþamak isteyenlerin ‘yeni baþlangýç öyküsü’ olmaya aday bir proje.  Modern ve sürdürülebilir kentleþme ilkelerinin temeli olan çelik yapý sistemi, AnkaNatura ile Türkiye’de ilk kez çok katlý bir konut projesinde hayata geçerken, yüzde 98’i deprem bölgesi olan ülkemizde olasý depremlere karþý en üst düzeyde güvenlik sunuyor. Deprem güvenliðinin yanýnda çelik yapý sistemi dýþ cephe kaplamasýnda tasarruf, iç mekanda da yüzde 7-10 oranýnda kullaným alaný kazanýmý da saðlýyor.
Çevreye Dost Proje: “AnkaNatura”
Yeþilin her tonunu bulabileceðiniz “AnkaNatura”, tertemiz havasý ve oksijeniyle Ankara’nýn yeni nefesi olma vizyonunu üstleniyor. Sürdürülebilir yaþam felsefesine göre çelik yapý sistemiyle inþa edilen “AnkaNatura”, çeliðin yüzde 90 geri dönüþtürülebilir bir malzeme olmasý, yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmý, sistemin yerleþim özellikleri sayesinde ve doðal toprak yapýsýnýn minimum deformasyonu ile çevreye saygýyý temelinde barýndýrýyor.

Duþtan, küvetten, lavabodan gelen evsel atýk su olan “gri suyu” toplayarak, standartlara uygun kullaným suyu olacak kalitede arýtýp temizlik, çamaþýr/araba yýkama, bahçe sulama gibi amaçlarda kullanýmýný saðlayan “gri atýk su geri kazanýmý sistemine’’ de sahip olan “AnkaNatura”, hem su tasarrufu açýsýndan kullanýcýlarýn bütçelerine, hem de doðal kaynaklara ve çevre deðerlerine saygý gösteriyor.

AnkaNatura projesinde ortak alan aydýnlatmasýnýn tüm elektrik ihtiyacýnýn güneþ enerjisi sistemleri ile karþýlanmasý da planlanýyor. Doðaya saygýlý enerji kazaným sistemlerinin baþýnda gelen güneþ enerji sistemlerinin kullanýmýyla “AnkaNatura” sakinlerinin aidat yükünü azaltmak, doðaya ve çevresel diðer faktörlere bir katký saðlanmasý hedefleniyor.
Hayatý kolaylaþtýran ‘Akýllý ev teknolojisi’ AnkaNatura’da…
“AnkaNatura” projesinde yer alan evlerin tüm iklimlendirme, aydýnlatma ve güvenlik sistemleri kiþiye özel olarak þekilleniyor. Evinize geri dönmeden odalarýnýzý önceden ýsýtýp soðutabiliyor, site güvenliði ile görüntülü temas kurabiliyorsunuz. Evinizin perdelerini bile kontrol edebilmenize olanak veren bu sistem ile internet üzerinden evinize baðlanabiliyor ve hatta uygun bir cep telefonu ile evinizi istediðiniz þekilde kontrol edebiliyorsunuz. AnkaNatura’daki akýllý ev teknolojisi ile evinizin tükettiði enerjiyi, devamlý izleyip yönetme olanaðýnýz da bulunuyor.
Yaþamýn tüm renkleri AnkaNatura’da!
Ankara’nýn merkezinde olan “AnkaNatura” birçok farklý ulaþým imkanýnýn yanýnda üniversitelere komþuluðu, çevresindeki yaþamsal olanaklarla da zenginleþiyor. AnkaNatura; açýk spor alanlarý, basketbol sahasý, tenis kortu, çocuk oyun alanlarý, ortak yeþil alanlar, misafir otoparklarý, 1000 m2’lik sosyal tesis, kýþýn kapalý yazýn açýk olarak kullanýlabilen yüzme havuzu, fitness, sauna, cafe-bar ve marketiyle yaþamý keyifli kýlacak tüm sosyal alanlarý da bünyesinde barýndýrýyor.

“AnkaNatura” projesi Türkiye’de özellikle deprem riski altýndaki büyükþehirlerde hem çok katlý hem de son derece güvenli yapýlar inþa edilebileceðinin çok önemli bir örneði olarak da dikkati çekiyor. Konut yoðunluðunun az olduðu bir bölgede, Ankara’nýn seçkin konutlarýna komþu olmanýn ayrýcalýðý ile hayata farklý bir anlam yükleyen “AnkaNatura” Ankara’nýn en gözde konut bölgesi Beysukent’de Çankaya-Turgut Özal Bulvarý hattýnýn ortasýnda yer alýyor. Orman dokusuna, üniversitelere, spor komplekslerine, AVM ve eðlence merkezlerine komþu olan “AnkaNatura”, Ankaralýlarýn yaþamlarýna deðer katacak yepyeni bir yaþam alaný sunuyor. AnkaNatura’da konutlar 340 bin TL’den baþlayan özel lansman fiyatlarý ile satýþa sunuluyor.

 

 

 BOÐAÇ YÜZGÜL / EMÝR EMÝRHANOÐLU / EGEMEN GAZETESÝ

 

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com