iPHONE-5'DE SÜRPRÝZ GELÝÞME

  Bu haber 04 Ekim 2011, SALI 16:25:33 eklenmitir.
Apple'ýn gazetecilere davetiye yollamasýyla birlikte gözler 4 Ekim tarihine çevrilmiþ ve iPhone 5'in bu tarihte duyurulacaðýna kesin gözüyle bakýlýyordu.

Apple'ýn gazetecilere davetiye yollamasýyla birlikte gözler 4 Ekim tarihine çevrilmiþ ve iPhone 5'in bu tarihte duyurulacaðýna kesin gözüyle bakýlýyordu.

Ancak büyük gün gelmesine raðmen söylentiler tam aksini iddia ediyor. Yani 4 Ekim'de iPhone 5'i duyurmayý planlamayan Apple, aslýnda sadece cüzi ücrete sahip iPhone 4S'i kullanýcýlara tanýtacak ve Apple iPhone 5 için bir süre daha beklemeyi tercih edecek.

Elbette Apple'ýn iPhone 5'i bugün duyurmayacaðýnýn kesin bir kanýtý yok.

Sanýrýz en iyisi lansman saatini beklemek ve Apple'ýn þovunu seyretmek...

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com