YAÞAR KARAKELLE: BÝLGÝNÝN ÖNEMÝ KAVRANMALIDIR

  Bu haber 04 Ekim 2011, SALI 10:05:37 eklenmitir.
YKK HAN GRUP Yönetim Kurulu Baþkaný ve Giriþimci ve Ýþletmeci Ýþadmý Yaþar Karakelle, bilgi toplumunun öneminin; bütün iþletmelerce algýlanmasý gereken bir zaruret olduðunu ve bilgi toplumu ile ilgili geliþmelere duyarsýz kalan bir iþletmenin yaþayamayacaðýný vurguladý.

YKK HAN GRUP Yönetim Kurulu Baþkaný ve Giriþimci ve Ýþletmeci Ýþadmý Yaþar Karakelle, bilgi toplumunun öneminin; bütün iþletmelerce algýlanmasý gereken bir zaruret olduðunu ve bilgi toplumu ile ilgili geliþmelere duyarsýz kalan bir iþletmenin yaþayamayacaðýný vurguladý.

YKK HAN GRUP Yönetim Kurulu Baþkaný ve Giriþimci ve Ýþletmeci Ýþadmý Yaþar Karakelle, 'Günümüz Ekonomisinde Bilgi Toplumunun Ehemmiyeti' baþlýklý bir basýn açýklamasý yaptý.

Ýnternet ve GSM dünyasýndaki geliþmelerle, bilgi toplumunun ehemmiyetinin hat safhaya ulaþtýðýný da hatýrlatan YKK HAN GRUP Yönetim Kurulu Baþkaný ve Giriþimci ve Ýþletmeci Ýþadmý Yaþar Karakelle, 'Bilgi eskiden olduðunan çok daha kýymetli bir unsur halini aldý. Zira artýk bilgide hýz da önemil. Bu da bilgi toplumu ile oluyor. Evren, yirmibirinci asrýn bilhassa ikinci yarýsýndan itibaren etkisi artarak devam eden hýzlý bir deðiþim süreci yaþamaktadýr. Kaldý ki bu süreçte yeni yeni eðilimlerin ortaya çýktýðý bir gerçektir. . Bilgi toplumuna geçiþ bunlar arasýnda en belirgin olanýdýr. Ýhmal edilme þansý yoktur.  Çaðýmýzda geliþen olaylarý takip etmek bilgi teknolojilerinin hýzlý deðiþimi sayesinde mümkün olmaktadýr. Tüm alanlarda olduðu gibi özellikle iþletmelerde bilginin elde edilmesi ve kullanýmýn önemi giderek artmýþtýr. Bilgi para ve giriþimcilik iþletmeler için en önemli temel girdi ve birer güç kaynaðýdýr. Ne var ki para ve giriþimciliðin kazanýlmasý da büyük oranda bilginin elde edilmesi ve kullanýmýna baðlýdýr. Bilgi iþletmeler için önemli bir varlýktýr. Ýþletmelerin sahip olduðu bu önemli varlýðý farkýna varýp tanýmalarý ve ölçmeleri lazým gelmektedir. Söz konusu deðiþim süreci içerisinde iþletmelerde bilginin yönetilebilirliði düþüncesiyle bilgi öðrenen, organizasyonlar, entelektüel varlýklarýn yönetimi global normlu iþletme yönetimi gibi konular aðýrlýklý olarak gündeme gelmiþtir. Yapýlan çalýþmalarda, bilgi toplumuna geçiþ sürecinde iþletmelerde etkin bir rekabet ve rekabet üstünlüklerinin korunmasý için bilginin ne derece önemli bir varlýk olduðu vurgulanarak iþletmeler üzerindeki bazý etkileri ve bu süreçte ortaya çýkan bilgiye dayalý yeni yönelimlere iliþkin tüm süreçler ele alýnmalýdýr' þeklinde konuþtu. Bilginin iki önemli özelliði olduðnu da kaydeden YKK HAN GRUP Yönetim Kurulu Baþkaný ve Giriþimci ve Ýþletmeci Ýþadmý Yaþar Karakelle, bunlardan ilkinin bilginin hammaddesi olan verinin tek baþýna anlam taþýmadýðý ancak iþlendikten sonra anlam kazanacaðý olduðunu, bir diðer özelliðinin ise, verinin iþlenmiþ hali olan bilgi yönetsel kararlara iliþkin belirsizliði azaltmasý olduðunu vurgulayarak, açýklamasýna þu þekilde devam etti:

'Bugün bilgi, hemen her ortamda açýklanmasý lazým gelen bir olgudur. 'Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?' sözü ya da peygamer efendimizin, 'Ýlim Çin'de olsa alýn gelin' hadisi, bilginin önemini çaðlar öncesinen ortaya koymaktadýr. Yönetsel bilgi, örgütlerde iþleyiþe iliþkin unsurlar ve gözlemleri içerir. Baþka bir ifade ile belirlenmiþ amaçlara ulaþmak için verilerin iþlenerek yöneticiler için anlamlý hale getirilmiþ halidir. Yönetsel bilginin en önemli kaynaðý deneyimlerdir. Bununla beraber model, çerçeve, þema, somut örneklerden de yararlanýlmaktadýr. Yöneticilerin bilgi ihtiyaçlarý konumlarýna göre deðiþmektedir. Üst yönetim uzun dönemde ve planlanmamýþ bilgiye ihtiyaç duyarken alt yönetim öngörülebilir ve ayrýntýlý bilgiye ihtiyaç duyar . Biliþimsel bilgi; bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri kullanýlarak bilimsel yöntemlerle elde edildiðinden bireysel yaklaþýmlardan uzak ve nesnel nitelik gösterebilen bilgi türüdür. Bilgi teknolojileri, verilerin kaydedilmesi, saklanmasý belirli bir iþlem sürecinden geçirilmesi ile bilgilerin üretilmesi üretilen bilgilere eriþilmesi saklanmasý aktarýlmasý gibi iþlemlerin en iyi þekilde yapýlmasýna olanak saðlayan teknolojileri tanýmlamada kullanýlan bir kavramdýr . Bilgi ve beraberinde iletiþim teknolojisinin geliþmesi birbirine baðýmlý ve tamamlayýcý bir þekilde gerçekleþmektedir. Özellikle, bu iki alandaki geliþmeler bilgi toplumuna geçiþ sürecinin hýzlanmasýna olumlu etki yapmýþtýr. Bilgi teknolojileri, gücü elde edebilme ve var olan güç pozisyonlarýnýn etkinliðini yitirmeden saðlamlaþtýrýlabilme yöntem ve araçlarýný saðlamaktadýr. Bilgi teknolojileri imkanlarýnýn bilginin örgüt içinde ve dýþýnda kullanabilme olanaklarýný arttýrmasý ise merkez kaç örgüt yapýlarýný yaygýnlaþtýrmaya baþlamýþtýr. Böylece saðlanan bilgi þeffaflýðý karar vermede merkez kaç gücün artmasýna yardýmcý olmaktadýr. Örgütler etkin olabilmek için karmaþýk çevrelerle iliþki kurarken Bilgi teknolojilerinden yararlanmaktadýrlar. Bilgi teknolojileri çevrenin esnekliðine, yenilik getiriciliðine, dýþ çevredeki faktörlere ve onlarýn isteklerine hýzlýca karþýlýk vermeyi garanti etmektedir. Sistem, bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni veya belirli bir amaç için þekillenen özel bilgi gerektiren kurumsallaþmýþ faaliyetler bütünüdür þeklinde tanýmlamak mümkündür. Bilgi ise, herhangi bir konuya iliþkin açýklamalar getiren verilerdir. Bu verilerin belirli bir amaç doðrultusunda toplanmasý, depolanmasý ve iþlenmesini saðlayan sistemlerde bilgi sistemlerini oluþturmaktadýr . Bilginin yokluðu önemli bir sorun iken son yýllardaki geliþmelerin de katkýsýyla eldeki çok sayýdaki bilginin düzenli bir þekilde sýnýflandýrýlmasý ve kullanýma hazýr hale getirilmesi farklý bir sorun halinde karþýmýza çýkmaktadýr. Ayrýca bilginin elde edilmesi yanýnda özellikle kendinden bekleneni verebilmesi için doðru bilginin doðru yere zamanýnda hýzlý, güncel, tam ve bir bütün içinde sunulmasý gerekmektedir. Bu amaçla günümüzde karþýlaþýlan deðiþik problemleri çözmek amacýyla farklý bilgi sistemlerinin ön plana çýktýðý ve bilgisayar kullanýmýnýn arttýðý görülmektedir. Bilgi sistemleri örgütsel baþarý açýsýndan hayati öneme sahiptir. Bilgi sistemlerinde insan ve teknoloji birlikte çalýþmaktadýrlar. Yeni bir bilgi sistemi yüzeysel bir donaným yazýlým deðiþikliðinden çok teknoloji ile insanýn uyumu olarak algýlanmalýdýr .  Dýþsal bilgi; örgütün dýþýnda oluþan sosyal, ekonomik, hukuki, kültürel, teknolojik ve uluslar arasý koþullar ve geliþmeler doðrultusunda örgütü etkilemesi muhtemel olan tehdit ve fýrsatlara iliþkin bilgidir. Dýþsal bilgi rakip iþletmelerin pazar payý, yeni pazar fýrsatlarý, milli ekonomik büyüme oraný ve organizasyonel büyüme oraný gibi temel faktörleri içermelidir: Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiþte, yöneticilerin örgüt süreçlerinin iþleyebilmesi, örgütün etkinlik ve rekabet üstünlüðü elde edebilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyaç duymalarý bilgi yönetimi konusuna güncellik kazandýrmýþtýr. Örgüt fonksiyonlarýndan biri olan bilgi yönetimi, bilgi teknolojileri aracýlýðýyla karar verme sürecine ve diðer stratejik amaçlara önemli destekler saðlamaktadýr. Günümüzde bilgi bir güç ve zenginliði kaynaðýdýr. Sanayi toplumlarýnda yatýrýmlarýn önemli bir kýsmý fabrika binasý makine, teçhizat gibi sabit unsurlara ayrýlýrken günümüzde yatýrýmlarýn önemli bir kýsmý bilgiye veya insan sermayesini saðlamak için uzmanlýk geliþtirmeye yönelik olmaktadýr . Çünkü iþletmenin sahip olduðu bilgiyi üretim süreçlerine aktaran insan kaynaklarý önemli ve öncelikli faktör olarak kabul edilmektedir.  Bilginin yönetilebilir olduðu düþüncesi öðrenen örgüt, maddi olmayan varlýklarýn yönetimi ve Entellektüel Sermayenin yönetilmesi konularýný gündeme getirmiþtir . Bu konulardaki geliþmeler artan þiddetli rekabetin ve global geliþmelerin muhtemel olumsuz etkilerinden kurtulma çabalarýný yansýtmaktadýr. Ayrýca, hýzla deðiþen teknoloji ve artan rekabet gelecekle ilgili plan ve tahminleri zorlaþtýrmaktadýr. Bu nedenle iþletmeler etkin bir þekilde rekabet etmenin ve rekabet üstünlüklerini artýrmanýn yollarýný aramaktadýrlar. Bu amaçla iþletmelerin çoðu sahip olduklarý her tür varlýða dayalý stratejiler geliþtirme yoluna gitmiþler ve böylece sahip olduklarý fakat tam kullanamadýklarý varlýklarýnýn farkýna varmýþlardýr. Bunlar özellikle lisans anlaþmalarý, patentler, AR-GE çalýþmalarý, marka, telif haklarý, veri tabanlarý gibi varlýklardýr . Bu tür geliþmeler bilginin ekonomik deðerini varlýklara dayalý, rekabet üstünlüðünün saðlanmasýnda ve sürdürülmesinde kullanýlan yeni bir yönetim anlayýþý aþan Entellektüel Sermaye yönetiminin kilit rolünün ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr. Bilgi toplumu bilgi teknolojilerinin kullanýlmasýyla ortaya çýkan bir olgudur Sosyal, ekonomik, teknolojik ve siyasi alandaki geliþmeler bilginin yaratýlmasý ve kullanýlmasýna baðlýdýr. Yoðun deðiþim süreci yaþayan dünyamýzda bilgi yoðun bir toplumun kurum ve kurallarý hýzla oluþmaya baþlamýþtýr. Bu süreçte yaþanan en önemli deðiþim sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiþ sürecidir . Evren, bilgi toplumunda uluslarýn zenginliðinin direkt olarak bilgi yaratma ve onu kullanmaya baðlý olduðu bir döneme girmiþtir. Bilgi temelli ürün ve hizmetlere olan talepteki artýþ global ekonominin yapýsýný deðiþtirmekte, rekabet üstünlüðünün saðlanmasýnda bilginin rolünü daha da artýrmaktadýr. Bu nedenle artýk iþletmeler günümüzde bilgi temelli bir ekonomide varlýklarýný sürdürmek durumundadýrlar.  Ýþletmeler artýk bilgi temelli bir ekonomide varlýklarýný sürdürmek durumundadýr. Bilgi, iþletmelerin üstünlük saðlama potansiyellerinin kilit kaynaðý olarak kabul edilmektedir.Hatta Peter Drucker, bilginin anlamlý tek ekonomik varlýk olduðunu ileri sürmüþtür.Özellikle bilgisayarlar ve bilgi teknolojisinin iþletmelerde kullanýlmasýna baþlandýktan sonra iþletmelerin yapýsýnda önemli deðiþiklikler gerçekleþmiþtir. Bilgi teknolojisindeki geliþmeler manuel çalýþma yöntemlerinin yerini tamamen almamakla birlikte önemli deðiþikliklere ve daha önceden mevcut olmayan yeni hizmetlerin ve yöntemlerin yaratýlmasýna neden olmuþtur.Talepteki artýþ global ekonominin yapýsýný deðiþtirmekte:rekabet üstünlüðünün saðlanmasýnda bilginin rolü tüm sektörde önemini arttýrmaktadýr. Bilgi toplumunu oluþturan dinamiklerin ortaya çýkmasýyla birlikte ekonomide hýzlý bir deðiþim süreci söz konusu olmuþ ve bu deðiþim süreci,iþletmelerin üretim faktörlerinin sýralamasýnda deðiþiklikler yaratmýþtýr.Sanayi ekonomisinde yatýrýmlarýn en önemli kýsmý fabrika binasý,teçhizat vb,unsurlara ayrýlýrken,günümüzde yatýrýmlarýn önemli bir kýsmý bilginin artýrýlmasý veya insan sermayesi saðlamak için yeterlilik ve uzmanlýk geliþtirmeye yönelik olmaktadýr . Çünkü iþletmenin sahip olduðu bilginin oluþumunu ve uygulanmasýný üretim süreçlerine aktaran nitelikli insan kaynaklarý öncelikli faktör olarak kabul edilmeye baþlanmýþtýr. Bilginin yönetilebilir olduðu düþüncesi,öðrenen örgüt,bilgi temelli iþletme,maddi olmayan varlýklarýn ve entelektüel sermayenin yönetilmesi nosyonlarý için temel ilkedir.Bu konulardaki güncel geliþmeler,iþletmelerin artan hýzlý deðiþmelerin,rekabetin ve piyasa düzensizliklerinin üstesinden gelme çabalarýný yansýtmaktadýr.Çünkü hýzla deðiþen teknoloji ve artan rekabet,piyasa deðiþkenliklerinin ve gelecekteki müþteri taleplerinin tahmin edilmesini zorlaþtýrmaktadýr.Bu nedenle iþletmeler etkin bir þekilde rekabet etmenin ve rekabet üstünlüklerini arttýrmanýn yollarýný aramaktadýrlar.Bunun için iþletmelerin çoðu,sahip olduklarý varlýk yeteneklerine(kapasitelerine)dayalý stratejiler geliþtirme yoluna gitmiþler ve böylece zaten sahip olduklarý fakat tam potansiyeliyle kullanýlmayan varlýklarýn farkýna varmýþlardýr . Bunlar özellikle iþ görenler,bilgi patentler,telif haklarý,marka,Ar-Ge,lisans anlaþmasý fýrsatlarý,veri tabanlarý gibi varlýklardýr.  Bilgi, bütün ekonomik sistemlerin temelinde yer almaktadýr. Sosyal ve ekonomik sistemlerin bilgiden ayrý düþünülmesi mümkün deðildir. Günümüzde uluslar arasý ekonomik savaþýn en stratejik silahýnýn bilgi olduðu kabul edilmektedir. Sanayi ekonomisinin kaynaklarý yani üretim faktörleri sermaye, emek, doða ve teknoloji iken bilgi ekonomisinin ana kaynaðý bilgidir. Buradan hareketle sanayi ekonomisi ile bilgi ekonomisi arasýndaki farký bilginin üretim faktörleri içinde birincil öneme sahip olmasý ve bilginin kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýyla anlatýlabilir. Unutulmamalýdýr, bilgi; temelli bir ekonomidir. Dijital bir ekonomidir. Að ekonomisidir. Yenilik yoðun bir ekonomidir. Hýz ekonomisidir. Küresel bir ekonomidir. Bilgi toplumuna geçiþ sürecinde ekonomik bir deðere sahip bilginin iþletmeler üzerinde büyük etiler oluþturarak yeni yönelimlerin ortaya çýkmasýna neden olur...'

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com