HYUNDAI’DEN GARANTÝSÝ BÝTEN ARAÇLARA VÝTAMÝN DESTEÐÝ

  Bu haber 01 Ekim 2011, Cumartesi 10:12:44 eklenmitir.
Hyundai, garantisi biten binek ve hafif ticari araçlara servis kampanyasý ile destek veriyor. Vitamin niteliðindeki kampanya dahilinde, garanti süresini tamamlamýþ binek ve hafif ticari Hyundai modelleri, birbirinden cazip avantajlarla ilk günkü durumlarýna geri dönecek.

Hyundai, garantisi biten binek ve hafif ticari araçlara servis kampanyasý ile destek veriyor. Vitamin niteliðindeki kampanya dahilinde, garanti süresini tamamlamýþ binek ve hafif ticari Hyundai modelleri, birbirinden cazip avantajlarla ilk günkü durumlarýna geri dönecek.

Garanti süresini tamamlamýþ Hyundai modellerine; periyodik bakým, debriyaj, fren, amortisör ve motor parçalarýnda ve ayný zamanda bu parçalara yönelik bakým iþçiliklerinde yüzde 30 indirim fýrsatý sunulacak. Ekim sonuna kadar devam edecek kampanya dahilinde ayrýca yað deðiþim iþçiliði, lastik servisi ve detaylý yýkama hizmetlerinden herhangi biri ücretsiz olarak sunulacak.

Kampanya dahilinde Hyundai kullanýcýlarý filtre paketinden 90 TL, fren paketinden 99 TL, amortisör paketinden 129 TL ve debriyaj paketinden ise 299 TL’den baþlayan fiyatlarla faydalanabilecek. Türkiye genelinde tüm Hyundai Yetkili Servisleri’nde geçerli olacak kampanya 31 Ekim 2011 tarihine kadar devam edecek.  

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / EGEMEN GAZETESÝ

 

 

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com