DAP YAPI KONUTLARI DALGALARLA BULUÞTURDU

  Bu haber 30 Eylul 2011, Cuma 07:42:38 eklenmitir.
Dünyada ve Türkiye'de ilk kez kullanýlan bir mimariyle,

 

Dünyada ve Türkiye'de ilk kez kullanýlan bir mimariyle,
deniz dalgasýndan esinlenerek tasarlanan
DAP DALGA KULE Dragos-Maltepe’de hayata geçiyor.


Geçmiþte ünlü ve varlýklý kesimin gizli cenneti olan Dragos-Maltepe bölgesi,
bugün de yeni çaða uygun projeleriyle prestijini koruyor.

Bir zamanlar muhteþem villalarýn yer aldýðý bölgede denize en yakýn rezidans projesi olarak nitelendirilen DAP DALGA KULE muhteþem Adalar manzarasýna hakim konumuyla dikkati çekiyor.

Coðrafi olarak bakýldýðýnda, Prens Adalarý’nýn, özellikle Büyükada’nýn devamý gibi görülen bölge, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin Ýstanbul Çevre Düzeni Planý’nda kentin üç yeni çekim noktasýndan biri olarak gösteriliyor.

Kadýköy ve Baðdat Caddesi’ne olan yakýnlýðýyla, E-5’le sahil yolu arasýnda, tren ve minibüs yoluna paralel konumuyla, havaalaný, feribot iskelesi, marina ve metroyla çevrili ulaþým aðýyla güçlü bir lokasyon sergiliyor. Kentsel dönüþüm projesinin pilot bölgesinde yer almasý ve dünyanýn en büyük Adalet Sarayý’na ev sahipliði yapmasý da ekstra etkenler.

Son dönemde seçkin projelerin duraðý Dragos-Maltepe

Geçmiþten günümüze önemli bir sahil ilçesi olarak seçkin ve dingin bir yaþam arzu edenlerin cazibe merkezi haline gelen Dragos-Maltepe bölgesinde, Dap Royal Center ve Dap Burgu projelerinin inþaatýný sürdüren DAP YAPI, DALGA KULE’nin inþaatýna baþlýyor.
 
Proje, mimarisi ile dünyada bir ilk olacak

Deniz dalgasýndan esinlenerek tasarlanan proje, dalgalarýn zeminden itibaren dikey yükselerek bulutlarý yakaladýðý 22’þer katlý 2 kuleyi iþaret ediyor. Dýþ yüzeyde camlarýn yansýma hareketleriyle kuvvetlenen mavilik, sonsuz deniz ve gökyüzü manzarasýyla kucaklaþýyor. Adalar, havuz, bahçe ve þehir manzarasýyla bütünleþiyor.

Terasta dev jakuzi

Projenin yüzde 80 gibi geniþ ve önemli bir bölümü yeþil ve sosyal alanlar için ayrýldý. Dört mevsim kullanýlan açýlýr-kapanýr yüzme havuzu, yürüyüþ ve koþu parkurlarý ve çok amaçlý spor sahasýnýn yaný sýra sosyal tesis bünyesinde fitness center, sauna, Türk Hamamý ve masaj odalarý gibi keyifle deðerlendirilebilecek alanlar, açýk ve kapalý otoparklar bulunuyor. Bloklarýn 9. katýnda kafe ve kahvaltý salonlarý, blok üstlerindeki roof’larda ise 360 derecelik manzaraya hakim dev jakuziler yer alacak.

Evde otel konforu

Yatýrým deðeri ve konsepti farklý gayrimenkul projelerini takip edenlerin henüz lansmaný yapýlmadýðý halde yoðun ilgi gösterdiði proje, yüksek kira getirisi hedefleyenler, iþi gereði sýk seyahat edenler, yeni evli çiftler, genç iþadamlarý, avukatlar ve bölgede bulunan özel üniversitelerde okuyan öðrenciler tarafýndan tercih edilecek.

Kurumsal yönetim sistemi

Dýþ mimari farklýlýðýna paralel, iç mimaride de göz kamaþtýran bir dekorasyon zenginliði arz eden proje, iþletme ve kullaným açýsýndan deðiþik bir rota izleyecek. Daireler, kullanýcýsýna ve özellikle yatýrýmcýsýna yurt dýþýnda hayli yaygýn olan “oturmadýðýn dönemde kirala” modeliyle alternatif kazanç imkaný saðlayacak. Haftalýk, aylýk ve yýllýk kiralanabilecek olan daireler profesyonel bir yönetim sistemiyle iþletilecek. Evde otel konforu sunan projede daire sahipleri kendi yerlerini rezidans olarak kiralayarak ekstra gelir elde edebilecek; kira toplama veya kiracý bulma gibi konularla ilgilenmeyecekler.

Single, Suit ve Grand Suitler

Projede iki adet rezidans konut bloðu, A Blok’ta 178 adet konut, B Blok’ta 176 adet konut ve 15 adet dükkan olmak üzere toplamda 369 üniteden oluþuyor. Projenin ikinci fazýyla birlikte rezidans ve dükkanlarýn sayýsý 800 üniteye bitirilecek...

Büyüklükleri 45 ila 105 metrekare olarak deðiþen stüdyo, 1+1 ve 2+1 rezidans daireler;
Single, suit ve Grand Suit olarak adlandýrýlýyor. Akýllý kat planlarý ile en küçük dairelerde bile optimum kullaným alanlarý sunuluyor.

Ön satýþlarýn devam ettiði projede stüdyo daireler 149 bin liradan, 1+1 daireler 199 bin liradan, 2+1 daireler ise 298 bin liradan satýþa sunuluyor. Yüzde 30 peþinatla 36 aya kadar firma bünyesi kapsamýnda vadendiriliyor.


SINGLE STUDYO  45 - 61 m2 / 149.000 TL’den baþlayan fiyatlarla
A Blok 105 adet
B Blok 106 adet 


SUIT / 1+1  60 - 88 m2 / 199.000 TL’den baþlayan fiyatlarla
A Blok 48 adet
B Blok 47 adet


GRAND SUIT / 2+1  84 - 105 m2 / 298.000 TL’den baþlayan fiyatlarla
A Blok 25 adet
B Blok 23adet

 

 

Baðdat Caddesi’ne 5 dakika
Metroya ve E-5’e 600 metre
sahil yoluna 800 metre

Ulaþým olarak oldukça kuvvetli bir noktada konumlanan DAP DALGA KULE, kentsel dönüþüm projesinin pilot bölgesinde yer alýyor. 21 adliyeyi birleþtiren dünyanýn en büyük Adalet Sarayý’na 2 km, Sabiha Gökçen Havaalaný’na 10 km, Pendik Yalova Feribot Ýskelesi ve 1000 yat kapasiteli Pendik Marintürk‘e 5 km mesafede.

Yatýrým deðeri artacak

Projeye çok yakýn konumda olan Tekel’e ait yer renove edilerek üniversite ve kampüs alanýna çevrilecek ve binlerce öðrenciye eðitim imkaný saðlayacak. Kartal Adliyesi’nin Yüksek Ýstinaf Mahkemesi olarak yeniden yaþama geçecek olmasý bu alanda yoðun bir personel ve ziyaretçi trafiðini iþaret ediyor. Bölgede Maltepe Carrefour, Pendorya, Neomarin gibi pek çok AVM, Maltepe, Yeditepe, Okan ve Sabancý Üniversitesi, Ahmet Þimþek, Coþkun ve Doða Koleji gibi eðitim kurumlarý ve Sema, Bölge ve Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerinin yaný sýra yapýmý planlanan bir fuar ve kongre merkezi de bulunuyor. Geçmiþten günümüze önemli bir sahil ilçesi olan Maltepe, insanlarýn yaþamak için can atacaðý bir cazibe merkezine dönüþüyor.


Yatýrým bedeli 120 milyon TL olarak belirlenen projenin
lansman öncesinde yoðun ilgi gördüðü
ve ilk kuledeki dairelerin yüzde 40’ýnýn satýldýðý belirtiliyor.

 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / EGEMEN GAZETESÝ

 

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com