ÝSTANBUL'DA ZAMAN DURUYOR

  Bu haber 26 Eylul 2011, Pazartesi 11:38:05 eklenmitir.
Ispartakule bölgesinin en büyük projesi olarak farklý mimari yapýsýyla öne çýkan konut ve yaþam projesi 1stanbul, Ekim 2011 ortasýna kadar “halden anlayan ödeme planýyla” konut teslimine kadar hiçbir ödeme yapmadan ev sahibi olma olanaðý sunuyor.


Doðu Ýnþaat, Precast, Tuna GYO ve Üstünler Yapý ortaklýðýnda kurulan 1stanbul Projesi; Ýcra Kurulu Üyeleri Adnan Akyüz ve Halil Ege’nin ev sahipliðinde, Ýstanbul’da yapýlan bir toplantýylaa tanýtýldý. Yaþam alanlarýna iliþkin özelliklerinin ve farklý cephe tasarýmlarýnýn yaný sýra özel ödeme planýyla da öne çýkan 1stanbul, Ispartakule bölgesinin en dikkat çekici projelerinden biri. Ispartakule’nin giriþinde kurulan 1188 konutluk 1stanbul’da þu ana kadar 400 konut satýldý. Ekim 2012’de tamamlanacak 1stanbul’dan ev almak isteyenlere Ekim 2011’in ortasýndan konut teslimine kadar hiçbir ödeme yapmadan, iþsizlik sigortasý ve dekorasyon kredisi olanaklarý saðlayan ödeme planý “halden anlayan ödeme planý” olarak tanýmlandý.
Halden anlayan, yatýrýmcýyý þaþýrtan ödeme modeli
Konut almanýn pek çok aile için zor ve sabýr isteyen bir süreç olduðunu dile getiren 1stanbul Projesi Ýcra Kurulu Üyesi Adnan Akyüz,  “halden anlayan bir ödeme planý” oluþturmak için güçlerini birleþtirdiklerini belirterek, “Ýþsiz kalma riskinden, ödemeler baþlamadan ikinci el devir imkanýna kadar pek çok konuya çözüm getirmeye çalýþtýk” dedi. Buna göre, 1stanbul Projesi’nin lansmana özel ödeme planýndan faydalanarak, 2011 Ekim ayýnýn ortasýna kadar konut alanlarýn iþsiz kalmasý durumunda kredi taksitleri 12 ay boyunca iþsizlik sigortasý kapsamýnda ödenecek. Arzu edenler taþýnma ve yeni eþya maliyetlerini de dekorasyon kredisi kapsamýna alabilecek. Mevcut konut kredilerinde alýnan hayat sigortasý maliyetinin yüksek olmasýný göz önünde bulunduran 1stanbul Projesi, “halden anlayan ödeme planý”nda sigorta zorunluluðuna da yer vermiyor.

Konut satýþlarýnýn 102 bin TL’den baþladýðý 1stanbul Projesi’nde yatýrýmcýlar da unutulmadý. Ödemeler baþlamadan alýnan dairelere ikinci el devir olanaðý saðlandý.
Yüzme havuzundan, buz pistine sosyal tesis çeþitliliði
Ýstanbul’un yeni konut bölgelerinden Ispartakule’de, TEM çýkýþýnda yer alan ve içinde farklý konut tiplerini barýndýran 15-17 katlý, 11 bloktan oluþan, yüzme havuzundan buz pistine kadar pek çok sosyal tesisi içinde barýndýran 1stanbul’un yüzde 85’i yeþil alandan oluþuyor. Projeye iliþkin bilgiler veren Ýcra Kurulu Üyesi Halil Ege, her yaþ ve tercihe hitap eden sosyal imkanlara da önem verdiklerini belirterek, “Þehrin tüm imkanlarýný bünyesinde barýndýran 1stanbul projemizde 1300 metrekarelik sosyal alanýmýz mevcut. Artýk hemen her projede yer alan havuz, fitness salonu, sauna gibi tesislerin yaný sýra; buz pistinin de yer almasý 1stanbul’u farklý kýlan özelliklerden sadece biridir” dedi.

 

 

 

 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / EGEMEN GAZETESÝ