TÜRK TURÝZMÝ BÜYÜYECEK AMA...

  Bu haber 22 Eylul 2011, Persembe 16:35:02 eklenmitir.
Türkiye Konaklama Zirvesi'nde konuþan Hilton Baþkan Yardýmcýsý Mike Collini, Türkiye'de özellikle orta segmentte ciddi büyüme potansiyeli olduðunu belirtti. Collini, "Türkiye'de çok önemli pazarlama fýrsatlarý var" dedi.

 

Türkiye Konaklama Zirvesi'nde konuþan Hilton Baþkan Yardýmcýsý Mike Collini, Türkiye'de özellikle orta segmentte ciddi büyüme potansiyeli olduðunu belirtti. Collini, "Türkiye'de çok önemli pazarlama fýrsatlarý var" dedi.

Hilton Hotels Baþkan Yardýmcýsý Mike COLLINITürkiye Konaklama Zirvesi kapsamýnda moderatörlüðünü Zeynep Silahtaroðlu Baykal'ýn yaptýðý panelde konuþan Hilton Hotels Baþkan Yardýmcýsý Mike Collini Türkiye'nin büyüme potansiyeline dikkat çekti.

Türkiye'nin dünyayý etkisi altýna alan ekonomik krizden neredeyse etkilenmediðini dile getiren Collini, Türkiye'deki pazarlama fýrsatlarý için "inanýlmaz" tanýmlamasýný kullandý. Collini þunlarý söyledi:

"Türkiye'ye 5 yýldýr geliyorum. Burada inanýlmaz pazarlama fýrsatlarý var. Türkiye dünyada ciddi yükseliþ gösteriyor ve ekonomisi çok canlý. Ülkeniz krizden kendisini güçlendirerek çýktý. Çin ile birlikte büyük bir geliþme gösterdi. Yüzde 11'in üzerinde büyüme söz konusu ve bu Çin'den bile yüksek."

"Önümüzdeki 10 senede turizmi çeþitlendirmek açýsýndan çok büyük fýrsatlar var. Bence Türkiye hedef rakamlara ulaþacaktýr. Asya ekonomisinin büyümesinde uçak sektörünün geliþmesi önem arz ediyor. Örneðin Çin'deki ziyaretçiler 57 milyondan 100 milyona çýkacak ve doðal olarak Türkiye bu hareketlilikten etkilenecek."

BÜYÜME POTANSÝYELÝ ORTA SEGMENTTE

"Bence büyüme hacmi orta düzey pazarda göreceðiz. Garden Inn'i geliþtirmek istiyoruz. Kendi markalarýmýz açýsýndan Bodrum ve Antalya'da bile bu markanýn geliþeceðini düþünüyoruz. Türkiye'de bütün markalar yapýlanmýþ durumda. Ama bence orta pazar sektöründe hacim artacaktýr. Haliç'te Hilton Garden Inn olarak 18'inci otelimiz açýlacak. Ýnþaatý süren otelimiz var. Hacim kesinlikle orta hacim olacak."

"Her þey dahil Türkiye'de devam edecektir. Pek çok alýcýsý var. Ama daha geleneksel modeller de var. Biz de Dalaman ve Bodrum'da HD sistemini yürütüyoruz ama geleneksel yollara dönmek istiyoruz. Ben HD'nin Türkiye'de negatif olduðuna inanmýyorum. Bence Türkler konukseverler."

 
 
 
 
 
 
 
 
BOÐAÇ YÜZGÜL / DERYA AKYILDIZ / EGEMEN GAZETESÝ