SERTÝFÝKALARINI ALDILAR

  Bu haber 06 Eylul 2011, SALI 15:20:58 eklenmitir.
Azeri ve Kazak mühendislik öðrencilerine,

Azeri ve Kazak mühendislik öðrencilerine,
‘UyumSoft Akademi Sertifikasý’ verildi

UyumSoft Akademi ile Türki Cumhuriyetlerdeki üniversitelerinin mühendislik bölümleri arasýndaki iþbirliði devam ediyor.
Azerbaycan Kafkas Üniversitesi ile Kazakistan Süleyman Demirel Üniversitesi’nin mühendislik bölümlerinde öðrenim gören 31 öðrenci, 2011 yýlý yaz stajlarýný merkezi Ýstanbul’da bulunan UyumSoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AÞ’de tamamladý.
Bilgisayar bölümünde okuyan öðrenciler Temmuz ayýnda aldýðý eðitimin sonunda; Endüstri mühendisliðinde okuyan öðrenciler Aðustos ayýnda aldýðý eðitimin ardýndan, ‘UyumSoft Akademi Sertifikasý’nýn sahibi oldular.
UyumSoft Akademi’de 1 ay süren staj programýnda; Nesne yönelimli tasarým, Veri tabaný tasarýmý, C# dili ve yapýsý, Lambda expressionlar, Nesne yönelimli programlama prensipleri, Kullanýcý arabirimi tasarýmý, Birim test kavramý gibi konularda teorik eðitim verilirken, ayný zamanda uygulamalý eðitim imkaný da saðlandý. 

Eðitim vererek, gençleri iþ dünyasýna kazandýrýyor 

UyumSoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AÞ firmasýnýn, sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiði staj ve eðitim programlarýnýn boyutu, ülke sýnýrlarýný aþarak, devam ediyor. Sahip olduðu bilgi birikimi ve tecrübeyi, Türkiye’deki öðrencilerin yaný sýra, yurtdýþýna taþýyan UyumSoft AÞ, Azerbaycan ve Kazakistan’ýn yaný sýra, baþta komþular olmak üzere, diðer ülkelerin mühendislik bölümlerinde okuyan öðrencilerine de staj imkaný sunuyor. 
Biliþim sektörüne kalifiye insan kaynaðý yetiþtirmeye devam edeceklerini kaydeden UyumSoft AÞ Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Þahin, þunlarý söyledi:
“Geleceðimiz olan gençlerimize yaptýðýmýz yatýrým, firmamýzýn en büyük kazanýmlarýndan biridir. Ülkemiz genelinde, son 6 yýlda yaklaþýk 750’e yakýn gencimize çeþitli konularda eðitim verdik ve bu gençlerimizin, hizmet verdiðimiz 450’nin üzerindeki müþterilerimizde istihdam edilmesi konusunda giriþimde bulunuyoruz. Sahip olduðumuz bilgi birikimi ve tecrübemizi; hem yurtiçinde, hem yurtdýþýnda paylaþarak, sektörümüze kalifiye insan kaynaðý yetiþtirmeye devam edeceðiz. Seneye ve devam eden yýllarda, farklý ülkelerden öðrencilere staj imkaný artarak sürecektir” diye konuþtu.