DEVLET GAYRÝMENKUL ZENGÝNÝ

  Bu haber 06 Eylul 2011, SALI 01:22:38 eklenmitir.
Devlete ait tapulu (tescil edilmiþ) mallarýn sayýsý, kadastro ve imar çalýþmalarýnýn yanýsýra varlýðý daha sonra tespit edilen taþýnmazlarýn da listeye dahil edilmesiyle birlikte son 8 yýlda neredeyse ikiye katlandý.

Devlete ait tapulu (tescil edilmiþ) mallarýn sayýsý, kadastro ve imar çalýþmalarýnýn yanýsýra varlýðý daha sonra tespit edilen taþýnmazlarýn da listeye dahil edilmesiyle birlikte son 8 yýlda neredeyse ikiye katlandý.

AA muhabirinin Maliye Bakanlýðý Milli Emlak Genel Müdürlüðünden edindiði bilgiye göre, 2003 yýlý sonunda 1 milyon 917 bin olan Hazinenin özel mülkiyetinde olan tescilli taþýnmaz miktarý, 2010 yýlý sonunda 3 milyon 433 bin 651'e yükseldi. Bu sayý, 10 Aðustos itibariyle de 3 milyon 639 bin 519 olarak belirlendi.

Hazineye ait taþýnmazlar, 2003 yýlýnda 109 milyar 108 milyon 840 bin 384 metre karelik bir sahayý kaplarken, devlet taþýnmazlarýnýn büyüklüðü günümüzde 204 milyar 212 milyon 86 bin 969 metre kareye ulaþtý. Böylece, Hazineye ait mülklerin sayýsýnda yüzde 89,8, büyüklüðünde ise yüzde 87,2'lik artýþ meydana geldi.

-118 BÝN BÝNA, 404 BÝN ARSA-

Devlete ait taþýnmazlarýn 663 bin 372'sinin tahsisli olduðu anlaþýlýrken, mevcut taþýnmazlarýn 118 bin 892'si binalardan, 404 bin 709'u arsalardan, 827 bin 457'si de arazilerden oluþuyor.

Bað-bahçe sayýsý 220 bin 209, tarla sayýsý 1 milyon 360 bin 786, orman adedi 375 bin 387, otlak ve meralarýn yeraldýðý orta mallarýn sayýsý 88 bin 655, su alanlarý 195 bin 284, maden-ocak alaný bin 309, deniz dolgu alaný 609, tarih-kültür alaný da 3 bin 857 olarak belirleniyor.

-ÝLLERDE DURUM-

Öte yandan Milli Emlak Genel Müdürlüðünün 2010 Yýlý Faaliyet Raporunda, devletin en fazla taþýnmazýnýn olduðu iller Konya, Sivas, Mersin, Balýkesir ve Antalya olarak sýralanýyor.

Konya'da 146 bin 975 olarak tespit edilen devlete ait taþýnmaz sayýsý, Sivas'ta 119 bin 902, Mersin'de 114 bin 608, Balýkesir'de 102 bin 72, Antalya'da ise 100 bin 238 olarak kayýtlarda yer alýyor.

Bu 5 ili 96 bin 923 taþýnmazla Kayseri, 94 bin 618 taþýnmazla Muðla, 92 bin 348 taþýnmazla Ýzmir, 86 bin 762 taþýnmazla Ankara takip ederken, Ýstanbul'da da 72 bin 12 taþýnmaz bulunuyor.

Hazine taþýnmazlarýnýn kapladýklarý alan bakýmýndan ise Karabük ilk sýraya çýkýyor. Karabük'te il yüzölçümünün yüzde 67,39'unu devlete ait taþýnmazlar meydana getirirken, söz konusu oran, Balýkesir'de yüzde 52,81, Kastamonu'da yüzde 48,55, Adana'da da yüzde 46,88 olarak ölçülüyor.

Rakamlar, Ýstanbul'un da yüzde 43,14'ünün mülkiyet bakýmýndan devletin tasarrufu altýnda olduðunu ortaya koyuyor.

Faaliyet Raporunda, Hazine taþýnmazlarýnýn en az olduðu il ise Kilis þeklinde belirleniyor. Kilis'te il yüzölçümünün sadece yüzde 1,02'sini oluþturan 4 bin 837 Hazine taþýnmazý bulunuyor.

-YASAL DÜZENLEMEYE ÝHTÝYAÇ VAR-

Bu arada Faaliyet Raporunda, Milli Emlak Genel Müdürlüðünün Hazineye ait taþýnmazlarýnýn yönetiminde temel yetkili kuruluþ olmasýna raðmen, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn da özel kanunlarla görevlendirilmesi sonucu, Hazine taþýnmazlarýnýn yönetiminde koordinasyon sorunu yaþandýðý belirtildi.

Raporda, bu sorunun giderilebilmesi ve Hazineye ait taþýnmazlarýn etkin ve etkili yönetiminin saðlanabilmesi, tek elden idaresinin de muhafazasý için kamu mallarýnýn yönetimine iliþkin usul ve esaslarý belirleyen bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduðu vurgulandý.

Milli Emlak Genel Müdürlüðü Faaliyet Raporuna göre, Hazineye ait taþýnmazlarýn iller itibariyle sayýlarý, kapladýðý alan ve il yüzölçümü içindeki paylarý þöyle:

HAZÝNE TAÞINMAZLARI
ÝLLER ADET YÜZÖLÇÜMÜ ÝLDEKÝ PAYI
(m2) (Yüzde)
------------- ------------ -------------- -----------
Adana 80.618 6.900.081.025 46,88
Adýyaman 45.580 3.160.246.220 41,34
Afyonkarahisar 64.569 3.243.506.724 21,90
Aðrý 24.565 555.315.068 4,83
Amasya 24.487 719.897.877 12,56
Ankara 86.762 5.362.348.575 20,23
Antalya 100.238 7.878.984.557 35,40
Artvin 21.021 1.853.377.187 22,57
Aydýn 47.565 1.560.311.622 18,76
Balýkesir 102.072 7.984.996.980 52,81
Bilecik 25.744 1.276.721.798 28,20
Bingöl 24.856 1.959.558.406 21,99
Bitlis 18.281 1.091.047.229 16,37
Bolu 29.903 2.891.214.730 25,81
Burdur 33.914 2.204.035.503 29,54
Bursa 72.240 3.210.660.127 28,57
Çanakkale 41.891 2.985.757.930 28,86
Çankýrý 22.603 1.972.958.619 24,58
Çorum 55.285 3.160.128.493 23,81
Denizli 65.340 3.631.971.874 29,36
Diyarbakýr 27.742 1.517.848.937 9,86
Edirne 32.421 776.066.794 12,37
Elazýð 67.972 2.497.225.679 44,12
Erzincan 32.956 2.242.126.410 18,43
Erzurum 63.887 3.356.186.400 12,63
Eskiþehir 50.271 2.943.312.600 21,36
Gaziantep 24.422 959.940.842 14,32
Giresun 14.393 1.393.920.579 18,24
Gümüþhane 21.183 2.119.095.821 29,28
Hakkari 5.603 191.348.149 2,59
Hatay 25.989 858.285.661 14,65
Isparta 31.271 2.819.005.698 30,44
Mersin 114.608 5.009.115.968 30,95
Ýstanbul 72.012 2.277.172.438 43,14
Ýzmir 92.348 4.204.468.563 32,95
Kars 56.393 1.429.805.842 17,73
Kastamonu 49.533 6.650.216.277 48,55
Kayseri 96.923 3.517.643.484 20,52
Kýrklareli 40.061 2.902.300.788 44,31
Kýrþehir 35.392 763.348.770 11,45
Kocaeli 30.585 1.346.827.917 37,64
Konya 146.975 8.345.495.721 20,13
Kütahya 55.172 4.594.071.569 38,02
Malatya 54.061 2.867.706.817 43,70
Manisa 57.452 2.908.557.681 21,10
Kahramanmaraþ 66.274 4.725.452.956 30,36
Mardin 19.748 1.316.013.958 14,82
Muðla 94.618 3.888.130.082 29,35
Muþ 33.133 851.499.867 9,77
Nevþehir 39.402 545.206.691 9,63
Niðde 26.941 1.561.315.643 19,36
Ordu 25.690 1.072.736.384 16,35
Rize 5.006 549.355.808 12,69
Sakarya 45.787 1.496.999.647 29,85
Samsun 79.009 2.437.362.544 23,67
Siirt 9.522 449.357.934 7,36
Sinop 31.565 1.353.154.671 22,15
Sivas 119.902 9.896.902.601 33,53
Tekirdað 20.876 620.672.571 9,59
Tokat 70.058 3.530.413.204 33,72
Trabzon 14.421 1.069.130.231 21,65
Tunceli 11.960 874.288.567 10,08
Þanlýurfa 44.128 2.243.199.796 11,44
Uþak 24.365 1.513.777.483 27,13
Van 40.746 912.993.570 4,18
Yozgat 59.036 3.990.823.591 28,43
Zonguldak 28.629 1.429.191.154 37,16
Aksaray 36.441 522.927.880 6,66
Bayburt 8.496 643.797.199 16,44
Karaman 32.430 2.545.543.681 27,10
Kýrýkkale 18.244 461.540.519 10,21
Batman 15.253 1.392.091.541 28,19
Þýrnak 5.547 787.886.986 7,53
Bartýn 10.338 528.946.450 24,72
Ardahan 15.084 629.606.486 8,02
Iðdýr 20.938 943.883.717 25,50
Yalova 8.039 163.618.139 19,36
Karabük 23.594 2.805.334.448 67,39
Kilis 4.837 95.521.974 1,02
Osmaniye 19.524 1.065.734.819 28,29
Düzce 16.911 663.474.957 25,59

 

 

 

 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / DERYA AKYILDIZ / EGEMEN GAZETESÝ