TOKÝ'DE BAÞVURULAR BAÞLADI

  Bu haber 06 Eylul 2011, SALI 01:20:41 eklenmitir.
Toplu Konut Ýdaresinin (TOKÝ), 7 ilde yoksul vatandaþlar için satýþa sunacaðý toplam 4 bin 614 konut için baþvurular bugün baþladý.

Toplu Konut Ýdaresinin (TOKÝ), 7 ilde yoksul vatandaþlar için satýþa sunacaðý toplam 4 bin 614 konut için baþvurular bugün baþladý.

Baþkent'te de Mamak'ta 1024, Çubuk'ta 484 konut için müracaatlar, Yenimahalle'deki Ankara Valiliði Ýl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüðünde kabul ediliyor.

Baþvurusunu ilk gün yapmak isteyenlerden Seher Demirhan, 24 yaþýndaki konuþma engelli kýzý Tuðba Özmen için müracaat edeceðini belirtti. Demirhan, boþanma davasý açýlan engelli kýzý ve askerden gelen iþsiz oðlu ile birlikte yaþadýðýný, el iþi yaparak geçimini saðladýðýný anlattý.

Demirhan, geçim sýkýntýsý çektiklerini, taksitleri uygun olduðu için kýzý adýna bu dairelerden birini almayý çok istediðini ifade etti.

Abdulvahi Ulu da, düþük gelirle çalýþan iki oðlu için baþvuru evraký almaya geldiðini dile getirerek, söz konusu konutlarýn koþullarýný uygun bulduðunu kaydetti.

Seher Demirhan, emekli olduðunu aktararak, evlendirmek istediði, asgari ücretle çalýþan oðlu için baþvuru evraký aldýðýný söyledi.

Engelli olduðu için yetim maaþýyla geçindiðini kaydeden Süleyman Genç de, vefat eden babasýnýn emekli maaþýný annesiyle birlikte paylaþtýðýný, gecekonduda oturduðu için bu dairelerden birine taþýnmayý çok istediðini anlattý.

-4 BÝN LÝRA PEÞÝNAT, 173 LÝRADAN BAÞLAYACAK TAKSÝTLER-

TOKÝ'den verilen bilgiye göre, yoksul kesime yönelik 2+1 daireler 4 bin lira peþinatla, 173 liradan baþlayacak taksitlerle satýlacak.

Bu kapsamda, Ankara-Mamak'ta 1024, Çubuk'ta 484, Adýyaman-Merkez'de 700, Antalya-Merkez Çýplaklý'da 480, Edirne-Merkez Fýrýnlarsýrtý'nda 318, Gaziantep-Þehitkamil'de 404, Þahinbey-Yeþilkent'te 320, Kýrþehir-Merkez'de 292, Kocaeli-Ýzmit Arýzlý'da ise 592 konut uygun ödeme koþullarýnda satýlacak.

Peþinatlarýný ödeyerek konut almaya hak kazananlar, ilk taksitlerini konut tesliminden sonra yapacak. Peþinatý 4 bin lira olan konutlarýn taksiti 173 liradan baþlayacak ve 180 ay (15 yýl) vadeli satýlacak. Baþvurular 23 Eylül'e kadar, illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlýklara yapýlacak.

Baþvurularda konut sayýsýndan fazla baþvuru gelmesi halinde, hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kurada konut almaya hak kazananlarla, daha sonra sözleþme imzalanacak. Peþinatýn yarýsý sözleþme imzalama aþamasýnda, kalan yarýsý da 3 ay sonra, Mart 2012'de tahsil edilecek.

Baþvuru yapacaklarýn, projenin yer aldýðý ilde 1 yýldan az olmamak üzere ikamet ediyor olmasý veya il nüfusuna kayýtlý olmasý, TOKÝ'den daha önce konut satýn almamýþ ve kredi kullanmamýþ olmasý, kendisine eþine ya da velayeti altýndaki çocuklarýna ait tapulu gayrimenkul olmamasý, aylýk hane halký gelirinin 2 bin 600 liranýn altýnda olmasý, baþvuru tarihinde 25 yaþýný doldurmuþ olmasý gerekiyor. Eþi vefat etmiþ olan kadýnlarda yaþ þartý aranmýyor.

Þehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde baþvuracaklarýn en az 3 yýldýr il-ilçede ikamet ediyor olmasý veya il/ilçe nüfusuna kayýtlý olmasý gerekiyor.

 

 

 

 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / DERYA AKYILDIZ / EGEMEN GAZETESÝ