ÝKÝNCÝ EL FÝYATLARI ARTIYOR

  Bu haber 16 Agustos 2011, SALI 09:59:32 eklenmitir.
Konut piyasasýnýn kalbinin attýðý Ýstanbul’da satýlýk konutlarda fiyatlar farklý seyir izliyor. Kentte yeni trend olan markalý konutlarda pek fazla satýþ sýkýntýsý yaþanmasa bile ikinci el konutlarda piyasa mevsimsen dönemlere göre hareket ediyor. Piyasa geleneksel olarak hareketli olan yaz aylarýnda durgun bir dönem geçiriyor. Okullarýn açýlmasý Ramazan ayýnýn bitmesiyle Ýstanbul satýlýk konut piyasasýnda da bir canlýlýk yaþanmasý muhtemel görünüyor.

Konut piyasasýnýn kalbinin attýðý Ýstanbul’da satýlýk konutlarda fiyatlar farklý seyir izliyor. Kentte yeni trend olan markalý konutlarda pek fazla satýþ sýkýntýsý yaþanmasa bile ikinci el konutlarda piyasa mevsimsen dönemlere göre hareket ediyor. Piyasa geleneksel olarak hareketli olan yaz aylarýnda durgun bir dönem geçiriyor. Okullarýn açýlmasý Ramazan ayýnýn bitmesiyle Ýstanbul satýlýk konut piyasasýnda da bir canlýlýk yaþanmasý muhtemel görünüyor.
Fakat uzun zamandýr fazla yükselmeyen konut fiyatlarýnýnsa sonbaharda yaþanacak bu canlýlýkta yükselip yükselmeyeceði ise merak ediliyor. Piyasadaki bir baþka beklenti ise konut kredileri faizlerinde. Faizlerin daha da yükselmesi piyasa için kötü senaryo anlamýna gelirken, düþük seviyeler ise hem alýcý hem satýcýlar için büyük beklenti yaratýyor.
Altýn Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, Ýstanbul ikinci el satýlýk konut piyasasýnýn bölgelere göre farklýlýk gösterdiðini belirtirken, yatýrým amacýyla alýnacak gayrimenkullerde çok dikkatli davranmak gerektiðini söyledi.
Öncelikle tüketicilerin kira ödemek yerine bu bedeli kendi evlerinin finansmanýnda kullanmayý tercih ettiklerini vurgulayan Hakan Erilkun, “Ayrýca faizlerin artmasý, ekonomik konjonktürdeki olumsuz sinyaller bu noktadaki hýzý etkilese de kiracýlar için kiraya para verme ve ev sahipleri için de kiradan para kazanma yüzdesi giderek düþüyor. Ýþte bu nedenle yatýrým amacýyla alýnacak gayrimenkullerde çok dikkatli davranmak, ince eleyip sýk dokumak gerekli” dedi.

Þerifali’de fiyatlar artýyor
Hakan Erilkun, bu nedenle Anadolu Yakasý’nýn yeni kalbi olan Ataþehir Þerifali’de kiralýk fiyatlarýnda bütün sýcak geliþmelere raðmen ciddi bir fiyat artýþý görülmediðini belirterek, “Ancak satýlýk fiyatlarýnda çok hýzlý bir yükselme görülüyor. Kýsa bir süre öncesine kadar 3+1 dairelerin ortalama 165.000 TL’den alýcý bulduðu Þerifali’de fiyatlar bu dönem 185.000 seviyesine çýktý” diyerek bölgedeki geliþime iþaret etti.
Erilkun, Ataþehir’in ise finans merkezi olmasý nedeniyle büyük bir ivme yakaladýðýný belirterek, yeni projelerle birlikte bölgenin daha da deðerleneceðini söyledi.
Tüketicinin her konuda olduðu gibi ev alýmýnda da çok hassas davrandýðýný belirten Hakan Erilkun, þunlarý kaydetti:
“Artýk vatandaþýmýz binanýn statiðinden firmanýn referansýna kadar her konuda detaylý bilgi sahibi olarak ev alýyor. Bu aþamadan sonra inþaatýn kalitesi geliyor ki, kurumsal inþaat firmalarýnýn sektördeki referansý projenin sunduðu olanaklarla birleþince doðru proje sayýsý oldukça azalýyor.

Alýmda ilk seçenek bölge
Elbette ödeme kolaylýðý da tüketici için en önemli unsurlardan biri. Yatýrým amacýyla alýnan bir gayrimenkulün raðbet gören bir proje olmasý yatýrýma ayrýlan bütçenin kýsa zamanda geri dönüþüm saðlayacaðý anlamýna geliyor.
Bu açýdan ilk seçenek bölge ve zemin, ikinci seçenek özellikle maketten satýþlarda projenin tutarlýlýðý ve firmanýn referansý, üçüncü seçenek ise ödeme alternatif olanaklarý olarak görülüyor