MY HOME MASLAK ÝÇÝN ÖN TALEP

  Bu haber 22 Temmuz 2011, Cuma 23:12:10 eklenmitir.
Finansýn kalbi ve þehrin merkezi Maslak’ta Aðaoðlu tarafýndan gerçekleþtirilecek My Home Maslak Projesi’nin satýþý için çok sayýda alýcýdan ön talep geldi.

Finansýn kalbi ve þehrin merkezi Maslak’ta Aðaoðlu tarafýndan gerçekleþtirilecek My Home Maslak Projesi’nin satýþý için çok sayýda alýcýdan ön talep geldi.

Aðaoðlu Þirketler Grubu, Ýstanbul’un merkezi Maslak’ta 26.200 m2’lik alanda gerçekleþtireceði ve 786 adet daireden oluþan My Home Maslak’ýn satýþý için 1 hafta süreyle ön talep kabul etmeye baþladý.

Ýstanbul Anadolu yakasýnda gerçekleþtirdiði ses getiren projelerden sonra Avrupa yakasýnda da ayný baþarýyý devam ettiren Aðaoðlu, Maslak bölgesinin yeni projelere olan ihtiyacýndan yola çýkarak My Home Maslak’a start verdi.

Ana arterlere yakýnlýðý ile ön plana çýkan My Home Maslak; rahat ulaþým olanaklarý, nitelikli yaþam konsepti, üniversitelere ve alýþveriþ merkezlerine yakýnlýðý ve dairelerdeki optimum metrekare kullanýmý ile öne çýkýyor. My Home Maslak’ta yer alan özel tasarým bahçe balkonlar ise daire sahiplerine gökyüzünde bahçe keyfi sunuyor.

Toplam 3 kulede 786 daireden oluþan My Home Maslak, 30 ay sonra teslim edilecek. Projede farklý tipte daire seçenekleri sunuluyor. Daire fiyatlarý; studio dairelerde 202.000 bin TL , 2 1 dairelerde 478 bin TL, 3 1 dairelerde ise 552 bin TL ‘den baþlýyor.

Aðaoðlu, tüm projelerinde olduðu gibi My Home Maslak’ta da tüketiciye kolaylýk saðlayan iki farklý ödeme planý sunuyor. Birinci ödeme planý; en az yüzde 25’i peþin ve kalan yüzde 75’i banka kredisiyle 10 yýla kadar vadeli ödeme fýrsatý sunarken, Aðaoðlu’nun kendi kaynaklarý ile saðladýðý kredinin ödeme planýna göre ise yüzde 50 peþin sýfýr faizle 24 aya kadar vade olanaðý sunuluyor.

Proje ile ilgili deðerlendirme yapan Aðaoðlu Yönetim Kurulu Baþkaný Ali AÐAOÐLU: “Maslak bölgesinde nitelikli konuta yüksek bir talep var ancak bunu karþýlayacak yeterli proje yok. My Home Maslak bölgedeki projelerimizin ilki olmasý nedeniyle önemli bir yatýrým fýrsatý sunuyor. Çok kýsa bir sürede satýþýnýn tamamlanacaðýna inanýyorum. Buradan konut alanlar kýsa sürede yüksek prim kazanacaklar.” dedi.