EVLÝLÝK SEZONU EMLAK SATIÞLARINI ARTTIRDI

  Bu haber 04 Temmuz 2011, Pazartesi 11:52:10 eklenmitir.
Genel seçimlerin ardýndan emlak sektöründe hareketlilik baþladý. Seçimler nedeniyle piyasada taleplerini beklemeye alan müþterilerin yaný sýra yeni evlenecek çiftlerin de birikimlerinin piyasada yavaþ yavaþ dönmeye baþladýðýný belirten Altýn Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, bazý bölgelerde ciddi bir talep artýþý görüldüðünü söyledi. Yeni evlenecek çiftlerin kira ödemektense banka taksidini ödeyerek ev sahibi olmayý tercih ettiklerini söyleyen Hakan Erilkun, “konut alýmýnda en yoðun talep gören bölgeler Avrupa Yakasý'nda Halkalý, Beylikdüzü ve Bahçeþehir; Anadolu Yakasý'nda ise Ataþehir ve Kartal Bölgeleri” dedi.

Genel seçimlerin ardýndan emlak sektöründe hareketlilik baþladý. Seçimler nedeniyle piyasada taleplerini beklemeye alan müþterilerin yaný sýra yeni evlenecek çiftlerin de birikimlerinin piyasada yavaþ yavaþ dönmeye baþladýðýný belirten Altýn Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, bazý bölgelerde ciddi bir talep artýþý görüldüðünü söyledi. Yeni evlenecek çiftlerin kira ödemektense banka taksidini ödeyerek ev sahibi olmayý tercih ettiklerini söyleyen Hakan Erilkun, “konut alýmýnda en yoðun talep gören bölgeler Avrupa Yakasý'nda Halkalý, Beylikdüzü ve Bahçeþehir; Anadolu Yakasý'nda ise Ataþehir ve Kartal Bölgeleri” dedi.

En Yoðun Satýþlar Beylikdüzü ve Bahçeþehir Bölgeleri’de
Altýn Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun; en yoðun satýþlarýn Avrupa Yakasý’nda Beylikdüzü ve Bahçeþehir Bölgeleri’nde yaþandýðýný, Anadolu Yakasý’nda ise Kartal’ýn E-5 Bölgesi, Tuzla ve Batý Ataþehir Bölgeleri’ne yoðun bir talep olduðunu vurguladý. Seçim sonrasý hareketliliðin yavaþ yavaþ kendini göstermeye baþladýðýný belirten Hakan Erilkun; özellikle projelerin yaz döneminde baþlamasýyla deðiþik ödeme alternatifleri sunan fýrsat kampanyalarýnýn da bu hareketlilikte etkisi olduðunu söyledi. Her yaz döneminde baskýn þekilde görülen konut fiyatlarýndaki indirim kampanyalarýnýn ödeme koþullarýnda esneklik yapýlarak gerçekleþtiðinin altýný çizen Hakan Erilkun, bu ödeme koþullarýnda yapýlan esnekliðin  fiyatlardaki düþme beklentisinin gerçekleþemeyeceðini belirtti.
Yeni Evlenecek Çiftlere Öneriler:
Hakan Erilkun, yeni ev alacaklara þu tavsiyelerde bulundu:
“Öncelikli tavsiyemiz mutlaka bina yaþýna dikkat etmeleri yönündedir. Çünkü Türkiye'de ortalama kredi kullaným süresi 7 yýldýr. Özellikle uzun vadeli  kredi kullanýmlarýnda zaten genç olmayan bir bina satýn aldýðýnýz takdirde kredi borcunun bittiði dönemde evin yaþýnýn çok ileri olmasý nedeniyle satýlabilirlik þansý zayýflar. Bu nedenle her konut alýmýnýn ayný zamanda geleceðe yönelik yatýrým olduðu da hesaba katýlýrsa bina yaþýnýn önemi daha net anlaþýlýr. Diðer bir konu ise bölgenin tespitinin doðru analiz edilmesi. Özellikle alternatif semtler arasýnda mesafe çok kýsa bile olsa iki bölge arasýnda yakýn gelecekte büyük bir deðer farký oluþabilir. Bu nedenle bölgedeki yatýrýmlar, ana arterlere yakýnlýk gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalý.”   
Sýnýrlý Metrekare ve Deðiþik Tasarýmlý Projeler Satýþlarda Fark Yaratýyor
Tüketici taleplerinde 130-145 metrekarelik 3+1 konutlarýn büyüklüðünün 120'ye, 110 metrekarelik 2+1 konutlarýn 100 hatta 95 metrekareye, 50-60 metrekarelik 1+1 konutlarýn da 40-45 metrekarelere düþme eðiliminin görüldüðünü vurgulayan Altýn Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun þöyle devam etti:
“Konut projelerinde bir dönem ofis projelerinde çok sýk rastlanýlan alternatif çözüm arayýþý baþladý. Ayný ihtiyaçlara daha sýnýrlý metrekarelerde ve deðiþik tasarýmlarla çözüm getiren projeler satýþlarda fark yaratarak belirgin þekilde öne çýkýyor. Seçim sonrasýnda þuan ulaþtýðýmýz hareketlilik Temmuz ve Aðustos ayýnda sektörü canlý tutarak, gerçekleþen iþlem sayýsý piyasayý likidite açýsýndan olumlu etkileyecektir. 
2011’in En Büyük Hareketliliði Eylül ve Ekim’de
Emlak sektöründe yýlýn en büyük hareketliliðinin ikinci yarýsýnda Eylül ve Ekim döneminde yaþanacaðýnýn altýný çizen Hakan Erilkun, “Özellikle tatil döneminin sona ermesi ve eðitim döneminin baþlamasýyla büyükþehirlerde görülecek yoðunlaþma emlak sektöründeki hareketi körükleyecek. Yeni proje lansmanlarýnýn yaný sýra önceki dönemde tüketici ile buluþan projelerin satýþlarý hýzlandýrma ve satýþ kapatmaya yönelik yeni kampanyalarý tüketici tercihlerini yönlendirecektir” dedi.   

A