FERAH FERAH OTURMAK ÝÇÝN

  Bu haber 04 Temmuz 2011, Pazartesi 11:47:18 eklenmitir.
Eðer küçük bir eve sýðmaya çalýþýyorsanýz, bazý akýllý adýmlarla kendinize ferah ve iþlevsel bir mekan yaratabilirsiniz.

 

Eðer küçük bir eve sýðmaya çalýþýyorsanýz, bazý akýllý adýmlarla kendinize ferah ve iþlevsel bir mekan yaratabilirsiniz. Dar alanlara alternatif çözümler sunan Gaysan Mobilya’dan, son zamanlarda en çok tercih edilenler arasýnda yer alan stüdyo dairelerin dekorasyonu için 10 pratik fikir.

 

‘Stüdyo daire’ olarak tanýmlanan küçük evler, doðru þekilde dekore edildiðinde son derece fonksiyonel hale gelebilir. Ýnovatif ve çok fonksiyonlu ürünleriyle dar mekânlarý maksimum düzeyde kullaným imkaný saðlayan Gaysan Mobilya’dan, dar alanlarýnýzý ferahlatacak ve ‘hayatýnýza yer açacak’ 10 pratik fikir…

-Öncelikle evimizi dekore ederken duvarýndan mobilyasýna, halýsýndan perdesine kadar açýk renkler tercih etmelisiniz. Böylelikle evinizin olduðundan daha geniþ ve  ferah görünmesini saðlamýþ olursunuz.

-Bu tip daireleri dekore ederken gereksiz eþyalardan kurtulup, gerçekten iþinize yarayacak kullanýþlý ve göze hoþ gelen eþyalarý kullanmanýz sizin yararýnýza olacaktýr. Çünkü ne kadar eþya daðýnýklýðý olursa, mekanýnýz o kadar küçük görünecektir.

-Dar mekanlarda mobilyalar ayrý bir önem kazanýr. Mekandan maksimum faydalanabilmek için az mobilya ile çok fonksiyon saðlamak önemlidir. Çok fonksiyonlu mobilyalar kullanarak ayný odayý  hem yatak odasý  hem de oturma odasý olarak kullanmanýz mümkün olacaktýr.

-Mümkünse gereksiz duvarlarý ortadan kaldýrýn ve her köþeyi deðerlendirin. Mesela mutfak küçükse duvarlarý yýkýlýp salona dahil edilebilir. Tüm niþlerden, boþluklardan faydalanarak onlarý dolap ya da rafa dönüþtürebilirsiniz.

-Depolama alanlarýnýzý artýrýn. Puf ya da kanepe seçerken depolama alanlarý olanlarý tercih edin. Bazalý yatak kullanmak, yorgan, battaniye gibi sezonluk kullanýlan eþyalarý ortadan kaldýrmak açýsýndan önemlidir.

-Banyoda lavabo altlarýndaki boþ alanlarý, dolap haline getirerek deðerlendirebilirsiniz. Ayrýca bu dairelerin tuvaletleri hem makyaj odasý hem de tuvalet olarak dekore edilirse daha çok iþlev saðlar. 

-Zeminde tek bir malzemeyle daha geniþ bir görünüm saðlanabilir. Banyo ve mutfak gibi bölümlerde kullanýlan seramikleri daha küçük ebatlý parçalarla döþemek daha ferah gösterir.

-Stüdyo dairelerin en büyük sorunlarýndan biri yeterli derecede ýþýk almýyor olmalarý. Bu yüzden aydýnlatma seçerken alçaktan tasarlanmýþ deðil de daha yüksekten tasarlanmýþ olan ahizeleri kullanmanýz yararlý olacaktýr. Lokal aydýnlatmalar da mekanýnýza farklýlýk kazandýracaktýr.

-Evinize alacaðýnýz elektronik eþyalardan da maksimum fayda saðlamanýz önemlidir. Örneðin mutfaklarda büyük fýrýn ve ocaklardan ziyade ankastre mini fýrýn, mikrodalga fýrýn ve set üstü ikili ocak kullanýlmalýdýr. Banyolar da minimum ölçüde olacaðýndan çamaþýr makinesi mutfak tezgahýnýn altýna konulabilir.

-Yataðýnýz yaþam alanýnýzý daraltmayacak þekilde olmalýdýr. Duvara gizlenebilen yani katlanabilen bir mobilya mekanýnýza yer açacaktýr.