HTIRI SAYILIR KOUT HAMLESÝ

  Bu haber 01 Haziran 2011, Carsamba 11:21:05 eklenmitir.
Öðrenci ve öðretim üyelerini gördü, konut yapmaya kalktý...


Bankacýlýktan finansa, perakendeden gayrimenkule geniþ bir alanda faaliyet gösteren Fiba Holding, Alemdað’da konut iþine giriyor. Fiba Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Hüsnü Özyeðin, “Bizim üniversite, Ýstanbul Erkek Lisesi orada faaliyete geçti. Üsküdar Amerikan Koleji bölgede arsa aldý. Oradaki 300-400 dönüm üzerinde konut projesine baþlýyoruz” dedi...

Bankacýlýk, finans, perakende ve gayrimenkul sektörlerindede yatýrýmlarý bulunan Fiba Holding, konut yatýrýmýna hazýrlanýyor. Özyeðin Üniversitesi’nin bulunduðu Alemdað’da bir konut proje için çalýþmalara baþlayan firmanýn hedefinde burada faaliyet gösteren üniversite ve özel okullarda görev yapan hocalar var. Bölgede gittikçe artan sayýda özel üniversite ve özel okul olmaya baþladýðýný kaydeden Fiba Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Hüsnü Özyeðin, “Çok lüks yapmayacaðýz. Bu bölgede ciddi bir potansiyel var. Sadece bizim üniversite deðil Ýstanbul Erkek Lisesi burada faaliyete geçti. Üsküdar Amerikan Koleji bölgede arsa aldý yakýnda inþaata baþlayacak. Buradaki potansiyeli deðerlendirmek istiyoruz. Þimdilik çevreyi tanýyoruz. Burada 350-400 dönüm arazimiz var. Hem yurt hemde hocalara yönelik konut projesi planlýyoruz” dedi.
Yeni marka yolda
Perakende sektöründe Marks & Spencer, Banana Republic ve GAP markalarý ile faaliyet gösteren Fiba Holding, bir yýl içinde bu markalara yenisini ekleyecek. Perakendenin holdingde 4 ana iþ kolundan biri olduðunu kaydeden Özyeðin, “Þu anda Marks & Spencer’in dünyadaki en büyük ortaðý biziz. Türkiye ile birlikte Rusya ve Ukrayna’da da maðazalar açýyoruz. Toplam maðaza sayýmýz yýl sonunda 120’ye ulaþacak. Gap’ýn ilk maðazasýný da Ukrayna’da açýyoruz” diye konuþtu.
Çin ilgisi artacak
Özyeðin, Çin’de Turkmall ile birlikte yaptýklarý ve 240 milyon dolara mal olan alýþveriþ merkezinin (AVM) yüzde 62’sinin kiralandýðýný, fakat Türk markalarýnýn buraya yeterince ilgi göstermediðini söyledi.
Çin yatýrýmlarýnýn global markalardan çok ilgi gördüðünü belirten Özyeðin, þöyle konuþtu: “Ama H&M, Mango, C&A gibi birçok önemli global marka burada yerini aldý. Bundan sonrada yurtdýþýndaki AVM yatýrýmlarýna devam etmeyi planlýyoruz. Bu iþi Çin’de öðrendik. Þimdiden kiracýlarýmýz bize AVM için orada arsa göstermeye baþladý. Devamý gelecek. Çin’in en büyük þehirlerinde AVM yaptýkça Türk markalarýn ilgisi de artacaktýr.”

ABD’ye giden öðrenci 1.6 milyar dolar harcýyor, cari açýða etkisi çok

TÜRKÝYE’de carý açýðýn önemli bir sorun olduðunu, sorun dile getirilse de çözümle ilgili yeterince çalýþma yapýlmadýðýný vurgulayan Hüsnü Özyeðin, þu deðerlendirmeyi yaptý: “Bu cari açýðý gidermek için birçok yol var ama yapýlmýyor. Örneðin Türkiye eðitimde cari açýk veriyor. Amerika’da 40 bin öðrencimiz okuyor. Her biri 40 bin dolar harcýyor. Bu da 1.6 milyar dolar yapýyor. Niye Türkiye Ýngiltere, Amerika gibi bölgenin eðitim ülkesi olmasýn? 100 bin öðrenci getirsek 4 miyar dolar eder. Üniversitelerimiz artýk müsait. Tamam Türkiye’den Yale’e Harvard’a öðrenci gitsin ama çok marjinal üniversitelere giden öðrencilerimiz var. Oysa Türkiye’de daha iyi üniversiteler bulunuyor.”

Barcelona’daki Tween’de 7 bin Euro harcadýlar

ORKA Group; uluslararasý markasý Tween’in El Born semtinde bulunan maðazasýnda, bu yýlki Perakende Liderler Konferansý için Barcelona’da bulunan perakende sektörünün önde gelen isimlerini aðýrladý. Yaklaþýk bir yýl önce açýlan maðazayý ziyaret eden Türk perakendeciler, bir Türk markanýn baþarýsýndan gururlandýklarýný her fýrsatta söyledi. Maðazaya þans getirmesi için alýþveriþ yapan Türk patronlar, 20 dakikada 7 bin 300 Euro’luk satýþa imza attý. Bu rakam maðazanýn bir günlük satýþýna denk düþüyor. Davete ayrýca Ýspanya medyasýnýn en önemli gazeteleri,  popüler dergileri ve Ýspanyol aktör, þarkýcý Roger Berruezo katýldý. Gelecek 2 yýl içinde, Barcelona’da 3, Ýspanya genelinde ise toplam 7 maðaza planladýklarýný belirten Orka Group Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Orakçýoðlu, “2010’da Bükreþ’te 4 maðaza açtýk. Üç yýlda Romanya’da 10 maðaza hedefliyoruz” dedi.
Orakçýoðlu, Akdeniz ülkelerine özel bir marka çýkaracaklarýný da söyledi.

Ýþi, deniz kestanesi çiftleþmesi gibi tesadüfe býrakma

EURO RSCG Türkiye CEO’su Levent Erden, konferansta yaptýðý konuþmada, internet ortamýnda mal satmayý deniz kestanelerinin birleþmesine benzetti. “Deniz kestaneleri fiziki yapýlarý gereði normal bir çiftleþme gerçekleþtiremez. Erkek deniz kestaneleri spermlerini, diþiler de yumurtalarýný suya býrakýr. Sonrasýnda bu yumurta ve spermler su içinde birleþir” diyen Erden, perakendecilere iþinizi tesadüflere býrakmayýn mesajý verdi. Yeni dönemin kralýnýn ‘fikir’ olduðunu kaydeden Erden, þunlarý söyledi: “Bir kitap okudum hayatým deðiþti söylemi artýk geçerli deðil. Sistem böyle çalýþmýyor. Ýyi bir fikir bulup buradan sonuca götürmek gerekiyor. Örnek vermek gerekirse internet üzerinden yayýlan dans akýmlarý. Kolbastý ve Apaçi dansý iki üç kiþinin videolarýný internete yüklemeleri ile tanýndý. Bu danslardan birini 7, diðerini 9 milyon kiþi izledi. Birçok firma bu danslarý reklamlarýnda kullandý.”