ÜNÝVERSÝTENÝN HER BÝRÝMÝNDE OLDUÐU GÝBÝ DÝVRÝÐÝ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA SORUNLAR BÝTMÝYOR!

  Bu haber 19 Nisan 2011, SALI 04:23:53 eklenmitir.
Divriði Gazetesi yeni sayýsýnda “BU NASIL OKUL” adlý manþetinde Sivas Merkez kampüsünde ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüðüne baðlý bulunan diðer Meslek Yüksel okullarýnda durumun ne kadar farklý olup olmadýðý sorusunu tekrar akla getirirken, 3 yýldýr Cumhuriyet Üniversitesinin Rektör Prof. Dr. Ýlyas Dökmetaþ yönetimi ile ne kadar büyük baþarýlara imza attýðýnýn göstergesidir (!)

Gazete Sivas Cumhuriyet Üniversitesine baðlý olarak faaliyet gösteren Divriði Nuri Demirað Meslek Yüksekokul büyük sorunlarýn bulunduðu ve öðrenci ifadelerine yer vererek memnuniyetsizliðinin had safhada olduðunu gösterdi.

 

Divriði Halký Sivas Cumhuriyet Üniversitesi baðlý Divriði Nuri Demirað Meslek Yüksekokul ve Divriði arasýnda bütünlük kurulamadýðýndan þikâyetçi olduðuna da yer verdi.

 

Ýþte Divriði Gazetesinin yeni sayýsýndaki o çarpýcý ayrýntýlar…

 

 

 

 

 

    Divriði Gazetesinin tamamýný daha ayrýntýlý ve net bir þekilde okumak için týklayýn... www.divrigi.com.tr/56sayi.pdf