MAHKEMEYE RAÐMEN SATILIYO

  Bu haber 27 Mart 2011, Pazar 14:37:59 eklenmitir.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Baþkaný Turhan Tuncer KÝPTAÞ’ýn Tepecik’e baðlý Türkoba’da tarým arazisi üzerinde yapýlan yasadýþý konut projesini mahkemenin iptal ettiðini belirterek, buna karþýn belediyenin konutlarý halen sattýðýný vurguladý.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Baþkaný Turhan Tuncer KÝPTAÞ’ýn Tepecik’e baðlý Türkoba’da tarým arazisi üzerinde yapýlan yasadýþý konut projesini mahkemenin iptal ettiðini belirterek, buna karþýn belediyenin konutlarý halen sattýðýný vurguladý.

ZMO Baþkaný Dr. Turhan Tuncer’in yaptýðý yazýlý açýklamada Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nin toplu konut uygulamalarýný gerçekleþtiren Ýstanbul Konut, Ýmar, Plan, Turizm Ulaþým, Sanayi ve Ticaret A.Þ.’nin (KÝPTAÞ) Tepecik’e baðlý Türkoba’da tarým arazisi üzerinde konut yapma projesinin, Ýstanbul 5. Ýdare Mahkemesi tarafýndan iptal edildiðini bildirdi. Açýklamada Ýstanbul Büyükçekmece Tepecik Ýlk Kademe Belediyesi sýnýrlarý içinde bulunan Türkoba Mahallesi’nde “mutlak tarým arazisi” üzerinde yasalara aykýrý olarak 2008 yýlýnda inþaatýna baþlanan KÝPTAÞ sitesi için Oda tarafýndan dava açýldýðýný anýmsatan Tuncer, mahkeme sürecinde, arazi üzerindeki bilirkiþi incelemeleri sonucu, Ýstanbul Ýl Tarým Müdürlüðü tarafýndan 21 Ekim 2008 tarihinde KÝPTAÞ’a tarýmsal alanda kaçak uygulama nedeniyle 344 bin 240 TL’lik ceza verildiðine dikkat çekti. Tuncer, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nin ‘inþaatlarýn imar planlarýný olduðunu ve ruhsatlý yapýldýklarý’ yönündeki iddiasýna karþýlýk, Ýstanbul 5. Ýdare Mahkemesi’nin, Oda tarafýndan açýlan dava üzerine, 24 Aralýk 2010’da söz konusu 1/5000 ölçekli Nazým Ýmar Planý’ný iptal ettiðini hatýrlattý.

-NAZIM ÝMAR PLANI ÝMAR MEVZUATI VE ÞEHÝRCÝLÝK ÝLKELERÝNE AYKIRI-

Mahkeme kararýnda, Tepecik’teki mutlak tarým arazilerinin, 5403 sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu’ndaki þartlar yerine getirilmeden ve bakanlýk ve valilikten olumlu görüþ alýnmadan yapýlaþmaya açýlmasýný öngören Nazým Ýmar Planý’nýn imar mevzuatý ve þehircilik ilkelerine aykýrý olduðunun belirtildiðini kaydeden Tuncer açýklamalarýný þöyle sürdürdü:

“Ancak Tepecik konutlarý, KÝPTAÞ’ýn internet sitesinde halen satýþý devam eden projeler arasýnda gösterilmekte ve ‘Büyükçekmece Gölü ve Marmara Denizi’ne nazýr konumuyla Tepecik Konutlarý Kiptaþ güvencesiyle sizi bekliyor. Tepecik Konutlarý 24 ay sonra sahiplerine teslim edilecektir’ duyurusu yapýlmaktadýr. Bu duyurunun web sayfasýndan hemen kaldýrýlmasý ve bölgede þu ana kadar yasadýþý yapýlan tüm inþaatlarýn derhal yýkýmýna baþlanmasý gerekmektedir. Ýstanbul kent yüzölçümünün sadece yüzde 28’i oluþturan tarým arazilerinin de kaybedilmesi halinde, telafisi mümkün olmayan bir noktaya varýlacaktýr. Tarým arazilerine yönelik tahribatýn bir belediye þirketi olan Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, kentin son tarým alanlarýný da yok edecek yasadýþý konutlarý yapmaktan vazgeçmelidir. Türkiye’nin öncelikle toprak ve su baþta olmak üzere doðal kaynaklarýný koruyacak ulusal politikalara ihtiyacý vardýr. Oda olarak ilgili merkezi ve yerel yönetim organlarýný, hukuka aykýrý iþ ve iþlemlerden vazgeçmeye çaðýrýyoruz. Odamýz bugüne dek olduðu gibi bundan sonra da Türkiye’nin doðal kaynaklarýný korumaya yönelik mücadelesine kararlýlýkla devam edecektir.”