EMLAK VERGÝSÝ KORKSUNU YNÝN

  Bu haber 15 Mart 2011, SALI 15:17:43 eklenmitir.
Ev sahibi misiniz? Peki bir ev sahibi olarak haklarýnýzý biliyor ve uyguluyor musunuz? Ýþte mal sahiblerinin kira vergisi konusunda dikkat etmesi gereken noktalar

Ev sahibi misiniz? Peki bir ev sahibi olarak haklarýnýzý biliyor ve uyguluyor musunuz? Ýþte mal sahiblerinin kira vergisi konusunda dikkat etmesi gereken noktalar
Kira geliri olan ev sahiplerinin dikkatine! 25 Mart akþamýna kadar elde ettiklerinizi beyan etmeyi unutmayýn!

Kira vergisi hakkýndaki sorularýnýzýn cevaplarý için TIKLAYINIZ...

Ýþte kira gelirleri ile ilgili püf noktalarý;

1) Kendisi de kiracý olan ev sahipleri için

Kiþi sahibi olduðu konutu kiraya verip kendisi de baþka bir evde kiracý olarak oturabilir. Bu durumda olanlar için özel avantajlar söz konusu olabilir.
Bunlar;
1. Mal sahibi, kira gelirlerini vergi dairesine beyan etmek zorunda.
2. Kira gelirini beyan ederken, ödediði kirayý, aldýðý kiradan düþüp, hiç vergi ödemeyebilir.
3. Ödediði kirayý, aldýðý kiradan düþmek isteyenlerin "gerçek gider" yöntemini seçmeleri gerekiyor.
4. Daha önce, konut kira gelirini beyan edenler, "götürü gider" yöntemini seçmiþlerse, iki yýl süre ile bu yöntemden vazgeçemezler.
2) Yurtdýþýnda kira ödeyenler için

Yurtdýþýnda geçici olarak oturanlar, yurt dýþýnda oturduklarý eve ödedikleri kiralarý, Türkiye'deki evlerinden kira geliri elde ediyorlarsa, "gerçek gider" yöntemini seçmek suretiyle, Türkiye'de tahsil ettikleri konut kirasýndan mahsup edebilirler. Yurt dýþýnda iþçi olarak çalýþan Türk vatandaþlarý dar mükellef statüsünde olduklarý için bu olanaktan yararlanamazlar.
3) Yeni ev alanlar için

Kiraya verdikleri evi yeni almýþ olanlar; satýn aldýklarý yýldan itibaren 5 yýl süre ile satýn alma bedelinin yüzde 5'ini, o evden aldýklarý kira gelirinden düþüp, hiç vergi ödemeyebilirler.
4) Kredi ile gayrimenkul alanlar için

Kiraya verdikleri evi ya da iþyerini, banka kredisi kullanmak suretiyle alanlar, beyan edecekleri kira gelirinden, ödedikleri faizi düþebilirler.
Aldýklarý konut kirasý tutarýndan;
1. Bankaya ödedikleri konut kredisini
2. Yeni evin satýn alma bedelinin yüzde 5'ini düþenler sonuçta büyük bir olasýlýkla hiç vergi ödemeyecekler.
5) Taþýnmazýný iþyeri olarak kiraya verenler

Üzerinden vergi kesilmemiþ iþyeri kiralarý tutarý ne olursa olsun beyan edilir. Üzerinden vergi kesilmiþ kira 19.800 lirayý aþmazsa beyan edilmez. Beyana tabi baþka geliri olanlar, 19.800 liralýk haddin hesabýna beyan edilecek olan diðer gelirleri de dahil edecekler. Örneðin, hem konut hem de iþyeri kirasý elde edenler konut kirasýnýn istisnayý aþan kýsmýný da hesaba dahil edecekler.
Kiracý stopajý ödemezse mal sahibi açýsýndan iki durum söz konusu olur. Eðer iade çýkmazsa yani ödenecek vergi çýkarsa veya kesinti yoluyla ödenen vergi ile gelir üzerinden hesaplanan vergi eþit olursa kiracýnýn stopajý ödememesi sorun olmaz. Stopaj mahsup edilir. Ama iade çýkarsa kiracý vergiyi ödemeden iade yapýlmaz. Kýsacasý devlet almadýðý parayý vermez (iade etmez).

Kira gelirleriniz üzerinden alýnacak vergide hesap nasýl yapýlýr?
Gelir vergisinde gelir yükseldikçe oran artar. Gelir dört dilime bölünmüþtür. He dilime ayrý oran uygulanýr. Geliri 7.800 liraya kadar olanlarýn ödeyeceði vergi oraný yüzde 15’tir. Ama geliri daha yüksek olanlar da gelirinin 7.800 lirasý için yüzde 15 vergi öder.

Verginin hesaplanmasý için toplam gelirin kaç lira olduðu ve hangi dilimde kaldýðýna bakýlýr. Altýndaki gelir dilimi için ödenecek vergi bellidir. Gelirin içinde bulunduðu dilim içinde kalan kýsým için de vergi hesaplanýr ve toplam vergi bulunur.

Örneðin, 25.000 lira gelir üçüncü dilimdedir. Alt dilim 19.800 liradýr ve vergisi 3.575 liradýr. Kalan 5.200 lira için oran yüzde 27, vergi de 1.404 liradýr. Toplam vergi 4.979 lira olur.

Vergiye tabi gelire aþaðýdaki oranlar uygulanarak vergi hesaplanýr:

 
7.800 TL’ye kadar % 15   
19.800 TL’nin 7.800 lirasý için 1.170 TL, fazlasý % 20   
44.700 TL’nin 19.800 lirasý için 3.570 TL, fazlasý % 27   
44.700 TL’den fazlasýnýn 44.700 lirasý için 10.293 TL, fazlasý % 35 
Kiraya verdikleri evi yeni almýþ olanlar gelir vergisi verecek mi?

Kiraya verilen evin yeni alýnmasý kirasýnýn beyan edilmemesini gerektirmez. Sadece gelirden evin bedelinin yüzde beþinin gelirden ayrýca indirilmesi olanaðý verir. Bunun yanýnda bir de yüzde iki oranýnda amortisman ayrýlýr. Böylece gider yüzde yedi olur. Genel olarak vergi çýkmamasý beyanname verilmemesi olarak anlaþýlmamalýdýr. Kredi faizi de varsa vergi çýkmaz ama beyanname vermek zorunludur.

Kendi evini kiraya verip kiraya çýkan kiþinin ne gibi avantajlarý olabilir?
Kendi evini kiraya verip kiraya çýkanlar ödedikleri kirayý aldýklarý kiradan düþerler. Böylece ödedikleri kira daha yüksekse az bir farkla daha iyi evde oturmuþ olurlar. Ödedikleri kira aldýklarýndan daha düþükse ek gelir elde etmiþ ve sadece ek gelir için vergi ödemiþ olurlar. Hatta evi yeni almýþlarsa hiç vergi ödemeden ek gelir etmiþ olurlar.
Örneðin, 200 bin liraya aldýðý evi 1000 liraya kiraya veren bir kiþi 500 liraya kiraladýðý bir evde oturursa; aldýðý kira 12 bin lira olur. Bundan aldýðý evin bedelinin yüzde beþini yani 10 bin lira, hem de ödediði kirayý düþer ve vergi ödemez.
Kredi ile gayrimenkul alanlar hangi durumlarda ödedikleri faiz düþebilirler?
Kredi ile gayrimenkul alanlar bu gayrimenkullerin kirasýndan faizleri düþebilirler. Baþka gayrimenkullerden elde edilen kiralardan bu faizleri düþemezler.