Ýþçiler müdürlerini rehin aldý !

  Bu haber 22 Ocak 2010, Cuma 00:12:12 eklenmitir.
Fransa'da iþçiler, çalýþtýklarý firmanýn kapatýlmasýný böyle protesto etti.

Ýsveçli Akers grubu için çalýþan iþçiler, üretim için gerekli talebin son yýllarda düþmesi gerekçe gösterilerek kapatýlan fabrikanýn müdürlerinin makam odalarýný dýþarýdan kitleyerek, yöneticilerin dýþarý çýkmasýný engelliyor.

Fabrikada çalýþan yaklaþýk 120 iþçi, iþyerinin kapanmasý sonucu kendilerine verilen tazminatlarýn da yeterli olmadýðý görüþünde.

Fransa’da iþ dünyasýnda, iþverenle yaþanan anlaþmazlýk durumunda, fabrika yöneticilerinin kýsa süreli çalýþanlar tarafýndan “rehin alýnmasý” sýkça görülen bir durum.