AYM OUZ DEM襤RKAYA HAKKINDA BASIN DUYURUSU YAPTI....

  Bu haber 20 Agustos 2021, Cuma 01:31:25 eklenmitir.
Anayasa Mahkemesi resmi twitter hesab覺 ve web sitesinden 襤nternet Gazeteciler Dernei Y繹netim Kurulu Bakan覺 Uzm.Ouz Demirkaya hakk覺nda verilen karar ile ilgili BASIN DUYURUSU yapt覺.

 

BASIN DUYURUSU

 

BB 56/21

襤nternet Gazetesinde Yer Alan Haberlerin Alt覺na Yazd覺覺 Yorumlar 襤çin Cezaland覺r覺lmas覺 Nedeniyle 襤fade Özgürlüünün 襤hlal Edilmesi

 

Anayasa Mahkemesi 襤kinci Bölümü 18/5/2021 tarihinde, Ouz Demirkaya (B. No: 2018/15033) bavurusunda, Anayasa'n覺n 26. maddesinde güvence alt覺na al覺nan ifade özgürlüünün ihlal edildiine karar vermitir.

 

Olaylar

Bavurucu, soyad覺 Mazlum olan müteki ile ayn覺 üniversitede görev yapmaktad覺r. Bavurucu, bir internet gazetesinde yer alan baz覺 haberlerin alt覺nda mütekiyi hedef ald覺覺 iddia edilen üç payla覺mda bulunmutur. Müteki, bavurucunun hakaret suçundan cezaland覺r覺lmas覺 istemiyle hakk覺nda ikâyette bulunmutur. Cumhuriyet Basavc覺l覺覺n覺n iddianamesi üzerine yarg覺lamay覺 yapan Asliye Ceza Mahkemesi (Mahkeme) bavurucunun hakaret suçundan 1 y覺l 2 ay 17 gün hapis cezas覺 ile cezaland覺r覺lmas覺na karar vermitir. Karar覺 temyiz eden bavurucu temyiz dilekçesinde; mütekinin soy isminin mizah yapmaya müsait olduunu, ikâyete konu ifadeleri rencide etmek amac覺yla kullanmad覺覺n覺 beyan etmitir. Temyiz üzerine karar覺 inceleyen Yarg覺tay hükmü onam覺t覺r.

襤ddialar 

Bavurucu, bir internet gazetesinde kulland覺覺 ifadeler nedeniyle hapis cezas覺 ile cezaland覺r覺lmas覺 nedeniyle ifade özgürlüünün ihlal edildiini ileri sürmütür. 

Mahkemenin Deerlendirmesi 

Bavuru konusu olayda Mahkeme; bavurucu ile müteki aras覺nda bir husumet bulunup bulunmad覺覺n覺, buna paralel olarak bavuruya konu ifadelerin dile getirilme nedenini, söylenen sözlerin arka plan覺 olup olmad覺覺n覺 tart覺mam覺t覺r. Bavurucunun söz konusu payla覺mlar覺 mütekinin daha öncesindeki birtak覺m davran覺lar覺 nedeniyle mi yoksa tamamen keyfî olarak m覺 yapt覺覺 aç覺kl覺a kavuturulmam覺t覺r.

Mütekiyi hedef alarak yapt覺覺 kabul edilen payla覺mlarda yer alan ifadeleri bavurucunun hangi anlamda kulland覺覺 ve hangi ifadelerin ne ekilde muhatab覺n覺 rencide ettii de Mahkeme taraf覺ndan deerlendirilmemitir. Mahkeme yaln覺zca bavurucunun payla覺m覺nda geçen ifadelerin eletiri s覺n覺rlar覺n覺 aan, kaba ifadeler olduu deerlendirmesinde bulunup hakaret suçunu oluturduu sonucuna varm覺 ve bavurucuyu mahkûm etmitir.

Mahkeme, taraflar aras覺ndaki olaylar覺n ve yap覺lan payla覺mlar覺n bütününe bakarak bavurucunun ifade özgürlüü ile mütekinin eref ve itibar覺n korunmas覺 hakk覺 aras覺nda bir denge kurmaya çal覺mam覺; yaln覺zca soyut bir deerlendirmeyle yetinerek söz konusu ifadelerin hakaret suçunu oluturduunu kabul etmitir. Hukuk sisteminde daha hafif çok say覺da müdahale olana覺 varken bavurucunun oldukça a覺r bir ceza ile cezaland覺r覺lmas覺 ve üstelik cezan覺n kanuni sonucu olarak kamu görevinden yasaklanmas覺 orant覺s覺z bir müdahale olmutur.

Sonuç olarak bavurucunun hürriyeti balay覺c覺 bir ceza ile mahkûmiyetinin zorunlu bir ihtiyac覺 kar覺lad覺覺 ve amaca ulamak bak覺m覺ndan orant覺l覺 olduu ortaya konulamam覺t覺r. Derece mahkemelerinin ileri sürdüü gerekçeler bavurucunun ifade özgürlüü hakk覺na yap覺lan müdahale için ilgili ve yeterli olarak kabul edilemez. 

Anayasa Mahkemesi aç覺klanan gerekçelerle ifade özgürlüünün ihlal edildiine karar vermitir.  

URL: https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/internet-gazetesinde-yer-alan-haberlerin-altina-yazdigi-yorumlar-icin-cezalandirilmasi-nedeniyle-ifade-ozgurlugunun-ihlal-edilmesi/