Ekrem Ýmamoðlu: 'Beton Kanal’a karþý durmak sorumluluðumuzdur

  Bu haber 30 Mart 2021, SALI 16:03:52 eklenmitir.
ÝBB Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, ÝSKÝ’nin ortaokul ve lise öðrencilerine yönelik düzenlediði resim yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödüllerini verdi.

ÝBB Baþkaný Ekrem ÝmamoðluÝSKÝ’nin ortaokul ve lise öðrencilerine yönelik düzenlediði resim yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödüllerini verdi.

Ýstanbul’un doðasýnýn tehdit eden birçok unsurun bulunduðunu belirten Ýmamoðlu, “Sonuç olarak, bir ‘Beton Kanal’ ile Ýstanbul’un gerçekten büyük bir tahribata sebep olacak bir sürecinin baþlangýcýný yapanlara karþý da mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi. “Ýstanbul’un mega projesi, saðlýklý, yaþanabilir bir kent var edebilmektir” diyen Ýmamoðlu, “Bu, uzun soluklu bir mücadele olacaktýr. Önümüzde varsa bazý engeller, varsa bazý tehditler, varsa önümüze dikilen ‘mega proje’ adý altýnda Ýstanbul’un geleceðini tehdit edecek unsurlar; bunlara akýlla, bilimle, hukukla, kanunla karþý durmak da sorumluluðumuzdur” ifadelerini kullandý.

ÝSKÝ, “22 Mart Dünya Su Günü” etkinlikleri kapsamýnda, kentte öðrenim gören ortaokul ve lise öðrencilerine yönelik, ‘’iklim deðiþikliði ve su” temalý resim yarýþmasý düzenledi. Jüri, yarýþmaya katýlan 90 eseri, sergilenmeye ve yayýmlamaya deðer buldu. Yarýþmada derece alan ortaokul ve lise öðrencisi toplam 6 ressam adayý için ödül töreni gerçekleþtirildi. Kaðýthane’deki ÝSKÝ Genel Müdürlüðü’nde düzenlenen törene, Ýstanbul Büyükþehir Belediye (ÝBB) Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu da katýldý.

MERMUTLU: “BÝR HAMBURGER ÝÇÝN 8 BÝN LÝTRE SU HARCIYORUZ”

Törende ilk konuþmayý yapan ÝSKÝ Genel Müdürü Raif Mermutlu, yarýþma düzenlemekteki amaçlarýna, “Su kaynaklarýmýzý korumak, tasarrufun önemine vurgu yapmak, su kullanma bilinci konusunda farkýndalýk oluþturmak ve mevcut durumu gençlerin gözüyle deðerlendirmektir” sözleriyle açýklýk getirdi. Suyun bir medeniyet ve hayat kaynaðý olduðuna vurgu yapan Mermutlu, bu durumun pandemi süreciyle daha da anlaþýlýr hale geldiðinin altýný çizdi. “Suyun bir de ‘ayak izi’ var” diyen Mermutlu, þu ilginç bilgileri paylaþtý:

“Su ayak izi, kýsaca ifade etmek gerekirse, bir ürünün baþlangýcýndan nihai ürün haline gelinceye kadar bütün üretim aþamasýnda kullanýlan su miktarýdýr. Giydiðimiz bir tiþörtte, içtiðimiz bir çayda çok ciddi su tüketimi vardýr. Gereksiz tükettiðimiz her þeyle, suyumuzu da çöpe atýyoruz. Örneðin gereksiz kullandýðýmýz bir A4 kaðýdý ile 10 litre suyu israf etmiþ oluyoruz. 200 gram patates cipsi için 185 litre, bir hamburger için 8 bin litre su harcýyoruz. Yani suyu sadece kullanýrken harcamýyoruz.”

ÝMAMOÐLU: “DÜNYANIN EN ÖNEMLÝ SORUNU ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ”

Törende konuþan Ýmamoðlu, sözlerine, “Gerçekten yaratýcý ve hissedebilen gençlerimiz olduðunu görmek, hissettiklerini hayal edebilen ve onlarý kaðýda, kaleme dökebilen, çizebilen gençlerimiz olduðunu görmek, bu duyarlýlýðý, bu içtenliði en derin bir þekilde bize aktarabilen gençleri görebilmek gerçekten çok kýymetliydi. Bu sürece emeði geçen bütün arkadaþlarýmýza ve gençlerimize çok teþekkür ediyorum” sözleriyle baþladý.

Dünyanýn en önemli sorunun iklim deðiþikliði olduðunu vurgulayan Ýmamoðlu, “Bunun en önemli sebebi, insanoðlunun doðaya, çevreye ve kaynaklarýmýza verdiði zarar olarak sýralayabiliriz. Bu sürecin farkýna varmamýz ve hep beraber çözüm bulma zorunluluðumuz var. Bunu, hiç vakit kaybetmeden yapmamýz lazým” dedi. Ýstanbul’un son 2 yýlýnýn kurak geçtiðine dikkat çeken Ýmamoðlu, “Yaþadýðýmýz bu kuraklýk tehlikesini, bir uyarý olarak almamýz lazým. Ders çýkarýp, önümüze öyle bakmamýz lazým” diye konuþtu.

BETON KANAL, TAHRÝBATA NEDEN OLACAK”

“Artýk Ýstanbul’da doðanýn, çevrenin talan edilmemesi, heba edilmemesi ve korunmasý gerekiyor” diyen Ýmamoðlu, þunlarý söyledi:

“Ýstanbul’un doðasýný tehdit eden birçok þey yaþanýyor. Sonuç olarak, bir ‘Beton Kanal’ ile Ýstanbul’un gerçekten büyük bir tahribata sebep olacak bir sürecinin baþlangýcýný yapanlara karþý da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu, Ýstanbul’un ‘mega proje’ kavramýnýn da deðiþmesi gerektiðini ortaya koyuyor. Nedir Ýstanbul’un mega projesi? Ýstanbul’un mega projesi, saðlýklý, yaþanabilir bir kent var edebilmek. Ýnsanlarýn doðal çevreyle buluþabilmelerini saðlayabilmek. Çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin hayata umutla bakabildikleri bir þehir var edebilmektir esas mega proje. Bunun unsurlarýný yerine getirmektir.”

“ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝMÝ VAR ETMELÝYÝZ”

Bunun uzun soluklu bir mücadele olacaðýnýn altýný çizen Ýmamoðlu, “Önümüzde varsa bazý engeller, tehditler, önümüze dikilen ‘mega proje’ adý altýnda Ýstanbul’un geleceðini tehdit edecek unsurlar; bunlara akýlla, bilimle, hukukla, kanunla karþý durmak da sorumluluðumuzdur. Belki de dýþarýda þövalyelerde dizili olan resimlerde, o karþý duruþu beraber görebiliriz. Yani hem çocuklarýmýzýn hem gençlerimizin o tehdidi, o korkuyu hissederek onlarý kaleme almalarý, çizmeleri, bence bu tür tehditlere karþý hem bir karþý duruþ hem de aslýnda ne kadar duyarlý bir nesille bir arada olduðumuza bir iþaret. O bakýmdan, büyük iþler baþarmalýyýz. Bu manada, bir zihniyet deðiþimi var etmeliyiz. Gerçekten çocuklar ve gençler, bu konuda çok daha duyarlý geliyorlar. Onlara hazýrlayacaðýmýz iyi bir çevre, iyi bir ortam, geleceði daha teminat altýna almýþ bir þehir ve ülke yapacaktýr” ifadelerini kullandý.

DERECEYE GÝREN ÖÐRENCÝLERE ÖDÜLLERÝNÝ VERDÝ

ÝSKÝ’nin su ve suyun korunmasý konularýnda yoðun çalýþma içinde olduðunu aktaran Ýmamoðlu, “Suyun hikayesi, çok kýymetli. Çünkü, yaþam olduðunu hepimiz biliyoruz” diye konuþtu. “Suyun hayat olduðunu hatýrlatmaya dönük bu etkinliðin kýymetinin farkýndayým” diyen Ýmamoðlu, yarýþmada dereceye giren ortaokul (Tuðba Madenci, Ceyda Bulutlu, Naz Peri Ýrem Kurt) ve lise öðrencilerine (Kübra Kutlu, Fikriye Berra Eser, Öykü Karabulut) hediyelerini ve ödüllerini verdi. Ortaokul birincisi Kurt ve lise birincisi Karabulut, yarýþma dýþý yaptýklarý birer eserlerini Ýmamoðlu’na takdim etti. Öðrenciler, aileleri, öðretmenleri ve ÝSKÝ yöneticileriyle toplu fotoðraf çektiren Ýmamoðlu, sergilenen eserleri, yaratýcýlarýyla birlikte gezdi.