Erdoðan: Su yönetimindeki yetki çatýþmalarýný önlemek amacýyla Meclis’te bir

  Bu haber 29 Mart 2021, Pazartesi 16:05:57 eklenmitir.
Cumhurbaþkaný ve AKP Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Su yönetimindeki yetki çatýþmalarýný önlemek amacýyla Meclis’te bir "Su Kanunu" hazýrlýyoruz" açýklamasýný yaptý.

Erdoðan, 1. Su Þurasý Lansmaný ve 363 DSÝ Tesisi Açýlýþý programýnda konuþtu. 

Erdoðan, "Bugün 2 önemli etkinliði bir arada gerçekleþtiriyoruz. Ýlk olarak DSÝ tarafýndan yapýmý tamamlanan 363 tesisi resmi açýlýþ töreni lie milletimizin istifadesine sunuyoruz. Bu tesisler sayesinde 146,5 m3 su depolanmýþ, günlük 299 bin m3 su arýtýlmýþtýr. Böylece Türk ekonomisine yýllýk 427 milyon liraya yakýn katký saðlamýþtýr. Bu eserlerin ülkemize hayýrlý olmasýný diliyorum. Ýkinci olarak 1. Su Þurasý'nýn da tanýtýmýný gerçekleþtiriyoruz. Bu þurayý son derece isabetli buluyorum." dedi.

Erdoðan þu ifadeleri kullandý: 

"Su bütün canlýlar gibi insanlýk için de vazgeçilmez bir nimettir. Ekonomik kalkýnma ve büyümne içine su ikamesi olmayan unsurlardandýr. Mevcut kaynaklarý en verimli þekilde kullanmak ve israfý engellemek önem arz ediyor. Su ihtiyacýnýn giderek arttýðýný görüyoruz. Su kaynaklarý günden güne azalýyor. Bu daralma beraberinde kuraklýðý, yoksulluðu ve açlýðý getiriyor. Ekolojik denge bozulmakta, biyolojik çeþitlilik kaybolmaktadýr. Bu vahim tablo sosyal çalkantýlardan kýtlýða pek çok soruna sebebiyet veriyor.

Kimi uluslararasý kuruluþlar, 2025'e kadar 700 milyondan fazla kiþinin göç riskinde olacaðýný tahmin ediyor. Nüfusla birlikte artan gýda ve enerji talebiyle iklim deðiþikliðinin yýkýcý etkileri, gelecekte daha büyük etkilerinin bizi beklediðini gösteriyor. Bu karamsar tablodan ülkemizin etkilenmemesi mümkün deðildir. Su zengini bir ülke de deðiliz. Su stresi çeken bir ülkeyiz. Sýnýrlý su kaynaklarýný Irak ve Suriye gibi iki komþumuzla paylaþmak mecburiyetindeyiz. Su meselesini ikili iliþkilerimizde tehdit veya pazarlýk aracýna dönüþtürmedik.

Sadece su alanýna yaptýðýmýz yatýrýmlarýn toplam bedeli 255 milyar lirayý geçiyor.  Son 19 yýlda çevrecilik adýna ruhen ve fiziken çevreyi kirletenlere inat ülkemize 600’ü baraj olmak üzere 8 bin 697 yeni tesis kazandýrdýk. 2007'de yaþanan büyük kuraklýktan sonra 81 vilayetimiz için içme suyu eylem planlarý hazýrladýk.

"Tarýmsal üretimde cumhuriyet tarihinin rekorunu kýrdýk"

Hedeflerimize daha hýzlý ulaþabilmek ve su yönetimindeki yetki çatýþmalarýný önlemek amacýyla Meclis’te bir su kanunu hazýrlýyoruz. Koronavirüs salgýnýnýn tüm dengeleri altüst ettiði bir dönemden geçiyoruz. Tarýmsal üretimde cumhuriyet tarihinin rekorunu kýrdýk. Biz birileri gibi kurusýký atmak yerine rakamlarla, oranlarla, karþýlaþtýrmalarla konuþmaya seviyoruz. Bunu da aziz milletimize saygýmýzýn gereði olarak görüyoruz. 

Tarýmsal hasýlada Avrupa'daki liderliðimiz devam ediyor. Bazýlarý bu gerçeklere gözlerini kapatsa da Türkiye tarým ve gýda ürünlerinde net ihracatçý bir ülkedir.

Geçtiðimiz yýl tarým ve gýda ürünleri dýþ ticaret fazlamýz 5,5 milyon dolara yükseldi. Meyve ürünlerinin tamamýna yakýnýnda kendimize yeter durumdayýz. Çoðu üründe ihracatçý durumdayýz. Verdiðimiz destekler, çiftçimizin alýn teriyle birleþince geçen yýl tarým sektöründe güzel bir dönemi geride býraktýk.

 

Üreten tüm çiftçilerimize teþekkürlerimi sunuyorum. Çiftçileri unuttunuz, bakmadýnýz diyen birileri var ya bakýn ben burada resmî rakam veriyorum. 24 milyar lira tarýmsal destek saðlayacaðýz. Ýnþallah çalýþmalarýmýzý artýrarak tarýmda büyümeye devam edeceðiz. Burada alýnacak kararlar bu mücadelemizde bize katký sunacak, önümüzü açacaktýr."