Ekrem Ýmamoðlu'nun yargýlandýðý davada karar

  Bu haber 17 Mart 2021, Carsamba 15:11:05 eklenmitir.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi (ÝBB) Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu hakkýnda, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiði iddiasýyla açýlan davanýn yedinci duruþmasýnda karar verildi. Duruþmada Ýmamoðlu, 7 bin 80 TL para cezasýna çarptýrýldý.

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi (ÝBB) Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu hakkýnda, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiði iddiasýyla açýlan davanýn yedinci duruþmasýnda karar verildi. Duruþmada Ýmamoðlu, 7 bin 80 TL para cezasýna çarptýrýldý.

CHP'DEN ÝLK TEPKÝ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Seyit Torun tepki çeken karar hakkýnda açýklama yaptý. 
 
Seyit Torun þu ifadeleri kullandý:

Hepimiz biliyoruz ki bu yargýlama iki kez hezimete uðramanýn intikamýdýr!

Yargýlanan Ekrem Ýmamoðlu deðil, onun nezdinde 16 milyon Ýstanbullu ve halkýn hür iradesidir...

Ýþte o paylaþým:

EKREM ÝMAMOÐLU'NDAN ÝLK AÇIKLAMA

ÝBB Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, karara iliþkin ilk açýklamasýný Twitter üzerinden yaptý.

"Tanýklarýmýz dinlenmedi, sunduðumuz bilirkiþi raporlarý dikkate alýnmadý, hukuk ilkeleri ve içtihatlar hiçe sayýldý" diyen Ekrem Ýmamoðlu, "Baðýmsýz yargýnýn nasýl büyük bir ihtiyaç olduðu gerçeðini sanýk olarak görüp yaþamak sýrasý bugün bendeydi" ifadelerini kullandý.

Ýmamoðlu, "Hepsi geçer, adalet ve hukuk er geç üstün gelir" dedi.

 

 

NE OLMUÞTU?

Ordu'da, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan Ýstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi'nde mitingler düzenleyen Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, 5 Haziran tarihinde Ýstanbul’a dönüþ için gittiði Ordu-Giresun Havalimaný’nda ekibiyle VIP'ten geçerken tartýþma yaþadý. 

Bu sýrada dönemin Ordu eski Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiði öne sürülen Ýmamoðlu hakkýnda dava açýldý.

Ordu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanýn 6'ýncý duruþmasýna, taraf avukatlarý ve tanýklar hazýr bulundu. Duruþmada iddia makamý esas hakkkýndaki mütalaasýný açýkladý. Verilen mütealada, "Halen Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný olarak görev yapan sanýk Ekrem Ýmamoðlu'nun seçim çalýþmalarý nedeniyle Karadeniz Bölgesi'ne geldiði, 05/06/2019 günü ise Ordu iline geldiði ve ayný gün saat 22:20 sýralarýnda Ordu ilinden ayrýlmak üzere Ordu-Giresun Havalimaný'na gelerek VIP salonundan geçmek istediði, VIP salonundan geçmesine izin verilmemesi üzerine olay tarihinde Ordu Valisi olarak görev yapan Seddar Yavuz'a hakaret ettigi iddiasýyla açýlan davada, dosya içerisinde mevcut Haber Global isimli televizyon kanalýndan ve Fox Tv isimli televizyon kanalýndan alýnan görüntülerde sanýk Ekrem Ýmamoðlu'nun olay yerinde bulunan ve dosya kapsamýnda dinlenen bir kýsým tanýklara hitaben "vali itlik yapmýþtýr, aynen iletin vali itlik yapmýþtýr" þeklinde söz söylemek suretiyle Seddar Yavuz'a gýyabýnda ve olay yerinde bulunan tanýklarla ihtilat ederek hakarette bulunduðu ve bu þekilde üzerine atýlý kamu görevlisine görevinden dolayý alenen hakaret suçunu iþledigi anlaþýlmakla sanýk Ekrem Ýmamoðlu'nun TCK'nýn 125/1, 125/3-a, 125/4 maddeleri gereðince cezalandýrýlmasýna, sanýðýn hapis cezasý ile mahkumiyeti halinde TCK'nýn 53/1 maddesinde yazýlý bulunan haklarý kullanmaktan yoksun býrakýlmasýna karar verilmesi talep ve mütaala olunur" denildi. 

"OLAY GÜNÜ YORGUNDU VE SESÝ KISIKTI"

Tanýk sýfatýyla dinlenen CHP Gülyalý Belediye Baþkaný Ulaþ Tepe, olay sýrasýnda iddia edilen sözü duymadýðýný belirterek, "Sayýn Ekrem Ýmamoðlu, olay günü Ordu'ya geldi. Ordu'da miting yaptý. Daha sonra belediyemizi ziyaret etti. Ardýndan Ýstanbul'a dönmek için Ordu-Giresun Havalimaný'na gittik. Yorgundu ve sesi kýsýktý. Ben olaylarýn yaþandýðý sýrada yanýndaydým. Ýddia edildiði gibi sanýk hakkýnda 'Vali itlik yapmýþtýr' diye bir söz duymadým" dedi.

"BASÝTLÝK YAPMIÞTIR DEMÝÞTÝR"

Ekrem Ýmamoðlu'nun baþ korumasý Mustafa Akýn da tanýk olarak alýnan beyanýnda, "Olayýn olduðu gün yanýndaydým. Baþkanýn olayýn olduðu tarihlerde yoðun bir miting programý vardý. Bu nedenle ses kýsýklýðý vardý. Otobüs içerisinde sýk sýk buhar verilerek boðazý rahatlatýlmaya çalýþýlýyordu. Boðaz pastili de kullanýyordu. 'Vali itlik yapmýþtýr' diye bir ifade duymadým. 'Basitlik yapmýþtýr' demiþtir. Ses kýsýklýðýndan dolayý oradaki kiþilerin yanlýþ anladýðýný düþünüyorum" ifadelerinde bulundu.