ALÝ BABACAN’DAN GARA ÇIKIÞI

  Bu haber 22 Subat 2021, Pazartesi 14:25:16 eklenmitir.
“Türkiye’nin gençlerinin, birilerinin siyasi rantý için feda edilmesini reddediyoruz”

 

DEVA Partisi Genel Baþkaný Ali Babacan, partisinin 1. Olaðan Altýnordu Ýlçe Kongresi’nde konuþtu. Babacan’ýn gündeminde Gara operasyonu, Anayasa tartýþmalarý, ekonomik kriz ve Covid-19 vardý. Babacan þu ifadeleri kullandý:

“Davul zurnayla, müjde duyurularýyla kurtarma operasyonu olmaz”

“Gara’da þehit verdiðimiz haftanýn baþýnda Cumhurbaþkaný müjde açýklayacaðýný duyurdu ama acý bir haber aldýk. Her fýrsatta konuþuyor ama ortada müjde yok. Savunma ve güvenlik uzmanlarý ‘Davul zurna çalarak, erkenden yapýlan müjde duyurularýyla kurtarma operasyonu yapýlmaz’ diyorlar. Bir baþarýsýzlýk olduðu çok açýk. 16 vatandaþýmýzýn canýyla bedelini ödediði bu baþarýsýzlýðýn hesabýný birilerinin vermesi lazým.

“Hesap vermesi gerekenler adeta þov yapýyor”

“Hesap vermesi gerekenler, bir þehit annesini, kendi partilerinin güle eðlene kongresini yaptýklarý lebalep dolu salondan telefonla arýyorlar. Utanmak yok, sýkýlmak yok. Düðün evinden cenaze evine telefon açýp adeta þov yapmaktan hiç çekinmiyorlar. Biz bu lakaytlýða, bu zihniyete son vermeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bu ülkenin kýymetli gençlerinin, birilerinin siyasi rantý için feda edilmesini reddediyoruz.

“Aldýðýnýz kararlarýn sorumluluðunu taþýmak zorundasýnýz”

“Cumhurbaþkanýna soruyorum: Hepimiz biliyoruz ki operasyon baþarýlý olsaydý, müjde haberleriyle kameralarýn karþýsýna geçecektiniz. Vatandaþlarýmýz beþ seneden fazla bir süredir terör örgütü tarafýndan alýkonulmamýþ gibi, bunu bir baþarý olarak sunacaktýnýz. ‘Ben baþardým’ diyecektiniz. Ama böyle olmadý ve siz bu baþarýsýzlýktan dolayý hiçbir sorumluluk üstlenmiyorsunuz. Aldýðýnýz yanlýþ kararlarýn faturasýný baþkalarýna kesemezsiniz. Bu kararlarýn sorumluluðunu taþýmak zorundasýnýz. ‘Nerede hata yaptým’ diye hiç mi düþünmüyorsunuz?

“Siyasete ayar vermeye çalýþacaðýnýza sorularýmýza cevap verin”

“Siyasete ayar vermeye çalýþacaðýnýza, birilerini hizaya çekmeye kalkýþacaðýnýza, önce þu sorulara cevap verin: Terör örgütünün elinde baþka vatandaþlarýmýz var mý? Varsa kaç kiþiler? Ne zaman bu vatandaþlarýmýzýn sað salim ailelerine kavuþabileceðini düþünüyorsunuz? Vatandaþlarýmýzýn örgütün elinden kurtarýlmasý için samimi bir çabanýz var mý? Eðer terör örgütünün elinde hala kaçýrýlmýþ ve zorla tutulan vatandaþýmýz yoksa, buyurun kamuoyuna açýk yüreklilikle ‘yok’ deyin; biz de rahatlayalým.

“Yalnýzlýðýn deðerlisi olur mu?”

“Terör örgütü tarafýndan kaçýrýlan ve zorla tutulan sadece askerimiz, polisimiz deðil; bu milletin onuru ve gururudur. Ýktidar uluslararasý iliþkileri eline yüzüne bulaþtýrdý. Türkiye terörle mücadele gibi bir alanda dahi haklý taleplerinin karþýlýðýný bulamýyor. Ülke yalnýzlaþtý. Bir zamanlar çýkýp ‘deðerli yalnýzlýk’ diyorlardý. Yalnýzlýðýn deðerlisi olur mu? Ne kadar çok dostunuz varsa o kadar güçlüsünüzdür.

“Siz sevmeyi bilmiyorsunuz, þahsi bekanýzý korumayý ülke sevgisi zannediyorsunuz”

“Bu ülkeyi seviyorum diyorsunuz. Sevin ama, seveyim derken ülkeyi de öldürmeyin. Çünkü siz sevmeyi bilmiyorsunuz. Ne kadar yanlýþ varsa onu yapýyorsunuz. Siz kendi þahsi bekanýzý korumayý bu ülkeyi sevmek zannediyorsunuz. Bu nasýl sevgidir ki, ülkeyi sürekli geriyorsunuz, her hafta bir baþka toplum kesimini ötekileþtiriyorsunuz.

“Ülke sevgimizi sorgulamak kimsenin haddine deðildir”

“Biz hepimiz bu ülkeyi ve bu ülkenin vatandaþlarýný çok seviyoruz. Bunu sorgulamak kimsenin haddine deðildir. Biz, 84 milyonun refah, huzur ve eþitlik içinde yaþayacaðý bir Türkiye sözü verdik. Sevginin gücüyle nefreti, düþmanlýðý, kini, öfkeyi, kutuplaþmayý yenebileceðimizi çok iyi biliyoruz. Yanlýþ politikalarla öldüren bir sevgi istemiyoruz. Biz yaþayan, yaþatan, yaþama deðer veren bir Türkiye sevgisiyle yanýp tutuþuyoruz.

“Eþitlik, adalet, laiklik ilkesi ve hukukun üstünlüðü anayasal düzenin temel ilkeleridir”

“Cumhuriyetimizin 100. yýlýna yaklaþýrken bu ülkeyi içinde olduðu karanlýk tünelden çýkartýp müreffeh, zengin, huzurlu topraklara dönüþtüreceðiz. Eþitliði, adaleti, laiklik ilkesini ve hukukun üstünlüðünü anayasal düzenin temel ilkeleri olarak kabul ettik. Kuvvetler ayrýlýðý esasýna ve hukukun üstünlüðüne dayanan özgürlükçü, katýlýmcý ve çoðulcu bir demokrasi hedefliyoruz.

“Gerçeklerle baðlarýný kopartýp, kendilerine saray hayatý inþa ettiler”

“Bir rivayete göre, DEVA Partisi olmasaydý Merkez Bankasý’nýn 130 milyarlýk rezervlerinin çarçur edildiðinden kayýnpederin haberi bile olmayacaktý. Rezervlerin 50 milyar dolar eksiye düþtüðünden de hiç haberi olmayacaktý. Dolarýn, enflasyonun hâlinden de haberi olmayacaktý. Cumhuriyet tarihi boyunca oluþan borç stokunu iki senede ikiye katlandýðýný da muhtemelen bizden öðrendi. Çünkü artýk gerçeklerle, hakikatle baðlarýný koparttýlar. Býrakýn milletin gündemini, kendi yaptýklarý yýkýmdan bile haberleri yok. Bu milletin parasýný çarçur edenler, kendilerine yazlýðý ayrý, kýþlýðý ayrý saray hayatlarýný inþa ettiler. Biz bu aymazlýðý kabul etmeyeceðiz.

“Bebeðine mama alamadýðý için intihar etmek isteyen gençler var”

“Yoksulluk intiharlarý hükûmetin bu ülkeye sunduðu bir hediyedir, daha önce yoktu. Geçtiðimiz hafta 22 yaþýnda bir gencimiz genel merkezimizin hemen yanýnda tamamlanmamýþ bir inþaatýn çatýsýna çýkmýþ, ‘4 buçuk aylýk bebeðime mama, bebek bezi alamýyorum. Evde eþimin yüzüne bakacak durumum yok’ diyor. Partimizin bir gönüllüsü ikna ediyor. Bunlar bu ülkenin gerçekleri. Marketlerde bebek mamasýnýn çalýnmasýn diye kilitli ambalajda satýldýðýný düþünebiliyor musunuz? Ýnsanlarýmýz muhtaç olmasa bunu yapar mý? Ülkeyi bu duruma düþürdüler. Bu iþin sorumlusu, ‘verin bana baþkanlýðý, memleketin sorunlarýný çözeceðim’ diyen kiþidir.

“Türkiye’yi yüksek gelir ve refah düzeyine sahip ülke yapacaðýz”

“Türkiye’yi en hýzlý þekilde yüksek gelir ve refah düzeyine sahip ülkeler grubuna yükselteceðiz. ‘Asgari gelir desteði’ uygulamasýyla vatandaþlarýmýzý yataða aç gitmekten, çöplerden yiyecek toplamaktan, ekmek kuyruðunda saatler geçirmekten kurtaracaðýz. Bir yandan ürettiði ürünün hakkýný alamayan, diðer yandan artan girdi fiyatlarý nedeniyle büyük sýkýntýlar yaþayan çiftçilerimizi, köylümüzü yeniden bu milletin efendisi yapacaðýz.

“Algý yönetimini býrakýn, aþýya adil eriþimi bir an evvel saðlayýn”

“Salgýnla mücadelede gömleðin ilk düðmesini baþtan yanlýþ iliklediler. Ta en baþta ‘ölümleri nasýl en aza indiririm?’ kaygýsýyla hareket etmeleri gerekirken, bu salgýna ‘elimizde kaç yoðun bakým yataðý var’ diyerek yaklaþtýlar. Aþýyý da geciktirdiler. Ellerindeki propaganda aygýtýyla, tozpembe bir senaryo kurguluyorlar. Salgýna karþý gereken her þey yapýlmýþ gibi bir algý oluþturmaya çalýþýyorlar. Varsa yoksa algýlarý yönetmeye çalýþýyorlar. Bu milletin tek bir ferdinin canýndan daha kýymetli bir þey yoktur, olamaz. Þeffaf olun, insanlarý artýk algý yönetimiyle oyalamaktan vazgeçin, gerçeklere odaklanýn. Artýk bir an evvel halkýmýzýn adil bir þekilde aþýya eriþimini saðlayýn.”