Kýlýçdaroðlu açýklama yaptý

  Bu haber 13 Eylul 2010, Pazartesi 00:52:36 eklenmitir.
Neden oy kullanmadýðýný açýkladý

 

Kýlýçdaroðlu açýklama yaptý 
CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu açýklama yaptý:

"Her siyasetçi için temel bir görev ve ahlaki bir sorumluluktur. Bu duygu ve düþünceyle yurttaþlarýmýzýn ortaya koyduðu iradeyi saygýyla karþýlýyorum. Bir konuya dikkat çekmek sitiyorum Halkýn iradesine saygýgösterilmesinin çok önemli koþulu, uygun ortamýn yaratýlmasýdýr. Bir taraf olan bertaraf olur diyen bir süreci yaþadýk. yurttaþlarýn özgür iradeerine ipotek konmaya çalýþýldý. Malesef AKP kampanya sýrasýnda sýnýfta kaldý.

Bu anayasayý AkP iktidarý,sadece kendine yarayan bir sistem kurmak için adýmýný atmýþtýr. Bu konuda yurttaþlarýmýzý uyarmaya ayný sorumluluk ve kararlýlýkla devam edeceðiz. Ýki kutuplu bir siyasete hizmet ettiðini ortaya koymuþtur. Bu gergin siyasi otamdan çýkmadan saðlýklý bir demokrasiye kavuþmamýz mümkün deðildir. Seçmenlerin %r42'si hayýr demiþ, %23'ü oylamaya katýlmamýþtýr. Bu azýmsanacak bir rakam deðldir. Ýki yay içinde 70 ilde mitingler yaptýk ve halkýmýzla buluþtuk. Bu sonucun alýnmasýnda emeði geçen herkese, bize güvenenlere þükranlarýmý sunuyorum Elbetee bu akþam ortaya çýkan halk iradesine saygý gösteriyoruz. Ama Türkiye bikrkaç kiþinin yaptýðý düzenlemerle yoluna devam edemez. Bu ülkenin gerçek sorunlarýna çözümler üretecek polikatalar üretmek zorundayýz. Daha büyük heyecan, güç ve kararlýlýkla devam edeceðiz. Türkiye'yi akrýþ karýþ gezme, yurttaþlarýmýzýn dertelerine yurttaþlarýmýzla birlikte çözüm bulmaa çalýlþmalarýmýz devam edecektir.

%42'lik bir sonuç, CHP açýsýndan iyi bir sonuç: Kampanyada yaptýðýmýz çabalarý hepinizi biliyorsunuz. Ama sonuçta halkýn iradesi böyle çýktý. Biz bundan sonra da çalýþmalarýmýzý ayný kararlýlýkla sürdüreceðiz. Diðer partiler de hayýr oyunu kullandýrlar, evet oyunu sadece AKP kullanmadý. Evet ve hayyýroyu kullanan farklý partiler vardýr. Bunu poarti baþarýsýzlýðý olarak ortaya koymak doðru deðildir. Zaten seçim sürecine giriyoruz, ayný çabamýzý sürdürüeceðiz.

Oy kullanmaya gelince, ben Ýstanbul'da kaydým vardý. Ben de biliyordum, orada oyumu kullanmýþtým. Ama benim bilgimin dýþýnda, bilmediðim bir gerekçeyle gidiliyor ve orada adresimin deðiþtirildiðine dair kaydým siliniyor. Ve ben bunu çok sonra öðreniyorum. Oysa ben de her yurttaþ gibi kaydýmýn olduðunu sanýyorum. Elbetteki bu güzel bir tablo deðildir. Bu konuyla ilgili partimi ve arkadaþlarýmý üzdüysem özür dilerim. Benim çalýþmam gerekiyordu bu konuyla ilgili. Bu yoðun trafik içinde seçim kütüklerime bakamadým. Arkadaþlarým bazý temaslarda bulundular, artýk herhangi bir iþlem yapamayacaklarýný ifade ettiler.

Diðer siyasi partilerle ilgil yorum yapmam doðru olmaz. Ama biz CHP olarak tüm siyasi partilerden daha yoðun bir çalýþma sergiledik. Kamuoyu da biliyor. Hiç bir siyasi parti 70 ile gitmedi.

Yoldaydým zaten. Arkadaþlar toplansýn seçim sonuçlarýný deðerlendirdisnler, ben de gelince basýn toplantýsý yapacaðým diye söylemiþtim. Bana da bir taslak metin hazýrlayýn demiþtim. Benim talimatýmdý.

Ortaya çýkan tablo, bizim açýmýzdan yeterli deðildir. Ama azýmsanacak bir oran deðil. Bundan sonraki çabalarýmýzla bu oraný arttýrmayý düþünüyoruz, kararlýyýz. Erken seçim konusunda kararý AKP verecek, sayýsal olarak onlarýn çoðunluðu var. Ama olursa biz hazýrýz tabi.

Yolda dinledim Sayýn Baþbakan'ý. Uzlaþma kültürü geliþirse Sayýn Baþbakan da, dayatmadan vazgeeçrse biz de katký veririz. Referandum sürecinden önce de sonra da, bunun bir CHP için baþarý veya baþarýszlýk olarak böyle bir yorum yapmadým. Özenle kaçýndým böyle bir yorumdan. Hayýr çýksa da yurttaþlarýn tercihidir, CHP'nin baþarýszlýðý deðildir. Toplumun büyük bir ksýmý  baský altýna alýndý. Tarafsýzlar baský altýndaydý, bakanlar, Baþbakan bu baskýlarý yaptý. Bizim çabalarýmýzýn %42'lik bir sonuç alýnmasýnda büyük katký saðladý.

Seçim sonuçlarýný sandýklar ve iller itibariyle alacaðýz, deðerlendireceðiz. Öncesinde de söylemiþtim, halk oylamasý sonucu çýkan tabloya göre illerimizin de performansýný deðerlendireceðiz.

Oy kullanmamala ilgili olarak kimseyi sorumlu tutumak istemiyorum ben. Bir yurttaþ olarak bakmam gerekiyordu, nasýlsa bir yerde kaydým vari, orada oy kullandým diye düþündüm. Ama bu bilgiler benim iradem dýþýnda siliniyor, benim bilgim bile olmuyor. Demokrasi açýsýndan hoþ olmayan bir tablo, ama ben karþý karþýya kaldým. Kontrol etme gereðini duymadým çünkü böyle bir tabloyla karþýlacaðýmý hiç sanmýyordum.

Bir, oraya giden polis arkadaþlar kimin talimatýyla gitti buyrun araþtýrýn. Ýki, orada kaydým siliniyor, üç bana bilgi verilmiyor. Muhtarýn bile haberi yok. Nasýl oluyor bu?

Süreci hemen çok karamsar bir hava içinde deðerlendirmek istemiyorum.Çünkü Say8ýn Baþbakan daha önce genel seçimlerden sonra bugün yaptýðý konuþmanýn benzerini yapmýþtý. Herkese çiçekler daðýtmýþtý, fakat daha sonra çok baskýcý bir süreidcn içine girdik. Bugün de olumlu mesajlar verdi. Ama korkarým ilk genel seçimlerden sonra verdiði mesajdan sonra aldýðý tavýrdan  bu kez vazgeçer. Uzlaþmacý bir tavýr sergilerse memnun oluruz, demokrasi kazanmýþ olur. Elbetteki AB'nin yargýyla ilgili olarak ilerleme raporunda görüþleri çýkacaktýr ortaya. Ona da bakacaðýz biz. Önümüzdeki günlerde daha net bir tavýr bekleyeceðiz hükümetten.

Önce benden ve bana oy veren seçmenlerden özür dilemesini istedim. Bana parlamentoda bir gýdým su vermeyiz diyen Sayýn Baþbakanýn benden ve seçmenlerimden özür dilemediði sürece, ayný masaya oturma þansýmýz olmayacaktýr. Biz kararlýlýkla devam ediyoruz. Çok yeterli olmasa bile sonuçlarý olumlu görüyoruz.

Doðudan büyük ölçüde sandýða gitmeme var. Demokrasi açýsýndan aslýnda doðru deðil bu, bir siyasal partimizin böyle bir kararý oldu. Buna da saygý duyacaðýz. Byokto da demokrasinin bir gereði olarak ortaya çýkýyor. Bütün Tuncelililere teþekkür ediyorum. Onlar 12 Eylül 1982 anayasasýna da hayýr oyu veren illerden biriydi zaten. Bilinçli kentlerimizden biriydi zaten.