Cumhurbaþkaný Erdoðan, Türkiye'nin uzay programýný açýkladý: "2023'te Ay'a gideceðiz"

  Bu haber 09 Subat 2021, SALI 21:14:51 eklenmitir.
Erdoðan, bir Türk'ün uzaya gönderileceðini duyurdu

Cumhurbaþkaný ve AKP Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Beþtepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Uzay Ajansý tarafýndan hazýrlanan ‘Milli Uzay Ajansý’ Tanýtým Toplantýsý'nda açýklamalarda bulundu. Erdoðan; "En önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yýlýnda Ay’a ilk temasý gerçekleþtirmektir. Ýlk aþamada 2023 yýlý sonunda yakýn dünya yörüngesinde ateþleyeceðimiz hibrit roketimizle Ay’a sert iniþ gerçekleþtireceðiz." ifadelerini kullandý. 

Öte yandan Erdoðan konuþmasýnda, Göbeklitepe'deki monolitlerin üzerindeki yazý ile seslendi: "Gökyüzüne bak Ay'ý gör". Þanlýurfa'da, Göbeklitepe yakýnlarýndaki tarlada yaklaþýk 4 gün önce topraða saplý halde bulunan monolit bugün kaldýrýlmýþ; gizemi ise çözülememiþti. 

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn açýklamalarýndan satýr baþlarý þöyle;

"Bu akþam ülkemiz adýna tarihi bir dönüm noktasýna þahitlik etmek üzere bir araya gelmiþ bulunuyoruz.

Uzun süreli bir planlama ve çalýþmanýn ürünü olan Türkiye'nin ilk milli uzay programýný az sonra tüm dünyaya ilan edeceðiz.

Bu program gerçekçi ama bir o kadar da rekabetçi hedefleri kapsayan içeriðiyle ülkemizin uzaydaki yol haritasý olacaktýr. Küresel uzay yarýþýnda ülkemizi üst liglere taþýyacak bu yol haritasýnýn baþarýyla hayata geçmesini diliyorum.

Dile kolay, tam 18 yýldýr Rabbim bize nice güzel hizmetler, yatýrýmlar, atýlýmlar vesilesiyle milletimizin huzuruna çýkmayý nasip etti. Bugün de evlatlarýmýz adýna yine büyük bir projenin heyecanýyla karþýnýzda bulunuyorum.

Yüz yýllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakýn ve barýþýn öncülüðünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuðuna kapý aralýyoruz.

Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini nasýl koruyacaðýmýzý, gelecek 10 yýlý nasýl þekillendireceðimizi birazdan açýklayacaðýz. Paylaþacaðýmýz hedefler bir hayal ürünü deðil. Havacýlýk ve uzay teknolojilerinde bugüne kadar baþardýklarýmýzýn bir üst noktaya taþýnmasýdýr. Ülkemizin kozmik rekabetteki mücadelesi 1985'ten bu yana sürüyor. Bu mücadelenin altyapýsýný ise son 18 yýldaki yatýrýmlarýmýzla oluþturduk.

Bugün her alanda olduðu gibi uzay çalýþmalarýnda çok daha güçlü bir Türkiye var. Kendi imkanlarýmýzla ürettiðimiz ve 2021 yýlýnda uzaya fýrlattýðýmýz istihbarat uydumuz Göktürk-2 bunun ilk örneklerinden biridir. Böylece dünyada uydu üretme kabiliyetine sahip sayýlý ülkeler arasýna girdik.

Sýrada Göktürk-3 var. Gece gündüz fark etmeksizin, yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlamalarýna devam ediyoruz. Ýlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz ÝMECE'nin de entegrasyon iþleri tamamlandý, testleri sürüyor. Ýnþallah 2021 yýlýnda bu uydumuzu da uzaya fýrlatacaðýz.

Gözlem uydularýnda kazandýðýmýz tecrübeyle haberleþme uydularýný da kendi imkanlarýmýzla üreterek bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olmakta kararlýyýz.

Ýnþallah yerli ve milli imkanlarla ürettiðimiz ilk haberleþme uydumuz Türksat 6A'yý da 2021'de uzaydaki yörüngesine yerleþtireceðiz. Uydu teknolojisini alt bileþenleri üretmek konusunda da yoðun çalýþmalar içerisindeyiz.

Yüksek çözünürlüklü uzay kamerasý, yeni nesil uçuþ bilgisayarý, yönlendirebilir anten, tepki tekeri, güneþ algýlayýcý gibi birçok kritik sistemi özgün olarak geliþtirip ürettik. Önümüzdeki süreçte Türk mühendislerinin yerli yazýlýmýyla birlikte uydulardan elde ettiðimiz bilgilerin güvenliðini de saðlamýþ olacaðýz.

Roketler, uydular, yer sistemleri ve daha nicesi için kurduðumuz modern altyapýlar sayesinde fikirden ürüne kadar ihtiyaç duyulan tüm ürünleri saðlayabiliyoruz.

Uzay ve roket test merkezlerimiz, uzay sistemleri tasarým ve test laboratuvarlarýmýz, uydu haberleþme merkezlerimiz, yer kontrol istasyonlarýmýz, optik sistemler araþtýrma ve uygulama altyapýlarýmýzda her geçen gün daha yetkin hale geliyoruz. Artýk uluslararasý bir oyuncu konumundayýz.

Þu anda en önemli eksikliðimiz fýrlatma konusudur. Kendi ürettiðimiz uydularý kendi roketlerimizle uzaya fýrlatacak seviyeye henüz gelemedik. Ancak bu konuda da önemli adýmlar attýk. Geçtiðimiz yýl Roketsan roket fýrlatma ve .... açýlýþýný yaptýk. Burada mikro ve mini uydularýmýzýn kendi roketlerimizle uzaya fýrlatýlmasý çalýþmalarýný sürdürüyoruz. Ýnþallah bu merkezde daha iyi ileri çalýþmalara ve baþarýlara imza atarak milli uzay programýndaki hedeflerimize çok daha kolay ulaþacaðýz.

Uydu teknolojilerinin yaný sýra, astoronomik gözlem noktasýnda da önemli altyapýlara sahibiz. Ülkemizin modern anlamdaki ilk gözlemevi olan TÜBÝTAK Ulusal Gözlemevi, Türkiye'nin en büyüðü olan bir teleskopu barýndýrýyor."

Hedeflerimizi gerçekleþtirmek için hangi kaynak ve yetkinliðe sahip olmamýz gerektiðini belirledik. Þimdi Türkiye'deki uzaydaki 10 yýllýk vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldýðý milli uzay programýmýzý tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, gökyüzüne bak Ay'ý gör.

Ayrýntýlar geliyor...