ABD karýþtý: Trump destekçileri kongre binasýný bastý

  Bu haber 07 Ocak 2021, Persembe 04:57:07 eklenmitir.
ABD Baþkaný Donald Trump'ýn seçim sonuçlarýný tanýmayarak bugün baþkent Washington DC'de düzenlediði mitingin ardýndan, Trump taraftarlarý baþkanlýk seçim sonuçlarýna göre belirlenen delege oylarýnýn sayýlýp, sonuçlarýn resmen tescil edileceði oturumun düzenlendiði Kongre binasýný bastý. Baþkan Yardýmcýsý Mike Pence'in tahliye edildiði bildirildi.

ABD Kongresi yeni baþkaný resmi olarak onaylamak için toplanýrken, Trump destekçileri baþkent Washington DC'de “Çalmayý Durdur” mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katýldýðý mitingin ardýndan göstericiler Kongre binasýna girdi.

Kongre binasý önündeki ilk polis bariyerlerini aþmayý baþaran göstericiler, “ABD Trump'ý istiyoruz”, “Biz kazandýk”, “Özgürlük” ve “Çalmayý býrakýn” sloganlarý atarak, kongre binasýna girdi.

Bazý göstericiler polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarýna raðmen göstericiler ikinci polis barikatýný da aþmayý baþardý. Polis ekipleri göstericileri daðýtmak için göz yaþartýcý gaz ve cop kullandý.

ABD basýnýnda yer alan haberlere göre, Kongre binasý çevresinde çýkan olaylarýn ardýndan binanýn kilit altýna alýndýðý belirtildi. Protestocularýn kongre binasý kapýlarýna vurduklarý bildirildi. CNN’de yer alan habere göre, kongre binasýnda yer alan Meclis katý boþaltýldý.

Washington D.C. Belediye Baþkaný, akþam 18.00'den sabah 06.00'a kadar sokaða çýkma yasaðý ilan edildiðini duyurdu.

Arizona'daki seçim sonuçlarýna itirazý deðerlendiren Senato ve Temsilciler Meclisi, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

Kongre polisi Temsilciler Meclisi'ndeki vekillere koltuklarýnýn altýndaki gaz maskelerini hazýr bulundurmalarýný istedi. 

Illinois eyaletinden Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Adam Kinzinger, Kongre'de yaþananlarý 'darbe teþebbüsü' olarak nitelendirdi.

Polis, barikatlarý aþarak Kongre binasýna giren göstericilere biber gazýyla müdahale etti.

CNN International, bina içerisinde bir kadýnýn göðsünden vurulduðunu ve durumunun kritik olduðunu duyurdu.

ABD Baþkan Yardýmcýsý Mike Pence, “ABD Kongre binasýnda meydana gelen þiddet ve yýkým artýk durmalýdýr. Ýlgili herkes kolluk kuvvetlerine saygý göstermeli ve binayý derhal terk etmelidir. Barýþçýl protesto her Amerikalýnýn hakkýdýr, ancak Kongre binamýza yapýlan bu saldýrý hoþ görülemeyecek ve olaya karýþanlar sonuna kadar yargýlanacaktýr” dedi.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarýnýn sayýldýðý ve 3 Kasým 2020'deki baþkanlýk seçimlerinin sonuçlarýnýn resmileþtiði Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasýnýn dýþýnda protesto düzenliyor.

Göstericilerden bir grubun polis barikatýný aþarak Kongre binasýna girmesi sonucu polisin biber gazýyla müdahalesine iliþkin görüntüler sosyal medyaya yansýdý.

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarýna itirazý deðerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatýný aþarak Kongre binasýna girmesiyle þehirde baþlayan þiddet ve kargaþayý yatýþtýrmak için bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi.

"Senato Baþkaný" sýfatýyla söz konusu oturumu yöneten Baþkan Yardýmcýsý Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çýkarýldýðý öðrenildi. Öte yandan Mike Pence, Twitter'da Donald Trump'ý takip ettikleri arasýndan çýkardý.