Joe Biden: En karanlýk günler daha gelmedi

  Bu haber 23 ARALIK 2020, Carsamba 07:13:08 eklenmitir.
ABD baþkanlýðýna seçilen Joe Biden, salgýnla ilgili korkutan bir açýklama yaptý. Biden en karanlýk günlerin henüz gelmediðini söyledi.

ABD baþkanlýðýna seçilen Joe Biden, ülkede virüs nedeniyle günlük can kayýplarýnýn 3 bin civarýnda olduðuna dikkat çekti. Gelecek aylarda on binlerce daha can kaybý yaþanacaðýný dile getiren ABD'nin seçilmiþ baþkaný, salgýný durdurmak için Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'nin ortak çalýþmasý gerektiðini belirtti. Biden, Kongre'den geçen 900 milyar dolarlýk ekonomik destek paketi nedeniyle senatörleri tebrik etti.