Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan 'sokaða çýkma yasaðý' açýklamasý

  Bu haber 11 ARALIK 2020, Cuma 19:12:17 eklenmitir.
Ýçiþleri Bakanýlðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, hafta sonu sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn ikinci uygulamasýnýn bugün saat 21.00'de baþlayýp Pazartesi sabah 05.00'de sona ereceði hatýrlatýldý.

Ýçiþleri Bakanlýðý, sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn uygunalacaðý hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiþçilerin 10.00-17.00 saatleri arasýnda açýk olacaðýný hatýrlatarak, lokanta, restoran, pastane ve tatlýcý gibi iþ yerlerinin de Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasýnda paket servis faaliyetlerini sürdürebileceðini duyurdu.

Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, hafta sonu sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn ikinci uygulamasýnýn bugün saat 21.00'de baþlayýp Pazartesi sabah 05.00'de sona ereceði hatýrlatýlarak, þöyle denildi:

"Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiþçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasýnda açýk olacaktýr. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldýklarý sipariþleri teslim edebileceklerdir.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlýcý tarzý iþ yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar açýk olacaklardýr. Bu iþ yerleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasýnda paket servis faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapýldýðý fýrýn ve unlu mamul ruhsatlý iþ yerleri ile bu iþ yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açýk olacaktýr. Online sipariþ firmalarý da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasýnda sipariþleri teslim edebileceklerdir.

Vatandaþlarýmýz sokaða çýkma kýsýtlamasý uygulanan günlerde, ikametlerine en yakýn market, bakkal, manav, kasap, kuruyemiþçi ve fýrýn ya da ekmek satýþ bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir."

Açýklamada ayrýca, vatandaþlarýn temel ihtiyaç malzemelerine ulaþmalarý noktasýnda herhangi bir zorlukla karþý karþýya kalmamalarý için her türlü tedbirin alýndýðý ifade edilerek, "Bu nedenle vatandaþlarýmýzdan sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn baþlayacaðý saat olan 21.00'den önce evlerindee olacak þekilde hareket etmelerini, baþta büyükþehirlerimiz olmak üzere diðer illerimizde trafikte oluþabilecek yoðunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almalarý hususunu istirham ediyoruz" denildi.