CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTE SÝVAS TABÝP ODASI BAÞKANI SEDAT ÖZBAY ÝÇÝN ÝLAN MI VERDÝ?

  Bu haber 03 ARALIK 2020, Persembe 02:53:36 eklenmitir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Resmi Gazetesinin bugün ki sayýsýnda yayýnlanan ilan ile 33 Öðretim Üyesi alýmý yapýlacaðý duyuruldu. Bu ilanda Týp Fakültesine ise 12 alanda alým yapýlacaðý duyuruldu. Bu 33 kiþiye açýlan ilanda bazý dikkat çeken durumlarýn varlýðý gözden kaçmaz iken, en çok dikkat ve merak edilen, gözden kaçmayan Týp Fakültesi Acil Týp bölümüne açýlan ilandýr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Resmi Gazetesinin bugün ki sayýsýnda yayýnlanan ilan ile 33 Öðretim Üyesi alýmý yapýlacaðý duyuruldu. Bu ilanda Týp Fakültesine ise 12 alanda alým yapýlacaðý duyuruldu. Bu  33 kiþiye  açýlan ilanda bazý dikkat çeken durumlarýn varlýðý gözden kaçmaz iken, en çok dikkat ve merak edilen, gözden kaçmayan Týp Fakültesi Acil Týp bölümüne açýlan ilandýr.

Bilindiði üzere, Ekim ayýnýn ilk günlerinde gazetemiz tarafýndan yapýlan haberde Sivas Tabip Odasý Baþkaný Uzm. Dr.Sedat Özbay’ýn Sivas Cumhuriyet Üniversitesine öðretim üyesi olarak geçeceði ve o günlerde konuyla ilgili ilan hazýrlýklarýn yapýldýðý duyurmuþtuk.

ÝÞTE O HABER: http://www.egemengazetesi.com/haber/20815/sivas-ttb-baskani-drsedat-ozbay-scune-geciyor.html

O günlerde dikkat çeken açýklamalarda bulunan Sivas Tabip Odasý Baþkaný Uzm. Dr.Sedat Özbay’ýn görevinden istifa ederek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Acil bölümüne Doçent olarak, öðretim üyesi olarak geçeði, bu nedenden dolayý pandemi döneminde bir açýklama yapmayan ve sonrasýnda TTB teamüllerine aykýrý, duyurular, açýklamalar yaptýðý öne sürülmüþtü.

O günlerde Uzm.Dr.Sedat Özbay Sivas Cumhuriyet Üniversitesine geçmesi sonrasý ve istifasý sonucu önceki dönem Sivas Aile Hekimleri Derneði Baþkanlýðý ve Doðru Yol Hükümeti döneminde Sivas Saðlýk Müdürlüðü de yapmýþ olan ve þuanda Sivas- Erzincan Tabip Odasý Sekreteri olan Dr.Ömer Faruk Güzelimdað'ýn Türk TabiplerÝ Birliðine baðlý Sivas Tabip Odasý Þube baþkanlýðýna geleceði bildirilmiþti.

O günlerde konuyla ilgili Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüðünden ve Türk TabiplerÝ Birliðinden resmi bir açýklama yapýlmasý bekleniyorken, bir açýklama yapýlmamýþtý. Þimdi ise bu ilanýn kimin için açýldýðý Uzm. Sedat Özbay için açýlýp açýlmadýðý, alýnýp alýnmayacaðý somut olarak görülecektir. 

Ýþte o ilan: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/12/20201203-4-14.pdf