YUUUHHH! 'HAYIR' OYU KULLANMA EÐÝLÝMÝNDE OLANLARA 'PÝÇ KURUSU' YAKIÞTIRMASINDA BULUNDU

  Bu haber 11 Eylul 2010, Cumartesi 10:43:28 eklenmitir.
'Küfür ederek yazý yazýnca, Emin Çölaþan kadar okunurum belki' mantýðýný taþýyan sözde gazeteci ve köþe yazarlarýndan biri olan Engin Ardýç'ýn, çalýþtýðý gazetenin misyonuna uygun olmak ve üst yönetime yaranmak için, 'Hayýr' oyu kullanma eðilim olan ve '81 yaþýnda show yapmayý marifet sayan bir yazar' konumuna bürünen Adalet Aðaoðlu'na sert tepki gösteren gençlere 'Piç Kurusu' demesi büyük tepki yarattý.

'Küfür ederek yazý yazýnca, Emin Çölaþan kadar okunurum belki' mantýðýný taþýyan sözde gazeteci ve köþe yazarlarýndan biri olan Engin Ardýç'ýn, çalýþtýðý gazetenin misyonuna uygun olmak ve üst yönetime yaranmak için, 'Hayýr' oyu kullanma eðilim olan ve '81 yaþýnda show yapmayý marifet sayan bir yazar' konumuna bürünen Adalet Aðaoðlu'na sert tepki gösteren gençlere 'Piç Kurusu' demesi büyük tepki yarattý.

 

Þimdi bu noktada, 'Piç Kurusu Sensin' demek, Ardýç'ýn seviyesien inmek olacaktýr, asla bunu yapmaz bir gazeteci. Kazýk kadar adam olmuþ, yýllarýn gazetecisi ve yazarýna, 'Küfürle yazmak ayýptýr', ya da 'Sen kendini Emin Çölaþan ile bir mi tutuyorsun, hangi kapasite ile?' demek de olmaz. O bir seviyesizlik, bir terbiyesizlik yaptý diye, baþkalarý da terbiyesizlik yapacak deðildir.

 

Ama Engin Ardýç, þunu iyi bil... Adalet Aðaoðlu, o kürsüye, sýrf özgürce oy rengini ifade için çýkmadý, Adalet Haným, o kürsüye 'Evet'ci vatan hainlerinin içinde, sözde aydýn bir kiþinin olduðu imajýnýn verilmesi için çýktý, çýkartýldý...

 

Ne oldu? Bozuldu mu Sayýn Ardýç?

 

Bunca senelik yazarsýn, al eline bir sözlük de bak! 'Piç Kurusu' ne demek?

 

Bak da oku! Öðren!

 

Ayýptýr, günahtýr; dincileþmiþ, iktidar yalakasý olmuþ bir gazetenin yazarý olabilirsin... Ama eðer bir gazeteci ve yazar da yaðdanlýklaþýyor, yalakalaþýyor, dolayýsýyla iðrençleþiyorsa; o adam, gazeteci de deðildir, yazar da deðildir; zira kalemini ve tabii ki onurunu satmýþtýr, bu nedenle adam da deðildir...

 

Ýþte 'Hayýr' oyu eðiliminde olanara 'Piç Kurusu' denen o yazý...

 

 

Yumurtaný al da git
Engin ARDIÇ / SABAH


Laf bitti. Tamam. Söylenecek bir þey kalmadý. Herkes eteðindeki taþý döktü. Hangi taþýn kimin kafasýný yardýðý, pazar akþamý anlaþýlacak.
Yirmi dört saat kala, daha hiç gereði yok artýk, kabul edilirse þu þöyle olacak, edilmezse bu böyle olacak diye insanlarý yormanýn...

Gidin açýk havada gezin dolaþýn, el öpme turlarýnýzý bitirin, akþam Sýrbistan maçýný seyredin, yatýn uyuyun. Sabah da gönül rahatlýðýyla gidin oyunuzu verin.

"Dýþa katlamayý" da unutmayýn, bir sakatlýk çýkmasýn!

Hoþlarýna gitmeyen anket sonuçlarýna sansür koyanlar da, utançlarýyla baþbaþa kalsýnlar. "Vicdanlarýyla" demedim çünkü onlarda öyle bir þey yoktur.

Daha da uzatmayalým kavgayý gürültüyü.
Bazý arkadaþlar "niçin" sorusuyla lafa baþlýyorlar ve niçin hayýr oyu vereceklerini uzun uzadýya anlatýyorlar. Son dakikada iki kiþiyi daha etkilerlerse mutlu olacaklar.
Bizim de "niçin evetimiz" bellidir.
Ama buna bir "unsur" daha ekleyeceðim:
Adalet Haným için evet.

Yok caným, karikatürcü esnafýnýn çizmeye bayýldýðý bir eli terazili bir eli kýlýçlý, gözü baðlý adalet simgesinden sözetmiyorum.
Somut bir Adalet Haným'dan sözediyorum: Adalet Aðaoðlu.

Bu ülkede birkaç gün önce iðrenç bir olay oldu.
Yok yahu, ilgisiz müzik topluluklarýnýn konserlerinde kendini yýrtýk dondan çýkar gibi sahneye savuran baþka tür esnafý da kastetmiyorum. Onlarýn durumuna iðrenç deðil, dense dense "içler acýsý" denir. Esnaf Dernekleri Konfederasyonu'na havale edilecek bir bozkýr kurnazlýðý... Piyasaya mal vermekte haksýz rekabete girer mi girmez mi, karar onlarýn olsun.
Bu ülkede, birkaç gün önce, Adalet Aðaoðlu'na yumurta atýldý.
Adalet Haným referandumda evet diyeceði için.
Adalet Haným, seksen bir yaþýnda. Açýkladýðým için özür dilerim.

Biz çok þükür hiçbir zaman ne Mina Haným'a yumurta attýk ne de Türkan Haným'a... Bu kadar küçülmedik. Güldük geçtik.

Ama bu ülkede, kendini Adalet Haným'dan "daha solcu" zannedebilen bazý densiz piçkurularý, onlarýn babalarýnýn bile daha doðmamýþ olduðu yýllarda sol edebiyatýn en güzel örneklerini vermiþ nineleri yaþýnda bir sanatçýya, Adalet Haným'a yumurta attýlar.

Adalet Haným yalnýzca "fikrini söylediði" için.
Birçok baþka nedenin yanýsýra, Adalet Haným'a yumurta atýldýðý için oyum evet.
Kendine solcu süsü vermekten utanmayan rezil faþistlere karþý oyum yüz kere deðil, bin kere evet.
Yumurtalarýný toplayýp tarihin çöp sepetine býraksýnlar.

Bizim gazetenin önüne deðil, pislik temizlemekten usandýk

 

 Boðaç Yüzyül