Ekmekte büyük oyun...

  Bu haber 21 KASIM 2020, Cumartesi 16:32:52 eklenmitir.
Ýstanbul Valiliði, Baðcýlar'da fiyat ve gramaj denetimi yapýlan 121 fýrýndan sadece 12'sinin standartlara uygun satýþ yaptýðýný açýkladý.

Ekmek fýrýnlarýnda yapýlan gramaj ve fiyat denetiminde çarpýcý sonuçlara ulaþýldý. Ýstanbul Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Baðcýlar'da denetim yapýlan 121 fýrýndan sadece 12'sinin standartlara uyduðu belirlendi.

Vatandaþlarýn þikayetleri üzerine Valilik koordinasyonunda Baðcýlar'da Kaymakamlýk, Ýl Ticaret Müdürlüðü, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ve Ýlçe Tarým, Gýda ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ekiplerinin katýlýmýyla 121 fýrýn denetlendi.

200 GRAM EKMEK EN FAZLA 1,5 TL OLMALI AMA…

16 ekipte 48 personelin görev yaptýðý denetimlerde, 6502 sayýlý Kanun'un 54. Maddesi ve fiyat etiketi yönetmeliði kapsamýnda fýrýnlarda yer alan ürünlerde;

Fiyat etiketlerinin ve tarife fiyat listelerinin bulunup bulunmadýðý,

Fiyat etiketlerinin/fiyat-tarife listelerinin mevzuatta yer alan hususlarý taþýyýp taþýmadýðý

Ekmek fiyatlarýnýn Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO) tarafýndan 10.09.2020 tarihinde ve Ýstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÝSTESOB) tarafýndan 16.10.2020 tarihlerinde açýklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldýðý gibi (1 kg) ekmek fiyatýnýn azami 7.50 TL'ye (200 gram ekmek 1,5 TL) denk gelecek þekilde satýlýp satýlmadýðý, haksýz fiyat artýþý olup olmadýðý kontrol edildi.

121 FIRINDAN 93’Ü YÜKSEK FÝYATTAN SATIYORMUÞ

Yapýlan denetimlerde, 12 fýrýnýn standartlara uyduðu, 93 fýrýnda azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olmasý gereken 200 gram ekmeðin daha yüksek fiyatla satýldýðý tespit edildi.

Fiyat/gramaj tarifesine uymayan her iþletmeye asgari 10 bin TL olmak üzere ceza teklif tutanaðý düzenlendi.

Ayrýca, 6502 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun'un 54. maddesi gereðince 16 fýrýnda 43 ayrý ürün çeþidinde fiyat etiketi bulunmadýðýndan her bir ürün çeþidine 415 TL ceza uygulandý.

Konuyla ilgili þikayetler “Haksýz Fiyat Artýþý Bildirimi” uygulamasý (Anroid, IOS) veya Alo175 telefon hattý üzerinden yapýlabiliyor.

Valilik, “Ýstanbul genelindeki 2.579 fýrýnýn tamamýný denetlemeye devam edeceðiz” denildi.

Fýrýncýlar, girdi fiyatlarýndaki büyük artýþa raðmen ekmek fiyatlarýnda zammýn uzun süredir engellenmeye çalýþýlmasýna tepki gösteriyordu.

ÝÞTE HÝSSEDÝLEN ENFLASYON

Ýktisatçý Uður Gürses, fýrýn denetimi sonuçlarýna iliþkin Twitter’dan paylaþtýðý mesajýnda, “Talimatla örtülü ya da açýk fiyat kontrolü (belirleme) yaparsanýz istatistikler üzerinden herkesi aldatýrsýnýz; yurttaþlarýn ‘hissettiði enflasyon’ bu iþte.” dedi.

Ýþte o paylaþým: