DÝYARBAKIR'DA ARSA FÝYATLARI BEÞ SENEDE ELLÝ KAT YÜKSELDÝ

  Bu haber 02 Mart 2011, Carsamba 12:35:29 eklenmitir.
Diyarbakýr, arsa fiyatýnda 5 yýlda meydana gelen 50 kat artýþla ''taþý topraðý altýn'' olarak tanýmlanan Ýstanbul'a adeta nispet yapýyor. Tabii ilde; önüne gelenin arsa mafyasý gibi bir tutum sergilemesi de; þimdiden herkesi endiþelendiren bir durum olarak karþýmýza çýkýyor.

Diyarbakýr, arsa fiyatýnda 5 yýlda meydana gelen 50 kat artýþla ''taþý topraðý altýn'' olarak tanýmlanan Ýstanbul'a adeta nispet yapýyor.  Tabii ilde; önüne gelenin arsa mafyasý gibi bir tutum sergilemesi de; þimdiden herkesi endiþelendiren bir durum olarak karþýmýza çýkýyor.
     Yaþanan siyasi olaylarla sýk sýk gündeme geldiði için kimi iþ çevrelerince ''yatýrým ortamýnýn uygun'' olmadýðý dile getirilen Diyarbakýr'da, tarla ve arsa fiyatýndaki yükseliþ adeta dudak uçuklatýyor. Bu artýþýn devam edeceðini umarak para kazanmayý hayal eden binlerce kiþi, tarla ve arsa satýn almak için birbiriyle yarýþýyor. Tarla fiyatý 5 yýl önceki deðerine oranla 50 kat, bir yýl önceki fiyatýna göre ise 10 kat artýþ gösterirken, bu yükseliþ; ''Diyarbakýr'ýn da taþý topraðý altýn oldu'' þeklinde yorumlanýyor. Bu süre içinde bir arsanýn fiyatýndaki yükselme altýn, döviz, borsa ve mevduat faizi baþta olmak üzere tüm yatýrým araçlarýný kýskandýrýyor.
     Diyarbakýr kent merkezine yakýn bir dönüm arsanýn fiyatý 900 bin liraya, kente 20 kilometre uzaklýktaki tarlada bir dönüm alanýn fiyatý 50 bin liraya, 60 kilometre uzaklýktaki tarlada ise bir dönümün fiyatý 6 bin liraya alýcý buluyor.
    
    
     En büyük talep kentin batý kesiminde ve Karacadað eteklerinde yer alan Siverek karayolu üzerindeki ''demir girmez ve hayvan otlamaz'' olarak tabir edilen tarýma elveriþli olmayan ''taþlýk'' arazilere gösterilirken, yoðun ilgi nedeniyle hýzýný alamayan bazý kiþiler ise Diyarbakýr il sýnýrýný da aþarak, 80 kilometre uzaklýktaki Siverek'e baðlý köylerden arazi satýn almaya baþladý.
     Kimileri evini, arabasýný veya eþinin kolundaki bileziklerini bu uðurda satarken, kimileri de bankalardan çektiði kredilerle arazi alýyor.
     Uzmanlar, bu kiþilerin yüksek fiyata arsa satýn almalarýný ''çýlgýnlýk'' olarak yorumlarken, ''spekülatif'' olarak deðerlendirdikleri bu geliþmenin önlenmesi için kamu ve sivil toplum kuruluþlarýnýn giriþimde bulunmasýný talep ettiler. Tarlalarýn çoðunluðu alýcýlar tarafýndan görülmeden dahi satýn alýnýrken, ayný arazinin bir ay içerisinde 4-5 kez el deðiþtirdiði belirtiliyor.
    
    
     Yoðun arsa alým ve satýmý nedeniyle Tapu Sicil Müdürlüklerinde yoðunluk oluþurken, kent merkezindeki 4 ayrý Tapu Sicil Müdürlüðündeki iþlem sayýsýnda bir önceki yýla oranla yüzde 50 artýþ olduðu belirtildi.
     Diyarbakýr Tapu Sicil Müdürlüklerinde son bir yýl içinde 9 bini aþkýn iþlem gerçekleþtirilirken, bu devir iþleminin büyük çoðunluðunu arsa satýþýnýn oluþturduðu vurgulandý.
     Tarla ve arsa fiyatýndaki yükseliþi normal bulmayan Diyarbakýr Vergi Dairesi Baþkanlýðý konuyla ilgili inceleme baþlattý. Tapu Sicil Müdürlüklerinden son 1 yýlda satýþý yapýlan arsa ve tarlalarýn listesini talep eden Vergi Dairesi Baþkanlýðý, arsa alýmý yapan kiþilerden paranýn kaynaðýný soracaðý belirtildi.
     Alatosun Belde Belediye Baþkaný Ahmet Karacadað AA muhabirine, tarla fiyatlarýndaki yükseliþi anlamakta zorluk çektiðini ifade ederek, kente 20 kilometre uzaklýktaki ''demir girmez'' olarak tabir ettikleri tarýma elveriþsiz taþlýk tarlalarda bir dönüm alanýn fiyatýnýn 40-50 bin liraya yükseldiðini söyledi.
     Halk arasýnda ''Ýsrail ve Amerika firmalarýnýn yatýrým yapacaðýna'' iliþkin söylentilerin dolaþtýðýný ifade eden Karacadað, ''Bunlarýn gerçek olduðunu düþünmüyorum. Kasýtlý olarak fiyatlarýn yükseltilmesi için uyduruluyor. Siverek karayolu üzerinde neredeyse devredilmeyen tarla kalmamýþ. Memur, esnaf ve iþçi arsa alýmýna yönelmiþ'' dedi.
    
    
     Diyarbakýr Emlak Komisyoncularý ve Müþavirleri Derneði (DÝEM-DER) Baþkaný Mustafa Koç, arsa ve tarla fiyatlarýnda son 6 ayda çok büyük bir yükseliþin meydana geldiðini vurgulayarak, fiyatlardaki yükseliþin suni olduðunu kaydetti.
     Fiyatlarýn arsalarýn gerçek deðerinin çok üzerinde olduðunu, bu nedenle vatandaþlarýn arsa ve tarla alýrken mutlaka bir uzmana danýþmasýný isteyen Koç, aksi yönde hareket edecek vatandaþlarýn zarar edebileceði uyarýsýnda bulundu.
     Yoðun arsa satýþý nedeniyle Tapu ve Sicil Müdürlüklerinde uzun kuyruk oluþtuðunu dile getiren Koç, þöyle konuþtu:
     ''5 yýlda arsa fiyatlarýnda 50 kat artýþ oldu. Dönümünü 3 bin liraya sattýðým arsa bugün 175 bin liraya yükselmiþ. Bu yükseliþ normal deðil, suni yükseliþtir. Bu fiyatlar alýnan arsalar, sonuçta birilerinin elinde kalacak. Büyük miktarlarda para bu arazi sektöründe dönüyor. Bu paranýn da kent ve ülke ekonomisine hiç bir katkýsý yok. Arsaya olan talep nedeniyle müteahhitler ev satamaz hale geldi. Çok sayýda kiþi evini, arabasýný ve altýnýný satýp tarla alýyor. Hiç bir araþtýrma yapmadan paralarýný tarlaya ve arsaya yatýrýyorlar. Bu büyük bir risktir. Baþta Tapu Sicil Müdürlükleri baþta olmak üzere ilgili yerler bu konuyla ilgili çalýþma yapmalý. Üstelik alým satým emlakçýlar aracýlýðýyla yapýlmýyor. Emlakçýlar aracýlýðýyla yapýlsa fiyatlar bu kadar suni yükselmez. Bu yatýrýmlarý da engelliyor. Arsa fiyatlarýnýn yüksekliði nedeniyle Diyarbakýr'a yatýrým yapmaktan vazgeçen giriþimciler oldu. Arazi alým satýmlarý nedeniyle tapu sicil müdürlüklerinde baþka iþlem yapýlamaz hale geldi. Maalesef yüksek fiyata alýnan araziler birilerinin elinde kalacak ve deyim yerindeyse canlarý çok yanacak. Suni bir gündemle fiyatlar yükseltiliyor. Bunun kente hiç bir faydasý olmayacak. Ýlgili kurumlarýn önlem almasýný istiyoruz.
     Üstelik kart bastýrarak kendini emlakçý olarak tanýtan yüzlerce kiþi, vatandaþlarý gerçek olmayan bilgilerle yönlendirip onlara çok yüksek fiyata arsa satýyor. Bunlarýn engellenmesi lazým.''
    
    
     Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Baþkaný Galip Ensarioðlu, arsa fiyatlarýnýn bu iþi yapan kiþilerce yükseltildiðini, bunun farkýnda olmayan vatandaþlarýn ise gelir elde etme heyecanýyla yüksek fiyattan arsa ve tarla satýn aldýðýný söyledi.
     Diyarbakýr kent merkezinin 200-300 yýl sonra bile ulaþamayacaðý uzaklýktaki tarlalarýn ''imara açýlýr'' düþüncesiyle satýn alýndýðýný kaydeden Ensarioðlu, þöyle dedi:
     ''Arsa çýlgýnlýðý almýþ baþýný gidiyor. Öyle bir rakamlara arsa ve tarlalar satýlýyor ki anlamak mümkün deðil. Bu iþi arsa spekülatörleri yaptý. Kadýnlar bile eþlerinden habersiz altýn bileziklerini satýp arsa alýyor. Doktoru, öðretmeni, esnafý, çiftçisi hatta ev kadýný arsa alma peþinde. Arsalar 100 yýl sonra ulaþacaðý fiyata spekülatif olarak yükseltildi. Kentin tüm parasý arsaya gidiyor. Arsa çýlgýnlýðý ticareti durdurmuþ hale geldi. Yatýrým yapmayý düþünen yok. Bu iþten yatýrým ve istihdam büyük zarar görüyor. Ýþsizliðin had safhada olduðu bir kentte akýl almaz fiyata arsalar satýlýyor.
     Bu fiyatlar gerçeði yansýtmýyor. Borsa gibi tapu kaðýtlarý üzerinden iþlem görüyor. Bu böyle gitmez. Bir yerde balon patlayacak, adeta saadet zinciri haline geldi. Bu rakamlarýn daha da yükselmemesi için çalýþma yapacaðýz. Kendi aramýzda bu iþin engellenmesi için konuþtuk. Ýlgili kurum ve sivil toplum kuruluþlarýyla basýn toplantýsý yapýp vatandaþlarý bu konuda uyaracaðýz.''
    
    
     Diyarbakýr Yapý Ýþ Adamlarý Derneði (DÝYAD) Genel Sekreteri Aziz Elaldý da, tarla ve arsa fiyatlarýnýn tarif edilemeyecek kadar deðerlendiðini belirterek, bazý kiþilerin rant elde etmek için yaydýklarý yalanlarla vatandaþlarý arsa satýn almaya yönlendirdiklerini söyledi.
     Satýþý yapýlan arazilerin gerçek deðerinin üzerinde deðer bulduðunu ve rakamlarýn izah edilemez olduðunu kaydeden Elaldý, þöyle konuþtu:
     ''Biz bu iþi kendi aramýzda 'arsa borsasý' diye tabir ediyoruz. Satýþlar kaðýt üzerinden yapýlýyor, kimsenin arsayý hatta arsanýn bulunduðu bölgeyi bile gördüðü yok. Ýnsanlar satýn aldýklarý arsanýn yerini bile bilmiyor. Korkunç derecede yükselen fiyatlar, tamamen arsa spekülatörlerinin iþidir. Yoksa dünyanýn hiç bir yerinde bu süre içerisinde fiyatlar bu kadar artmaz. Ýpin ucu koptu, Diyarbakýr'ý býrakýp 60 kilometre uzaklýktaki Siverek'e baðlý köylerden arsa alýnýyor. Bir dönem saadet zinciri diye dolandýrýcýlýk gündeme gelmiþti. Bu da ona benziyor. Bu balon bir yerde patlayacak. Arsa balonu patlayýnca sosyal yaralara neden olacak. Binamýzýn kapýcýsý karýsýnýn altýný satmýþ arsa almýþ, bu iþ Diyarbakýr ekonomisini adeta kilitlemiþ. Herkes parasýný arsaya yatýrýyor, bu iþ bir yerde çökecek. Çökünce de iflaslar baþlayacak. Buna baðlý olarak aileler parçalanacak, boþanmalar yaþanacak. Cinayetlerin iþlenmesinden korkuyorum. Bu iþ büyük sýkýntýlara neden olacak. Bazýlarý bu iþten çok büyük paralar kazanýyor. Rant yaratmak için yalan yatýrýmlardan bahsediyorlar. Birileri düþük fiyata aldýklarý arazileri yatýrým gelecek yalanlarýyla çok yüksek fiyata ellerinden çýkardý. Bu arsalar maalesef düþük ve orta gelirli kiþilerin elinde kalacak.''
    
    
     Emlakçý Mustafa Balkan ise tarla ve arsa fiyatlarýnýn astronomik bir þekilde yükseldiðini kaydederek, fiyatlardaki artýþýn inanýlmasý güç rakamlara ulaþtýðýný söyledi.
     Tarlalarýn görülmeden satýn alýndýðýný vurgulayan Balkan, þöyle konuþtu:
     ''Herkes iþini gücünü býrakmýþ arsa alýmý ile uðraþýyor. Üstelik rakamlar gerçeði yansýtmýyor. Kaðýt üzerinde alým yapýlýyor. Diyarbakýr'da arsa borsasý oluþmuþ, araziyi görmeden kaðýt üzerinde alýp, satýyorlar. Sonu iyi olmayacak bu iþin. Kurumlarýn buna el atmasý lazým. Alanlarýn elinde kalabilir bu tarlalar. Binlerce ayakçý emlakçý türemiþ, köylülerin hepsi emlakçý olmuþ. Vatandaþlarýmýz emlakçýlara danýþmadan bu alýmý yapmasýnlar. Esnaf ve memurlar yoðun talep gösteriyor. Bu arsalar birer ikiþer dönümler halinde satýlýyor. Herkes tarla alýmýna yönelmiþ. Birileri bu iþten çok büyük rant elde etti.''
     Karacadað eteklerindeki köyde oturan Ýlyas Ýþitmez, tarlalarýn çiftçiler tarafýndan satýn alýnmadýðýna dikkati çekerek, ''Örneðin 2 yýl önce bin lira olan tarla þimdi 20 bin liraya satýlýyor. Tarlayý görmeden alýp satýyorlar. Bazý tarlalar bir ay içerisinde 3-4 kez el deðiþtiriyor'' dedi.
     Diyarbakýr'a 20 kilometre uzaklýkta bir süre önce merkeze baðlanan Pirinçlik'te oturan Hüseyin Koyun ise 2004 yýlýnda 500 lira eden bir dönüm arsanýn fiyatýnýn bugün 70 bin liraya çýktýðýný belirterek, ''Çocukluðumdan beri bu köyde oturuyorum. Tarlalar son aylarda borsa gibi iþlem görüyor. Kimin aldýðý, kimin sattýðý belli deðil. Arsalar sürekli el deðiþtiriyor'' diye konuþtu.
     Lütfü Çimen ise arsa fiyatlarýndaki yükseliþin vatandaþa katkýsý olmadýðýný, aksine zarar verdiðini belirterek, ''Yörede kimse çalýþmayý düþünmüyor. Herkes arsa alýp satmanýn peþine düþmüþ. Bu böyle yürümez. Bunun sona ermesi lazým'' þeklinde konuþtu.