Ýþte Ýstanbul'un en riskli bölgeleri... ÝBB kritik noktalarý duyurdu

  Bu haber 18 KASIM 2020, Carsamba 13:41:32 eklenmitir.
ÝBB’nin Covid-19 ile mücadele kapsamýnda yaptýðý “Ýstanbul Kýrýlganlýk Haritasý”nda Ýstanbul’un E-5, E-80 gibi ana ulaþým akslarýnda ve metro hatlarýnýn geçtiði mahallelerde risk daha yüksek çýktý.

ÝBB’nin Covid-19 ile mücadele kapsamýnda yaptýðý “Ýstanbul Kýrýlganlýk Haritasý”nda Ýstanbul’un E-5, E-80 gibi ana ulaþým akslarýnda ve metro hatlarýnýn geçtiði mahallelerde risk daha yüksek çýktý.

Ýstanbul’da hizmet sektörünün ve iþ alanlarýnýn yoðunlaþtýðý Avrupa Yakasý’nda kentsel yoðunluða baðlý risk, Anadolu Yakasý’na göre çok daha yüksek oldu. Ýstanbul Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenen ve ÝBB iþtiraklerinden BÝMTAÞ'ýn yürüttüðü “COVID-19 ile Mücadele Kapsamýnda Ýstanbul Kýrýlganlýk Haritasý” projesi sonuçlandý. Proje kapsamýnda, ÝBB Ýstanbul Ýstatistik Ofisi, 961 mahalleden toplanan verileri derleyerek mahallelerin sosyo-ekonomik durumundan ulaþým baðlantýlarýna, kentsel yoðunluktan demografik yapýsýna kadar özelliklerini inceledi.

Proje kapsamýnda oluþturulan mekânsal yayýlma riskine baðlý kýrýlganlýk haritasý, sosyo-ekonomik kýrýlganlýk haritasý, ulaþýma baðlý kýrýlganlýk haritasý ve kentsel yoðunluða baðlý kýrýlganlýk haritasýnýn sonuçlarý þöyle:

ANA ULAÞIM AKSLARINDA RÝSK YÜKSEK ÇIKTI

Ulaþýma baðlý kýrýlganlýk endeksinin oluþturulmasýnda, kýrýlganlýðý ve salgýn riskini etkileyen yolculuk sayýsý, araçlý yolculuklarda toplu taþýma yolculuklarýnýn payý, durak yolcu yoðunluðu, engelli yolcu sayýsý, 65 yaþ üstü yolcu sayýsý göstergeleri kullanýldý. Ulaþýma baðlý kýrýlganlýk endeksinin sonuçlarýna göre, Ýstanbul'un ana ulaþým akslarýnda yer alan mahallelerin riskinin yüksek olduðu görüldü.


 
Özellikle Avrupa Otobaný (E-5), Trans Avrupa Kuzey Güney Otoyolu (E-80) ve metro hatlarýnýn geçtiði mahallelerde kýrýlganlýk deðerleri yüksek olarak tespit edildi.

Avrupa Yakasý'nda yer alan mahalleler, Anadolu Yakasý'ndakilere göre daha riskli durumda iken, Bakýrköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bayrampaþa ve Þiþli ilçelerinde yer alan mahallelerde endeks deðerleri daha yüksek bulundu. Ulaþýma baðlý kýrýlganlýðýn en yüksek olduðu mahalleler ise sýrasýyla; Mimar Sinan(Üsküdar), Aksaray(Fatih), Esentepe(Þiþli), Merkez(Þiþli), Caferaða(Kadýköy), Osmaniye(Bakýrköy), Acýbadem(Kadýköy), Ýçerenköy(Ataþehir), Ünalan(Üsküdar), Topçular(Eyüpsultan) oldu.

KIRSAL MAHALLELERDE SOSYO-EKONOMÝK RÝSK YÜKSEK

Sosyo-ekonomik kýrýlganlýk endeksinin oluþturulmasýnda, Covid-19 salgýn sürecinde, salgýn riskini ve kýrýlganlýðý etkileyen hane halký büyüklüðü, ÝBB sosyal yardýma baþvuran hane sayýsý, banka þube sayýsý, kiralýk konut fiyat düzeyi, gelir düzeyi, üniversite mezun oraný göstergeleri kullanýldý. Sosyo-ekonomik kýrýlganlýk endeksinin sonuçlarýna bakýldýðýnda kýrsal nitelikli mahalleler olarak tanýmlanan bölgelerin, kent merkezindeki mahallelere göre riskinin yüksek olduðu görüldü.

Avrupa Yakasý'nda Çatalca, Silivri, Arnavutköy; Anadolu Yakasý'nda Beykoz, Pendik, Þile ilçelerinde bulunan mahallelerde, sosyo ekonomik riskin yüksek olduðu belirlendi. Kadýköy, Ataþehir, Beþiktaþ, Bakýrköy ve Þiþli ilçelerinde yer alan mahallerde ise sosyo-ekonomik kýrýlganlýk deðerleri düþük çýktý. Fatih(Arnavutköy), Yunus Emre(Arnavutköy), Atatürk(Arnavutköy), Pirinççi(Eyüpsultan), Þahintepe(Baþakþehir), Oklalý(Çatalca), Yavuz Selim(Arnavutköy), Göçbeyli(Pendik), Yayla(Sultangazi), Hicret(Arnavutköy) mahalleleri ise sosyo-ekonomik riskin en yüksek olduðu mahalleler olarak belirlendi.


 
YEÞÝL ALAN MÝKTARININ AZLIÐI, RÝSKÝ ARTIRIYOR

Kentsel yoðunluða baðlý kýrýlganlýk endeksinin oluþturulmasýnda kentsel nüfus yoðunluðu, AVM sayýlarý, turistik alan sayýsý, kamusal þube sayýlarý, derslik baþýna düþen öðrenci sayýsý, pazar kurulan gün sayýsý, ticari alan göstergeleri kullanýldý. Kentsel yoðunluða baðlý kýrýlganlýk endeksinin sonuçlarýna göre, genel olarak Ýstanbul'un kent merkezi ve alt merkezlerinde yer alan mahallelerin risk oranlarý yüksek olarak belirlendi.

Nüfusun yoðunlaþtýðý, kentsel hareketliliðin fazla olduðu veya ticaret akýþýnýn bulunduðu Bahçelievler, Baðcýlar, Esenler, Güngören, Baþakþehir, Zeytinburnu, Gaziosmanpaþa ve Sultangazi ilçelerinde yer alan mahallelerin kýrýlganlýklarýnýn yüksek olduðu kaydedildi. Ýstanbul'da hizmet sektörünün ve iþ alanlarýnýn yoðunlaþtýðý Avrupa Yakasý'nda, kentsel yoðunluða baðlý risk Anadolu Yakasý'na göre çok daha yüksek oldu.

Bu sonucu, Avrupa Yakasý'nda yer alan bazý ilçelerde açýk ve yeþil alan miktarlarýnýn ilçe nüfusuna ve ilçenin büyüklüðüne göre yetersiz durumda olmasý, konut ve ticaret alanlarýnýn yoðun durumda olmasý da etkiledi. Kentsel yoðunluða baðlý kýrýlganlýðýn en yüksek olduðu mahalleler ise sýrasýyla; Ziya Gökalp (Baþakþehir), Karadeniz(Gaziosmanpaþa), Ýçerenköy (Ataþehir), Þenlikköy (Bakýrköy), Hürriyet(Bahçelievler), Þirinevler(Bahçeliever), Soðanlý(Bahçelievler), Ýsmetpaþa(Sultangazi), Ahmet Yesevi(Pendik), Cevizli(Maltepe) olarak belirlendi.

ZEYTÝNBURNU BEÞTELSÝZ MAHALLESÝNE DÝKKAT

Mekânsal yayýlma riskine baðlý endeks ile “Hayat Eve Sýðar” uygulamasýnda bulunan mahallelilerin risk seviyeleri haritadaki lejant seviyelerine göre tespit edildi. Mekânsal yayýlma riskine baðlý endeks, riskli bölgelerde yaþayan nüfusun yoðunluðunun fazla olacaðý öngörülüp bu kiþilerin salgýný çeþitli bölgelerde yayma hýzýnýn yükseklik veya düþüklük seviyelerinin hesaplanmasýyla oluþturuldu. Mekânsal yayýlma riskine baðlý endeksin oluþturulmasýnda 15 alt gösterge kullanýldý.

Bu göstergeler, “Hayat Eve Sýðar” uygulamasý risk yoðunluðu, aile saðlýðý merkezi sayýsý, AVM sayýsý, eczane sayýsý, ibadethane sayýsý, kamu kurumu sayýsý, kafe gibi hizmet alaný sayýsý, market sayýsý, kütüphane sayýsý, park ve yeþil alan sayýsý, saðlýk kurumu sayýsý, turistik alan sayýsý, anaokulu ve ilkokul sayýsý, toplu taþýma durak sayýsý, ticari alan sayýsýndan oluþtu.

Nüfus hareketliliði ve yoðunluðunun yüksek olduðu mahallelerin kýrýlganlýðýnýn yüksek olduðu görüldü. Avrupa Yakasý'ndaki mahallelerin Anadolu Yakasý'na göre daha riskli olduðu, saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn Avrupa Yakasý'nda bulunmasýnýn bu duruma etkisi olduðu belirlendi. Mekânsal yayýlma riskine baðlý kýrýlganlýðýn en yüksek olduðu mahalleler ise sýrasýyla; Beþtelsiz (Zeytinburnu), Kemalpaþa (Fatih), Kalenderhane (Fatih), Gökalp (Zeytinburnu), Ýskenderpaþa (Fatih), Ýsmetpaþa (Sultangazi), Mesihpaþa (Fatih), Barbaros Hayrettin Paþa (Gaziosmanpaþa), Hürriyet(Bahçelievler), Fevzi Çakmak (Bahçelievler) olarak oldu.