Bakýrçay Üniversitesi'nde adrese teslim kadroya tam gaz devam

  Bu haber 15 KASIM 2020, Pazar 13:11:51 eklenmitir.
Bakýrçay Üniversitesi, adrese teslim kadro ýsrarýný sürdürüyor. Geçtiðimiz Temmuz ayýnda gündeme getirdiðimiz kadro ilaný oluþan tepkilerin ardýndan iptal edilmiþti. Aradan geçen yaklaþýk 5 aylýk sürenin ardýndan Ýzmir Depremi’nin etkisinin sürdüðü zamanlarda üniversite yönetimi yeniden ayný kadro için ilana çýktý.

Temmuz ayýnda “Bakýrçay Üniversitesi'nden adrese teslim kadro ilaný!” baþlýðýyla ülke gündemine taþýdýðýmýz kadro ilaný, haberimizin ardýndan iptal edilmiþti. Tüm Türkiye’yi etkileyen Ýzmir’deki 6,9’luk depremi Bakýrçay Üniversitesi fýrsata çevirdi. Üniversite yönetimi tarafýndan haberimiz sonrasý iptal edildiði açýklanan ‘Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalý bölümünce açýlan ilanda 1 kiþilik öðretim görevlisi kadrosu’ ilaný yeniden açýldý.

Izmirgundemi.net'in özel haberine göre; 4 Kasým 2019 tarihli ilanda üniversite yönetimi 9 öðretim görevlisi için baþvuru açtý. Ýlanýn 7. sýrasýnda  Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Ana Bilim Dalý tarafýndan Dr. Öðretim Üyesi alýmý için ‘Doktorasýný Türkiye Cumhuriyeti Tarihi üzerine yapmýþ olmak,  çok partili dönem sonrasý siyaset ve darbeler ile ilgili çalýþmalarý bulunmak’ þartlarý istendi. Temmuz ayýnda iptal edilen kadro aradan geçen yaklaþýk 5 aylýk zamanda yeniden ve ayný þartlarla  ilana çýkýldý. Ýlandaki þartlarý ise sadece S.A isimli Celal Bayar Üniversitesi’nde bir kiþinin karþýladýðý gazetemize ulaþan kiþiler tarafýndan iddia edildi.

'YÖK'E RAÐMEN AYNI ÝLAN'

Bakýrçay Üniversitesi, ýsrarla açtýðý kadro ilanýyla YÖK'ün kriterlerini yeniden uygulamamýþ oldu. YÖK’e göre üniversite tarafýndan verilen ilanda ”Darbe” gibi ifadelere yer verilmesi ile birlikte,  “objektif ve denetlenebilir olan ifadeye aykýrý olarak” kiþinin özel çalýþma alanýný iþaret edilmiþ durumda olduðu aktarýldý. Ayrýca belirtilen kriterlerin yan konu olduðu ve özel kriter olamayacaðý belirtildi.