Trump'a büyük þok: Mahkeme reddetti

  Bu haber 06 KASIM 2020, Cuma 09:06:45 eklenmitir.
ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ýn yarýþtýðý 59. baþkanlýk seçiminde oylarýn sayýmýna devam ediliyor. Sürece Trump'ýn hile iddiasý damgasýný vururken, Joe Biden henüz oy sayýmý sürmesine raðmen bugüne kadarki tüm baþkan adaylarýndan daha çok oy aldý. Günün ilk açýklamalarýnda Trump sayýmýn durdurulmasýný, Biden ise tüm oylarýn sayýlmasýný istedi.

ABD'de baþkanlýk seçimlerinde tüm zamanlarýn en yüksek katýlým düzeyi gerçekleþti. Ancak kritik eyaletlerdeki oy sayýmýnýn devam etmesi nedeniyle iki aday da henüz ipi göðüslemiþ deðil. Kazananýn Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Wisconsin, Nevada ve Pennsylvania'dan çýkacak sonuçlara göre netleþmesi bekleniyor. 

Trump, Wisconsin, Georgia, Pennsylvania ve Michigan'da da oy sayýmýný yargýya taþýyor.

ABD baþkanlýk seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. 'Delegeler Kurulu' adý verilen bu sistemde her eyalete farklý aðýrlýklarla daðýtýlmýþ toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayýnýn yarýdan 1 fazlasýna yani 270 delegeye ulaþan aday, baþkan olmaya hak kazanýyor.