ABD seçiminde ilk sonuçlar geliyor: Biden, Trump’ýn önünde

  Bu haber 04 KASIM 2020, Carsamba 17:08:38 eklenmitir.
Sadece ABD'de deðil bütün dünyada nefesler tutuldu... 240 milyondan fazla kayýtlý seçmenin olduðu ABD, yeni baþkanýný seçmek için sandýk baþýna akýn etti... Dört yýldýr ABD'yi daha önce hiç kimsenin yönetmediði þekilde yönlendiren Donald Trump ile ülkenin eski baþkan yardýmcýsý Joe Biden arasýndaki rekabet kýzýþýrken gelen ilk sonuçlara göre Biden, Trump'tan daha çok Seçiciler Kurulu'na temsilci gönderiyor.

Aylardýr birçok krizin, skandalýn ve polemiðin yaþandýðý ABD seçimlerinde sona yaklaþýlýyor… Postayla oy verme iþleminin bir süredir devam ettiði ABD’de milyonlarca seçmen bugün sandýk baþýna gitti.

ABD seçmeni, yeni baþkan ile birlikte 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamý ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için de oy kullanýyor.

Ülkede oy verme iþleminin baþlama ve bitiþ saati, üç farklý saat dilimi nedeniyle eyaletlere göre farklýlýk gösterirken gelen ilk sonuçlara göre Demokratlar’ýn adayý Joe Biden, mevcut ABD Baþkaný olan Cumhuriyetçiler’in aday Donald Trump’tan daha az oy alsa da daha avantajlý konumda.

OYLAR DOÐRUDAN TRUMP VE BIDEN’A GÝTMÝYOR

 

ABD Baþkaný’ný belirleyecek Seçiciler Kurulu’na þu anki mevcut oy durumuna göre daha fazla temsilci gönderen Biden, kritik eyaletleri aldý. Ülkede en fazla oyu alan deðil, en fazla delegeyi kazanan aday baþkanlýk koltuðuna oturuyor. Baþkan olabilmek için yeterli delege sayýsý ise 270.

ABD'de yapýlan seçimlerde oylar aslýnda doðrudan adaylara gitmiyor. Ülkedeki sisteme göre oylar Seçiciler Kurulu (Electoral College) isimli 538 seçici üyenin seçimi için kullanýlýyor. Oylar her eyaletin kotasý olan seçici kurul üyesi için gidiyor. Bu sayý da her eyaletin Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki kiþi sayýsýna eþittir.

Sandýklarýn kapandýðý eyaletlerde oy sayým iþlemi devam ederken, ABD’liler canlý yayýnda bu süreci yakýndan takip ediyor.

Seçiciler Kurulu'na en çok seçici gönderen eyaletler California (55), Teksas (34), New York(31), Florida (27), Illinois (21) ve Pensilvanya'dýr (21). Sadece 3 üye gönderebilen eyaletler ise Alaska, Montana, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Delawere, Vermont ve Wyoming'dir. Fakat özel bir statüsü olan Washington DC, senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi bulundurmadýðý için Seçiciler Kurulu'na en az üye gönderen eyalet kadar üye göndermesine izin verilmiþtir. Dolayýsýyla toplamda 8 eyaletten 3 Seçici Kurulu üyesi çýkar.

ABD’de sandýklar açýlmaya baþlandý… Gelen ilk sonuçlar beklendiði gibi olurken, Biden ve Trump’ýn birer eyaleti kazandýklarý resmi olarak açýklandý. Ýlk zafer haberi Kentucky’den geldi… Beklenildiði gibi Trump, Kentucky’de zaferini ilan ederken bu açýklamadan dakikalar sonra Biden’ýn da Vermont’u kazandýðý duyuruldu.

ÝLK SANDIKLARDA BEKLENEN OLDU

Joe Biden’ýn ve Trump’ýn kazandýðý eyaletlerde sürpriz olmazken, Delaware, Biden’ýn memleketi olarak bilinirken 13 Seçici Kurulu üyesi çýkaran Virginia da son 2 seçimde Demokratlar’ýn kalesi haline gelmiþti.

Trump da Cumhuriyetçilerin kalesi olarak bilinen Mississippi, Alabama ve Batý Virginia gibi eyaletlerde zafer kazandý. Trump beklenildiði gibi Arkansas eyaletini de kazandý.

Sandýklarýn açýlmasýyla birlikte adaylarýn zaferini ilan ettiði eyalet sayýsý da artýyor. Trump, Kuzey Dakota ve Güney Dakota ile birlikte Wyoming, Louisiana ve Nebraska’yý da alýrken Joe Biden da kazandýðý eyalet sayýsýný artýrdý.

ABD seçimlerindeki en kritik eyaletlerden biri olan Florida’ya geçen yýl resmen New York’tan taþýnan Donald Trump’ýn eþi Melania Trump oyunu kullandý. Melania Trump’ýn 4.500 dolarlýk Gucci elbisesi uluslararasý basýnýn dikkatini çekti. 50 yaþýndaki Trump üzerinde zincir deseninin olduðu elbiseyi ünlü giyim ve aksesuar markasý Hermes’in ikonik Kelly modeliyle kombinledi. Trump’ýn tercih ettiði tasarým çanta yaklaþýk 17.000 dolarlýk bir fiyat etiketine sahip.

TRUMP VÝTES ARTIRIYOR

ABD Baþkaný Trump, açýlan ilk sandýklarda oy bazýnda önde olsa bile Seçiciler Kurulu’na gönderilecek temsilci sayýsýnda geride kalmýþtý… Fakat açýklanan son iki eyalette Trump bazý kritik atýlýmlar elde etti.

Trump’ýn oylarýn sayýmýnýn büyük ölçüde tamamlandýðý Kansas’ta Biden’ýn önüne geçti. Ýki aday arasýndaki fark 6 puan olarak görülürken böylelikle Trump, eyaletten resmi sonuç gelince Kansas’ýn delegelerini de kendi hanesine yazdýracak.

BIDEN DAHA ÇOK TEMSÝLCÝ GÖNDERÝYOR

Sandýklar açýldýktan sonra oy sayýmý bazýnda Trump’ýn gerisine düþen fakat Seçiciler Kurulu’na gönderilen delege sayýsýna göre öne geçen Biden, TSÝ 07:46 itibariyle oy sayýsýnda da Trump’ý geride býraktý.

Gelen bir son dakika haberiyle birlikte Biden’ýn Colorado’da da zaferini ilan ettiði açýklandý… Biden böylelikle Colorado’nun gönderdiði 9 Seçiciler Kurulu Temsilcisi’ni de hanesine yazdýrmayý baþardý. Öte yandan Ohio gibi kritik bir eyalette de önde götüren Biden’ýn önüne geçmeyi baþardý.

Biden TSÝ 07:00 sularýnda California, Oregon ve Washington’ý da kazanýrken Trump ise Idaho’yu kazandý. Böylelikle aradaki makas tekrar açýldý. Biden California’da 55 Seçiciler Kurulu üyesine sahip olurken 1992’den beri Demokratlar’ýn kalesi olan California’da böylelikle sürpriz olmadý.

Kritik bir öneme sahip olan Minnesota’da da Biden ve Demokratlar zafer ilan etti… Böylelikle Biden, Minnesota’daki 10 delegeyi de kendi bünyesine kattý. Böylelikle Biden, þu an 223 delegeye sahip olurken baþkanlýk için 47 delegeye ihtiyacý kaldý.

Biden’ýn Minnesota’yý almasýndan çok kýsa bir süre sonra Trump’ýn da Ohio eyaletinde zaferini ilan ettiði duyuruldu. Bir anda 18 delegeyi bünyesine katan Trump’ýn Seçiciler Kurulu’na göndereceði temsilci sayýsý da arttý.

BIDEN TEKSAS’TA ÝSTEDÝÐÝNÝ ALAMADI

Eyaletlerde sayým iþlemi devam ederken çok büyük bir öneme sahip olan Teksas eyaletinde Trump zaferini ilan etti… Trump resmi olarak Teksas’ýn 38 Seçiciler Kurulu delegesini de elde etmiþ oldu.

Donald Trump, California’nýn ardýndan en büyük öneme sahip olan eyalette zafer kazandý. 38 delege gibi yüksek bir Seçici Kurulu üyesine sahip olan Teksas, Cumhuriyetçilerin merkezi olma geleneðini sürdürdü.

Biden seçimden önce demografik deðiþiklikler ve Trump karþýtý söylemin arttýðý eyalette 1976’daki Jimmy Carter’ýn zaferinden sonra bir ilke imza atmayý umuyordu.

MAKAS DARALIYOR

Demokrat aday Joe Biden, Arizona’da çok büyük bir öneme sahip eyalette zafer ilan etti… Böylelikle 11 Seçiciler Kurulu üyesi gönderecek olan Biden böylelikle büyük bir sürprize imza attý.

Açýlan sandýklardan oylarýn yüzde 50’sini alan Biden, Seçiciler Kurulu’na þu anki verilerle birlikte 238 üye gönderirken sayýlan oylarýn yüzde 49’unu elde eden Trump ise þu anki verilere göre 213 üye gönderiyor.

Böylelikle Biden, Beyaz Saray’a gidebilmek için ihtiyaç duyduðu 270 Seçici Kurulu üye sayýsýna bir adým daha yaklaþýrken Trump da hýzla farký kapatýyor.

Bu açýklamalardan sonra son durum ise þu þekilde oldu: 

Biden’ýn kazandýðý eyaletler: Þu anki verilere göre Biden, Washington DC hariç olmak üzere çok sayýda eyalette zaferini ilan etti. Bu eyaletler, Vermont, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Connecticut, Colorado, New Mexico, New Hampshire, Illionis, California, Oregon, Washington ve Washington DC, Hawaii, Minnesota, Arizona, Maine.

Trump ise bu eyaletlerde zaferini ilan etti: Açýklanan resmi verilere göre Trump birçok eyalette zafer kazandý. Bu eyaletler ise sýrasýyla, Indiana, Kentucky, Oklahoma, Tennessee, Batý Virginia, Arkansas, Güney Dakota, Kuzey Dakota, Alabama, Güney Carolina, Louisiana, Nebraska, Nebraska’nýn üçüncü bölgesi, Utah, Missouri, Kansas, Wyoming, Mississippi, Teksas, Florida, Iowa, Montana, Teksas, Ohio.

MICHIGAN: SONUÇLARI BEKLEMEYÝN

Öte yandan ABD merkezli medya kuruluþu Bloomberg, kritik eyaletlerden Michigan ile ilgili flaþ bir açýklamayý kamuoyuna duyurdu.

Eyaletin üst düzey yetkililerine dayandýrýlan açýklamada, Michigan’daki oy sayým sürecinin devam ettiði ve nihai sonuçlarýn yerel saatle çarþamba akþamýna kadar devam edebileceði belirtildi.

WISCONSIN’DE ARA KAPANIYOR

Seçimin kaderini belirleyecek kilit eyaletlerden biri olarak gösterilen Wisconsin’de oylarýn yüzde 99’u sayýldý. Biden 20 bin oy farkýyla Trump’ýn önünde görünüyor. Biden oylarýn yüzde 49.5’ini, Trump ise yüzde 48.8’ini almýþ durumda.

Trump 2016’da Hillary Clinton karþýsýnda 30 bin oy farkýyla Wisconsin’i almýþtý.

NEVADA’DA SAYIM DURDU

Edison araþtýrma þirketinin verilerine göre, Nevada’da oylarýn yüzde 85’i sayýldý. Eyalette, Trump ve Biden’ýn yüzde 49’ar oy aldýðý belirtiliyor. Kafa kafaya giden yarýþta sayým iþleminin Türkiye saatiyle saat 20.00’ye durduðu açýklandý.

TRUMP’TAN ÝLK MESAJ

ABD Baþkaný ve Cumhuriyetçilerin adayý olan Trump, çok aktif kullandýðý kiþisel Twitter hesabý üzerinden bir açýklama yaptý… TSÝ 03:00 sularýnda paylaþýmda bulunan Trump önce seçmenleri oy vermeye davet etti.


Trump daha sonra ise, “BÜTÜN ÜLKE GENELÝNDE ÝYÝ GÝDÝYORUZ. TEÞEKKÜRLER!” mesajýný paylaþtý.

TRUMP’A BÝR KÖTÜ ÝKÝ ÝYÝ HABER

Edison araþtýrma þirketi sandýk çýkýþ anketleri ile birlikte Trump’ýn seçmenlerini nasýl çeþitlendirdiðini gözler önüne serdi… Yapýlan araþtýrmaya göre yaþlý Latin kökenli seçmenin yaklaþýk yüzde 40’ý Trump’a oy verirken bu sayý 2016 seçimlerinde yüzde 25 seviyesindeydi. Ülke genelinde farklý bir etnik kökene sahip olmayan ve beyaz olmayan seçmenin yüzde 25’i Trump’a oy verirken bu oran 2016 yüzde 21 seviyesindeydi.

Fakat üniversite eðitimi almamýþ beyaz seçmenin Trump’a verdiði oy düþtü. Sandýk çýkýþ anketlerine göre Trump’a ülke genelinde üniversiteye gitmemiþ beyazlardan gelen oy oraný yüzde 62. Bu oran 2016’dan beri yüzde 4’lük bir düþüþ anlamýna geliyor.

BU EYALETLERE DÝKKAT

ABD’de yapýlan seçimlerde hem demografik olarak hem de seçmenlerin gönderdiði Seçiciler Kurulu üyesi sayýsýna göre en kritik eyaletlerde sandýklar kapandý… 16 temsilci çýkaran Georgia, 29 temsilci çýkaran Florida, 15 temsilci çýkaran Kuzey Carolina, 4 temsilci çýkaran New Hampshire, 18 temsilci çýkaran Ohio, 16 temsilci çýkaran Michigan, 20 temsilci çýkaran Pennsylvania, 38 temsilci çýkaran Teksas, 10 temsilci çýkaran Wisconsin, 10 temsilci çýkaran Minnesota, 11 temsilci çýkaran Arizona, 6 temsilci çýkaran Nevada, 6 temsilci çýkaran Iowa’da sandýklar kapandý ve oy sayým iþlemine baþlandý.

KANYE KENDÝNE OY VERDÝ

Geçen aylarda baþkanlýk seçimine dahil olduðunu açýklayarak adaylýðýný duyuran fakat birçok eyalette baþvuru tarihini kaçýrdýðý için daha yarýþa baþlamadan büyük darbe alan þarkýcý ve tasarýmcý Kanye West de oy kullandý…

Kanye West, sandýk baþýnda çekilmiþ fotoðrafýný takipçileriyle paylaþtý.

West, sosyal medyada yaptýðý paylaþýmlarda kendine oy verdiðini duyurdu. Kanye West, hayatýnda ilk kez oy verdiðini dile getirirken ilk oyunun da kendisine gittiðini söyledi.

BAHÝS ÞÝRKETLERÝ ÇARK ETTÝ

Seçimlerden önce Joe Biden’ý favori gösteren bahis þirketleri sandýklarýn açýlmasýyla birlikte yön deðiþtirdi… Ýngiliz haber ajansý Reuters’ýn servis ettiði haberde, bahis þirketleri Trump’ý favori göstermeye baþladý.

Ýngiliz bahis þirketi Betfair, Trump’ýn ikinci kez Beyaz Saray’da göreve baþlamasýna yüzde 60 ihtimal verirken bu oran sadece birkaç saat önce yüzde 39 seviyesindeydi.

Ayný bahis þirketi Biden’ýn kazanma ihtimalini ise yüzde 61’den yüzde 40’a düþürdü. Betfair Sözcüsü Sam Rosbottom, “Trump çok  güçlü bir þekilde Biden’ý geride býraktý ve ön sýrada. Bu gece Biden için çok gerilimli olabilir” dedi.

Öte yandan Smarkets Exchange isimli þirket de Trump’ýn kazanma ihtimalini yüzde 39’dan yüzde 65’e çýkardý. Biden’ýn kazanma ihtimalini ise yüzde 61’den yüzde 35’e düþürdü.

Oy sayým iþlemine geçildikten sonra ABD’de ilginç bir trend dikkat çekti… Arama motoru Google’a “yakýnýmdaki içki satan dükkanlar” diye arama yapanlarýn sayýsý bir anda arttý.

SANDIKLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

ABD Baþkanlýk seçiminde, her eyalette sandýklarýn kapanma saati farklýlýk gösteriyor. Türkiye saati ile 02.00'de, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme iþlemi sona erecek. Diðer eyaletlerde ise oy verme iþleminin sona erme saatleri þu þekilde:

Georgia, Güney Carolina, New Hampshire – TSÝ 03.00

Ohio, Kuzey Carolina – TSÝ 03.30

Florida, Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama- TSÝ 04.00

Teksas, New York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin- TSÝ 05.00

Nevada, Iowa, Utah- TSÝ 06.00

Washington, Oregon, California- TSÝ 07.00

Alaska, Hawaii- TSÝ 08.00