Ýstanbul'da durum daha da kötüleþebilir: 7 kata kadar riski arttýrýyor

  Bu haber 28 Ekim 2020, Carsamba 10:38:25 eklenmitir.
Kovid-19 vaka sayýsý artýþýnýn endiþe verici boyuta ulaþtýðý Ýstanbul’da, hava kirliliðine baðlý olarak tablonun daha da kötüleþebileceði gündemde. Kovid-19 vaka sayýsý artýþýnýn endiþe verici boyuta ulaþtýðý Ýstanbul’da, hava kirliliðine baðlý olarak tablonun daha da kötüleþebileceði gündemde.

Milliyet’e konuþan Türk Toraks Derneði Çevre Sorunlarý ve Akciðer Saðlýðý Çalýþma Grubu Baþkaný Göðüs Hastalýklarý uzmaný Dr.Nilüfer Aykaç, havadaki kirletici partiküllerin insanlarý virüslere karþý daha savunmasýz kýldýðýný söyledi.

Çin’de yapýlan çalýþmalarýn; hava kirliliðinin Kovid-19 hastalýðý geliþme riskini 7 kat arttýrdýðýný gösterdiðini vurgulayan Dr. Aykaç, “ABD’de yapýlan bir araþtýrmada ise PM 2.5’un her 1 mikrogram/metreküp artýþý ile Kovid-19 baðlý ölümlerin yüzde 15 oranýnda arttýðý tespit edildi. Bu risk Türkiye için de geçerli. Hava kirliliði sorunu, pandemiyle birlikte daha da önem kazanmýþ durumda. Kirlilik, viral enfeksiyonlara baðlý ölümleri artýrarak pandeminin yarattýðý yýkýma katký sunuyor. Hava kirliliði üst hava yollarýndaki silyalar dediðimiz, vücudun ilk savunma hattýnýn iþlevi bozduðundan, enfeksiyonlarýna karþý olan duyarlýlýk sekteye uðruyor. Kýþ döneminde hava kirliliði baðlý Kovid-19 ölümlerinde artýþ yaþanabilir” dedi.

HAVA TEMÝZLENMEDÝ

Sokaða çýkma yasaklarýnýn uygulandýðý dönemde Ýstanbul özelinde hava kirliliði konusunda yanlýþ bir kaný oluþtuðunu belirten Dr. Aykaç, sözlerini þöyle sürdürdü:

“Ulaþým faaliyetlerinin azalmasýyla hava kalitesinin bir miktar artmýþ olmasý, havanýn temizlenmiþ olduðunu göstermiyor. Hava kirliliðinin tek kaynaðý motorlu araçlar deðil. Kentlerde sanayi, inþaat faaliyetleri, madencilik, evsel ýsýnma gibi baþka önemli hava kirliliði kaynaklarý da mevcut ve bu faaliyetler pandemide de devam etti.”