Dünya Saðlýk Örgütü'nden yeni açýklama

  Bu haber 11 MAYIS 2020, Pazartesi 13:30:00 eklenmitir.
DSÖ'nün resmi internet sitesinde, "Henüz kimseye yiyecek ve içeceklerin paketlerinden koronavirüs bulaþtýðýna dair bir kanýt olmasa da gýda güvenliðine dikkat etmek her zaman doðru bir yaklaþým olacaktýr" açýklamasý yapýldý.

DSÖ'den açýklama: Koronavirüs gýdalardan bulaþýr mý?

Birleþmiþ Milletler bünyesinde çalýþmalarýný sürdüren Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), sýklýkla gündeme gelen "yiyecekten koronavirüs bulaþýr mý" sorusuna yanýt verdi. 

Dünya çapýnda 4 milyondan fazla insaný etkileyen koronavirüs ile ilgili birçok tartýþmanýn ortasýnda kalan Dünya Saðlýk Örgütü, özel bir dosya hazýrlayarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Birçok dilde hazýrlanan raporu resmi internet sitesi ve sosyal medya aracýlýðýyla kamuoyuna aktaran DSÖ sýklýkla gündeme gelen, “Koronavirüs yiyecek paketlerinden bulaþýr mý” iddialarýna da yanýt verdi.

DSÖ resmi Twitter hesabý üzerinden, “Bugüne kadar henüz kimsenin koronavirüse gýda paketlerine dokunarak yakalandýðýna dair bir kanýt yok fakat gýda güvenliðine dikkat etmek her zaman çok önemli bir yaklaþýmdýr” mesajýný paylaþtý.

DSÖ’nün resmi internet sitesinde de paylaþýlan raporda ise koronavirüs günlerinde riski en aza indirmek için yapýlmasý gerekenler listelendi.

YEMEÐÝNÝZÝ ÝYÝ PÝÞÝRÝN

Dünya Saðlýk Örgütü’nün önerileri arasýnda gýdayý iyi piþirmek geliyor. Özellikle et, tavuk, yumurta ve deniz ürünlerini iyi piþirmek gerektiðini aktaran DSÖ, “Çorba ve türlü gibi yemekleri kaynama noktasýna getirin, 70 dereceye ulaþmalarý iyi olur. Et ve tavuk yemeklerinde de iyi piþirmek gerek. Termometre kullanmak iyi olabilir” açýklamasýný yaptý. Önceden piþirilmiþ yemeklerin de yine iyice ýsýtýlmasý gerektiði vurgulandý.

DSÖ’nün açýklamasýnda, “Doðru þekilde piþirmek neredeyse bütün tehlikeli mikroorganizmalarý öldürür” ifadesi kullanýlýrken, sakatat, kýyma gibi besinlere ayrýca dikkat edilmesi gerektiði belirtildi.

Dünya Saðlýk Örgütü, gýdadan koronavirüs bulaþtýðýna dair henüz bir bulguya sahip olmadýklarýný açýklasa da bazý önlemler alýnmasýnýn kritik öneme sahip olduðunu duyurdu.

YEMEÐÝ DOÐRU ISIDA SAKLAYIN

“Piþmiþ yemeði oda sýcaklýðýnda 2 saatten fazla tutmayýn” uyarýsýnda bulunan DSÖ, yemeklerin çok uzun süre buzdolabýnda tutulmamasý gerektiðini açýkladý.

Dünya Saðlýk Örgütü’nün hazýrladýðý raporda, “Mikroorganizmalar oda sýcaklýðýnda saklanan gýdalarda çok hýzlý bir þekilde çoðalýr. Sýcaklýðý 5 derecenin altýna ya da 60 derecenin üzerine çýkarmak mikroorganizmalarýn büyümesini engeller. Fakat bazý tehlikeli mikroorganizmalar 5 derecenin altýnda da büyüyebilir” ifadesi yer aldý.

TEMÝZ SU KULLANIN

Dünya Saðlýk Örgütü, yemeklerin yapýmý sýrasýnda güvenli su kaynaklarýnýn tercih edilmesi gerektiðini önerirken, “Pastörize süt gibi güvenli iþlemlerden geçmiþ besinleri tercih edin. Eðer çið yiyecekseniz meyve, sebzeleri mutlaka yýkayýn. Bir besinin son kullanma tarihi geçtiyse tüketmeyin” açýklamasýný yaptý.

Çið besinlerde tehlikeli kimyasallar ve mikroorganizmalar olabileceðini aktaran DSÖ, “Bu besinleri yýkamak ya da soymak gibi basit önlemler riski azaltabilir” önerisinde bulundu.

TEMÝZ TUTUN

DSÖ, yemek yapýlma iþleminden önce ellerin yýkanmasý gerektiðini savunurken, “Tuvaletten çýkmadan önce ellerinizi yýkamalýsýnýz ve yemeðin piþirileceði yer ve tezgahý temiz tutmalýsýnýz” açýklamasýný yaptý.

Dünya Saðlýk Örgütü, “Birçok mikroorganizma hastalýða sebep olmaz ama toprakta, insanlarýn üzerinde, hayvanlarda ve suda bulunan bazý mikroorganizmalar tehlikeli olabilir. Bu mikroorganizmalar elle, silme beziyle ya da kesme tahtasý aracýlýðýyla besine bulaþabilir” uyarýsýnda bulundu.

EKÝPMANLARI AYIRIN

Dünya Saðlýk Örgütü yemek piþirilirken çið et ve deniz ürünü gibi besinler için kullanýlan býçak ve kesme tahtasý gibi ekipmanlarýn diðer besinler için kullanýlmamasý gerektiðini duyurdu.