Bilim Kurulu üyesi zirve ve normal hayata dönüþ için tarih verdi

  Bu haber 25 Nisan 2020, Cumartesi 17:15:20 eklenmitir.
Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Þehir Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Ýlhami Çelik vaka sayýlarýnýn düþük seviyede olduðunu ve bunun ümit verdiðini söyledi. Bunda en büyük etkeninin sokaða çýkma kýsýtlamasý olarak gördüklerini belirten Çelik, 1-2 haftada hastalýðýn peak (zirve) yapmasýný Haziran'da ise normal hayata dönülebileceðini düþündüklerini kaydetti. Çelik ayrýca insanlarýn psikolojilerinin bozulmaya baþladýðýný da dile getirerek; "Takýntýlý bir þekle getirmenin anlamý yok. Giysilerden, ayakkabýlardan bulaþtýðýna dair bir kanýt yok" dedi.

Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu üyesi, Kayseri Þehir Hastanesi Baþhekimi ve Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Ýlhami Çelik yaptýðý açýklamada, vaka sayýlarýnýn düþük seviyede olduðunu ve bunun ümit verici olduðunu kaydetti. Bunda da en önemli etkenin sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn olduðunu belirten Çelik þöyle devam etti:

* Her gün takip ediyoruz diðer ülkelerin rakamlarýný. Amerika þuanda en fazla hasta sayýsýna ve ölüm oranýna sahip ülke olarak gözüküyor. Tüm vakalarýn yüzde 31’i civarýnda Amerika’ya ait. Bu ciddi bir rakam.

* Türkiye 7'nci sýrada þu an.. Türkiye'nin hem milyondaki vaka sayýsý hem de milyondaki ölüm sayýsý açýsýndan bu ilk 7 ülke arasýnda en iyi olduðunu görüyoruz. Beklenen artýþ normal, zaten yedi günde iki katýna çýkmasýný bekliyorduk rakamlarýn.

* Böyle giderse haftada bir iki katýna çýkmasý normal gözüküyor. Ama bizim vaka sayýmýzýn bu hafta biz ikiye katlamasýndan daha düþük seviyede olduðunu görmekteyiz. Dolayýsýyla ümit verici, yapýlan bu sokaða çýkma kýsýtlamasý önlemlerinin oldukça iþe yaradýðýný görmekteyiz.

ENFEKSÝYON ZÝNCÝRÝ

Enfeksiyon zincirini kýrmanýn en etkili yolunun sokaða çýkma kýsýtlamasý olduðunu ancak insanlarýn da psikolojilerinin de düþünülmesi gerektiðinin altýný çizen Çelik þunlarý kaydetti:

* Bu virüs insandan insana bulaþýyor. Bir kiþide varsa diðerine geçiyor. Sýtmada gördüðümüz gibi sivrisinek aracýlýðý ile bulaþmýyor. Dolayýsýyla yapmamýz gereken en basit þey, enfeksiyon zincirini kýrabilmek için iki insanýn bir araya gelmesini önlemeye çalýþmak.

* Baþka insanlarýn sokakta, kapalý alanlarda veya herhangi bir yerde bir araya gelmesini engellememiz gerekiyor bulaþý engellemeniz için. Dolayýsýyla yapýlacak en iyi þey, insanlarýn evlerinde kalmasý. Enfeksiyon zinciri vektör dediðimiz baþka bir taþýyýcýya sahip deðil.

SOKAÐA ÇIKMA YASAÐI

* Direk bir insandan diðer insana bulaþýyor. Bunu engellemenin en iyi yolu sokaða çýkmayý kýsýtlamaktýr. En güzeli insanlarýn sokaða tamamen çýkmamasýdýr. Ama bu insanlarýn yaþamý ile baðdaþmayacak kadar zor bir durumdur. Þimdi kendimizi düþünecek olursak evde hapis hayatý yaþýyorsunuz.

* Tüm insanlarý buna mahkum ettiðimiz zaman, size su getirecek kimse olmayacak, ekmeðinizi kim alacak, yemeðinizi kim alacak ve nasýl çalýþýp nasýl geçineceksiniz? Bunlarýn hepsinin göz önünde bulunmasý lazým. Bu insanlarýn hepsini bir yere kapatalým, ama bunlarýn sadece bir vücuttan oluþmadýðýný bir ruhunun, bir psikolojisinin olduðunu da unutmamamýz gerekiyor.

* Ve þuanda bizimde gördüðümüz en önemli þey, psikolojilerinin çok bozulmaya baþladýðý. Bununda nedeni sürekli bu korku pompalanmasýdýr zaten. Ýnsanlarda benim koronafobi dediðim bu korku sendromunun oluþmuþ olmasý. Dolayýsýyla yasaklamak mümkün ama öbür taraftan insanlarýn psikolojisini düþünmek gerekiyor. Çünkü bu salgýn bittiðinde geriye ne kalacak bize onu hesaplamak lazým.

1-2 HAFTADA ZÝRVE

Hastalýðýn ne zaman peak yapacaðýný sorulmasý üzerine Prof. Dr. Çelik, “Daha öncede belirttiðim üzere Haziran gibi düþünüyoruz. Bunun bilimsel kanýtý yok, öngörümüz bu þekilde. Haziran gibi bitmesini ön görüyorum. Pik (peak) yaptýk mý Türkiye'de? Henüz yapmadýk. Pik (peak) yapmak için henüz 1-2 hafta olduðu kanýsýndayým. Umarým insanlarýmýz önlemlere uyarlar. Bu süreci yayvan bir þekilde geçirmiþ oluruz. Hem hastalýk iþ gücümüz artmamýþ olur” þeklinde konuþtu.

TAKINTI UYARISI

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, giysilerden ve ayakkabýlardan virüsün bulaþtýðýna dair bir kanýtýn bulunmadýðýný, dolayýsýyla tedirgin olunmasýna gerek olmadýðýný belirtti ve þunlarý söyledi:

* Bakýn bununla alakalý yapýlmýþ çalýþmalar var. Çelik yüzeylerde, ahþap yüzeylerde 5 güne kadar yaþayacaðýný öngörülen þeyler var. Burada önemli olan þudur, virüs bulaþýcý ve hastalýk yapýcý bir etkiye sahip midir? Öyle deðildir, bu virüs yüzeylere bulaþtýkça bunun miktarý azalýr. Hastalýk yapýcý mikrobun miktarý azalmýþ olur. Eðer 100 tane mikrop insanda hastalýk oluþturacaksa bu 5 günlük süre içerisinde bu giderek azalýr 5'e 2'ye, 1'e düþer belki.

* Siz onu saptayabilirsiniz çok moleküler yöntemler ile ancak, bu hastalýk oluþturmaz. Dolayýsýyla yiyeceklerden içeceklerden tabi ki normal temizliðimizi her zaman yapacaðýz. Ancak öbür türlü takýntýlý bir þekle getirmenin bir anlamý yok, oradan bulaþmaz. Giysilerden bulaþtýðýna dair bir kanýt yok, ayakkabýlardan bulaþtýðýna dair bir kanýt yok. Virüsün burada bulunmasý ayrý bir þey bulaþýp hastalýk yapmasý ayrý bir þeydir. Ýnsanlarýmýzýn bu konuda tedirgin olmasýna hiç bir sebep yok.

HASTALIK TEKRARLAR MI?

Corona virüsü tedavisi görerek hastalýðý atlatan insanlarýn tekrar hasta olmasýnýn olasý gözükmediðini aktaran Prof. Dr. Çelik þunlarýn altýný çizdi:

* Ben bu durumda olan hastalarýn ilerde daha çok viral yükün arttýðýn gördüðümüz tam iyileþmeyen dediðimiz hastalar var. Ýyileþen kiþi, hekimce karar verilmiþ, kiþisel negatifliði iki kere göstermiþ hastalarýn tekrardan alma þansý yok gibi gözüküyor. Ama bununla alakalý daha ileri gözlemlere ihtiyacýmýz var.

* Ýyileþtiyse o kiþide artýk meydana gelmiþtir, o kiþinin tekrar hasta olmasý olasý gözükmemektedir. Ancak bu kiþilerin antikor düzeyinin ne olduðu konusunda kesin bir fikrimiz yok. Ama pratik olarak hastalar þunu düþünsünler ‘ben bu hastalýðý atlattým bir daha hasta olmayacaðým’ demeleri çok çok mantýklý ve doðru geliyor.

Kullanýlan maskelerin açýk alan yerine týbbi atýklara atýlmasýný da ifade eden Çelik, “Ortamdaki maskeden bulaþma riski var mý? Bunu demek çok zor ama bu ahlaki olarak ve çevre temizliði açýsýndan doðru deðil. Onlarýn dýþarý atýlmamasý gerekiyor. Bunlarýn yoðun virüs temasýný maruz kaldýðýný görürsek týbbi atýklara atýlmasýnda fayda var. Bulaþtan çok bunu çevreyi kirletmemek adýna gerektiðini düþünüyorum” ifadelerini kullandý.

RAMAZAN’DA DÝKKAT

Þu anda olduðu gibi Ramazan Bayramý’nda da gerekli tedbirlere uyulmasý, bayramlaþma programlarýnda dikkatli olunmasý gerektiðini belirten Çelik “Salgýnýn bitmeyeceðini öngörürsek bunu yapmamak lazýmdýr. Þimdi ne yapýyorsak o zamanda aynýsýný yapmak gerekiyor. Bu tür bir bayram tebliðinde bulunmak akýllýca gözükmüyor. Çok dikkatli ve temkinli davranmak gerekiyor. Sosyal mesafe kuralýna uymak gerekiyor. Þu aþamada bayramda bu virüs biter mi? Zor bir tarih, 23 Mayýs gibi denk gelecek. Bulaþýcýlýk açýsýndan risk taþýr. Temkinli olmak gerekiyor” þeklinde konuþtu.

KAYSERÝ’DE SON DURUM

Kayseri’de iyileþen vakalarýn çok fazla olduðunu Þehir Hastanesi olarak kaldýrmayacaklarý bir yükün bulunmadýðýný da sözlerine ekleyen baþhekim Çelik konuþmasýný þöyle bitirdi:

* Sayý vermem doðru olmaz. Ýyileþen vakalarýmýz çok çok fazla. Vefat eden hastalarýmýz da var maalesef. Kýyasladýðýmýz zaman iyileþen hastalarýmýz çok çok fazla. Bizim amacýmýz tüm hastalarýmýzý kurtarmak. Çok yüksek rakamlarýmýz yok Allah'a þükür. Elimizden geleni yapýyoruz.

* Kaldýrmayacaðýmýz bir yük yok ortada. Umarýz böyle devam eder. Eðer insanlarýmýz sosyal izolasyona devam ederlerse, evlerinde kalmaya devam ederlerse çok daha rahat ve kolay atlatmýþ oluruz.

* Bu durum tamamen vatandaþlarýmýza baðlý. Önlemlere uyarlarsa çok rahat bir süreç yürütebiliriz. Ancak uyulmazsa daha sýkýntýlý süreçler yaþanmasý mümkün olabilir.