Ayaklar koronavirüsün ilk habercisi olabilir

  Bu haber 21 Nisan 2020, SALI 09:35:50 eklenmitir.
Uluslararasý Podolog (Ayak saðlýðý uzmaný) Dernekleri’nden yapýlan açýklamada, koronavirüsün ayaklardaki lekelerden erken teþhis edilebildiði vurgulandý.

Dünyayý saran koronavirüste gün geçmiyor ki yeni bir geliþme yaþanmasýn. 

Özellikle çocuk ve gençlerin ayaklarýndaki, mor, kýrmýzý ya da mavi lekelerin Kovid-19'un ilk belirtileri olduðu açýklandý.

BAÞ PARMAK VEYA DÝÐERLERÝNDE

Bu lekelerin bir çoðunun ayak baþ parmaðýnda, bir kýsmýnýn da diðer ayak parmaklarýnda görülebileceði belirtiliyor. Fallbericht isimli internet sitesinde konuyla ilgili bilgiler ve fotoðraflar yer aldý.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ýtalya'da, 13 yaþýndaki bir çocuðun koronavirüs ile ilgili þikayetleri baþlamadan iki gün önce, ayak bakým uzmaný tarafýndan yapýlan incelemede ayak baþ parmaðýnda morumsu lekeler tespit edildiði duyuruldu.

AMERÝKA'DA DA RASTLANDI

Ýtalya'da her beþ koronavirüs hastasýndan birinde bu tür deri rahatsýzlarýna rastlanýldý. Journal oft he American Academy Dermatology (JAA) adlý uzman dergisi de, benzer bir olayýn Tayland'da yaþandýðýný yazdý.

Amerika'da ise koronavirüs hastasý bir kadýnýn ayaðýnda kýrmýzý lekeler ve dýþarý vermeler olduðunu, ayrýca acý veren kaþýnmalar tespit edildiði belirtildi.

“KIZAMIKLA KARIÞTIRMAYIN…”

ABD ve Ýspanya'daki cilt doktorlarýndan bu tür bulgularý ve þikayetleri kaydetmeleri, ilgili yerlere istatistiki bilgilerin toplanabilmesi için bildirmeleri isteniyor.

Ýspanyol doktorlar, ailelerin bu hastalýklarý kýzýl, kýzamýk ya da baþka türlü çocuk hastalýklarý ile karýþtýrabileceðini belirterek, hemen bir cilt hastalýklarý uzmanýna baþvurmalarýný istedi.

Ayrýca, bu durumda diðer insanlardan uzak durmalarý tavsiye edilirken, doktorlara ulaþamama durumunda, ailelerin fotoðraflarý çekip uzmanlara iletmesi ve uzaktan da olsa önerilerini almalarý gerektiðine deðinildi.