Koronavirüs'te bugün ne oldu? 3.500 ölüm, 100 bin vaka...

  Bu haber 08 Mart 2020, Pazar 23:03:35 eklenmitir.
Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) dünya çapýnda 106 bin kiþide görüldü. 3.592 ölüm vakasýnýn görüldüðü salgýnda virüsün ortaya çýktýðý Çin'den sonra en çok ölümün görüldüðü Ýtalya'da Milano'nun içinde olduðu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kent karantina altýna alýndý. Suudi Arabistan'ýn Katif bölgesi de koronavirüs nedeniyle karantinaya alýndý.

 

 

Avrupa'da virüsün en çok görüldüðü ülke olan Ýtalya'da vaka sayýsý 5 bin 883'ü bulurken ve 366 kiþi hayatýný kaybetti. Hükûmet, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesi ve bazý kentler için olaðanüstü önlemler alýndý. 

ABD'de ise Koronavirüs vakasý 40 eyalete sýçradý. En az 400 tespit edilen vaka olduðu bilinirken New York'ta ölümlerin 19'a çýkmasýyla acil durum ilan edildi. New York Times'ýn haberine göre, bir taksi þoföründe virüs testinin pozitif çýkmasý, 40'tan fazla insanýn hastanede karantina altýna alýnmasýyla sonuçlandý.

California kýyýlarýnda ise Koronavirüs nedeniyle bir ölüm gerçekleþtiði için karantina altýnda tutulan 3 bin kiþilik yolcu gemisinde bekleyiþ sürüyor. Salgýnla mücadele ekibinin baþýna getirilen ABD Baþkan Yardýmcýsý Mike Pence, gemide þu ana kadar 46 kiþi test yapýldýðýný ve 21 kiþide virüsün tespit edildiðini duyurdu

Ýtalya gibi virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Ýran'da Koronavirüs kaynaklý ölümler 194'e yükseldi. Bir milletvekilinde daha Koronavirüs görülürken virüs görülen kiþi sayýsý 6 bin 566 oldu. 

Virüsün ortaya çýktýðý Çin'de ise 80 binden fazla insan Koronavirüs'e yakalandý.

Bugün (8 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgýnýyla ilgili yaþanan geliþmeler þöyle:

ÝTALYA'DA 24 SAATTE 133 KÝÞÝ HAYATINI KAYBETTÝ

Ýtalya'da Koronavirüs nedenli can kaybý sayýsý rekor bir artýþ göstererek 366'ya ulaþtý. Resmi verilere göre ölüm sayýsý son 24 saatte 133 arttý. Bu 133 can kaybýnýn 113'ü, karantina altýna alýnan kuzeydeki Lombardia bölgesinde kaydedildi.

MISIR'DA ÝLK ÖLÜM

Mýsýr'da bir Alman vatandaþýnýn yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatýný kaybetmesiyle ülkede bu virüsten ilk ölüm vakasý kaydedildi.

IRAK'TA ÝKÝ KÝÞÝ DAHA HAYATINI KAYBETTÝ

Irak'ta Koronavirüs nedeniyle 2 kiþi daha hayatýný kaybetti. Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatýný kaybedenlerin sayýsý 6 oldu.

ÝTALYA'DA BÝR BÖLGESEL BAÞKANDA DAHA KORONAVÝRÜS GÖRÜLDÜ

Ýtalya'nýn kuzeyinde 16 milyon kiþi karantina altýna alýnýrken, baþkenti Torino olan Piyemonte bölgesinin baþkanýnýn da Koronavirüs testinin pozitif çýktýðý açýklandý. Alberto Cirio, koronavirüse yakalanan ikinci bölgesel baþkan oldu.

ÝRAN'DA 49 KÝÞÝ DAHA HAYATINI KAYBETTÝ

Ýran'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle 49 kiþi daha hayatýný kaybetti. Ülkede virüse yakalananlarýn sayýsý 6 bin 566'ya yükseldi.

MOLDOVA'DA ÝLK VAKA

Moldova Saðlýk, Çalýþma ve Sosyal Koruma Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, ülkede ilk Koronavirüs vakasýnýn tespit edildiði belirtildi. Virüse yakalanan kiþinin 48 yaþýnda bir kadýn olduðu ve dün Ýtalya'dan Moldova'ya uçakla döndüðü vurgulanan açýklamada, bu kiþiyle Ýtalya'dan ayný uçakla dönenlerin evlerinden ayrýlmamasý ve muayene olmasý gerektiði kaydedildi.

Açýklamada, Moldova Bakanlar Kurulu üyelerinin konuyla ilgili yarýn acil toplantý yapacaðý duyuruldu.

BULGARÝSTAN'DA ÝLK VAKALAR GÖRÜLDÜ

Türkiye'nin sýnýr komþusu olan Bulgaristan'da ilk Koronavirüs vakalarý görüldü.  Bakanlar Kuruluna baðlý Ulusal Koronavirüs Kriz Masasý Merkezi üyeleri, bugün sabah saatlerinde düzenlediði olaðanüstü basýn toplantýsýnda, ülkede iki kiþide Koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çýktýðýný açýkladý. 

Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski, durumu iyileþen iki Koronavirüs hastasýnýn yurtdýþýna gitmediklerini ve salgýn bölgesinden gelen insanlarla temas etmediklerini ifade etti. Koronavirüs'ü bulaþtýran ilk hastayý aradýklarýný belirten Tümgeneral Mutafçiyski "Hasta sýfýrý yani hastalýðýn ilk çýktýðý kiþiyi tespit edemiyoruz" dedi. Gabrovo´da hastanede yatan yaþlý kadýnýn zatürre teþhisiyle tedavi gördüðü ve odada iki baþka hastayla kaldýðý açýklandý

FRANSA'DA BÝR MÝLLETVEKÝLÝNDE GÖRÜLDÜ

Avrupa'da Ýtalya'dan sonra en çok Koronavirüs'ten etkilenen ülke olan Fransa'da vaka sayýsý 949'a çýktý. Koronavirüs'e yakalananlar arasýnda bir milletvekilinin de yer aldýðý belirtildi. 

ÝTALYA'NIN KUZEYÝ ALARM VERÝYOR

Ýtalya’da Baþbakan Giuseppe Conte, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayýlmasýnýn önüne geçmek için virüsün yoðun olarak görüldüðü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriþ-çýkýþlara kýsýtlama getiren sýký bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldýklarýný açýkladý. 

Bu iki alana sadece acil durumlar için giriþ-çýkýþlara izin verileceðini, mutlak bir yasak olmadýðýný aktaran Conte, Lombardiya bölgesi haricindeki 14 kentin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso ve Venedik olduðunu açýkladý.

GÜNEY AMERÝKA'DA ÝLK ÖLÜM

Arjantin'de Koronavirüs nedeniyle hastanede yatan 64 yaþýnda bir adam hayatýný kaybetti. Saðlýk Bakanlýðý, 25 Þubat'ta Avrupa seyahatinden dönen kiþinin 4 Mart'tan beri tedavi gördüðünü belirtti. Arjantin'de 8 tespit edilmiþ Koronavirüs vakasý olduðu belirtildi. 

NÝL NEHRÝ TEKNE TURUNDA KORONAVÝRÜS KARANTÝNASI

Mýsýr'da Nil Nehri üzerinde düzenlenen tekne turunda en az 33 kiþide Koronavirüs tespit edildi. Teknede bulunan herkes karantina altýnda tutuluyor.