BM'den flaþ koronavirüs açýklamasý: Geliþmemiþ ülkelere sýçrama ihtimalinden endiþeliyiz .

  Bu haber 19 Subat 2020, Carsamba 01:49:07 eklenmitir.
Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çýkan ve dünyanýn çeþitli ülkelerine yayýlan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgýnýnýn saðlýk sistemi zayýf ülkelere sýçramasýndan endiþe ettiðini söyledi. .

Pakistan-Hindistan sýnýrýndaki Kartarpur Darbar Sahib Sih tapýnaðýný ziyaret eden Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, burada yaptýðý açýklamada, Kovid-19 salgýnýndaki durumun þu an için kontrol altýnda olduðunu söyledi.

RÝSK ÇOK BÜYÜK
Guterres, salgýnýn saðlýk sistemi geliþmemiþ Afrika kýtasýndaki ülkeler gibi ülkelere sýçramasýndan endiþe duyduðunu dile getirerek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazýr olmamýz lazým. Dünya Saðlýk Örgütü, böyle bir geliþme olduðunda nasýl müdahale etmesi gerektiði üzerinde çalýþýyor." ifadesini kullandý.

Ýdlib'de yaþanan insani krize de deðinen Guterres, Esed rejimine ateþkes çaðrýsýnda bulunarak, Türkiye, Ýran ve Rusya'nýn siyasi çözüm bulmasý gerektiðine vurgu yaptý.

Guterres, Libya'daki iç savaþa iliþkin de BM'nin silah ambargosunun ihlal edildiðini belirterek, "Libya'da kaç farklý ülke silah ambargosunu ihlal ediyor ve bölgeye hem personel hem ekipman yolluyor?" diye sordu.

"AFGANÝSTAN'DA BARIÞ HERKESÝN YARARINA"

Guterres, aralarýndaki iliþkiler nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin çalýþmalarýný kýsýtladýðý gerekçesiyle Çin, ABD ve Rusya'yý suçlayarak, "Kaosun dünyamýzý çok dengesiz bir hale dönüþtürdüðü riskli bir dönemde yaþýyoruz." dedi.

ABD ile Afgan Talibaný arasýnda yürütülen müzakerelerin bölgede uzun süredir devam eden istikrarsýzlýðý sona erdirmek için önemli bir þans olduðunu da kaydeden Guterres, "Bu barýþ þansýný kaçýrmamamýz gerekiyor. Milyonlarca Afgan yýllardýr sýðýnmacý hayatý yaþýyor. Barýþýn saðlanmasý ve Afganistan'ýn uluslararasý topluma entegre edilmesi herkesin yararýna." diye konuþtu.