Koronavirüse baðlý ölü sayýsý 564'e yükseldi

  Bu haber 06 Subat 2020, Persembe 08:01:28 eklenmitir.
Çin'de yeni tip koronavirüs salgýný nedeniyle yaþanan can kaybý 564'e yükseldi. Koronavirüs bulaþtýðý teþhisi koyulan kiþi sayýsý ise 28 bin 18'e çýktý.

Ulusal Saðlýk Komisyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, ülke genelinde hýzla artan 2019-nCoV salgýný nedeniyle ölenlerin sayýsý biri Hong Kong'da 563'ü Çin ana karasýnda olmak üzere 564'e yükseldi.  Virüsten etkilenenlerin sayýsý, 3 bin 859'unun durumu ciddi olmak üzere 28 bin 18, durumu þüpheli olanlarýn sayýsý ise 24 bin 702 olarak açýklanýrken, müþahade altýna alýnanlarýn sayýsý da 186 bin 354'e ulaþtý. Ayrýca koronavirüs tespit edilen vaka sayýsý Çin anakarasý dýþýnda Hong Kong Özel Ýdari Bölgesi'nde 21'e, Makau Özel Ýdari Bölgesi'nde 10'a yükseldi. Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayýsý ise bin 153 oldu. 

BÝR GÜNDE 73 CAN KAYBI

Ülkedeki salgýndan dolayý son 24 saatte 73 can kaybý yaþanýrken, bu ölümlerin 70'i salgýnýn merkez üssü Hubey eyaletinde, biri Tiencin kentinde, diðer ikisi de Heylongciang ve Guicou eyaletlerinde gerçekleþti.

Ayrýca son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vakasý da 3 bin 694 oldu. 

KORONAVÝRÜS SALGINI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine baðlý Vuhan kentinde 12 Aralýk'ta tespit edilmiþti. Vuhan Belediyesi Saðlýk Komisyonu, 31 Aralýk'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarý ile temasý bulunan 27 kiþide daha "gizemli" hastalýðýn görüldüðünü açýklamýþ ve pazarý kapatmýþtý. Virüsün kýsa sürede Vuhan'dan diðer kent ve eyaletlere sýçramasý nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana baþta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine baðlý irili ufaklý 17 kentte toplu ulaþým durdurulmuþtu. Birçok havayolu þirketi Çin'e uçuþlarýný durdurma kararý aldý.

Koronavirüs Hong Kong ve Filipinler'de 1'er can kaybýna neden olmuþtu.