Koronavirüsten ölenlerin sayýsý 491'e yükseldi! Hýzla yayýlýyor

  Bu haber 05 Subat 2020, Carsamba 08:40:01 eklenmitir.
ÇÝN'de baþlayýp dünyaya yayýlan ölümcül koronavirüs durdurulamýyor. Ulusal Saðlýk Komisyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre can kaybý 491'e yükselirken, virüs teþhisi konulanlarýn sayýsý da 24 bini aþtý.

ÇÝN'de baþlayýp dünyaya yayýlan ölümcül koronavirüs durdurulamýyor. Ulusal Saðlýk Komisyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre can kaybý 491'e yükselirken, virüs teþhisi konulanlarýn sayýsý da 24 bini aþtý.

Ulusal Saðlýk Komisyonu'ndan (NHC) yapýlan açýklamaya göre, 2019-nCoV salgýný nedeniyle hayatýný kaybedenlerin 490'ý Çin ana karasý, 1'i Hong Kong Özel Ýdari Bölgesi'nde olmak üzere 491'e çýktý.

Hasta sayýsý 24 bin 324'e yükseldi

Bununla birlikte koronavirüs teþhisi koyulan hasta sayýsý 3 bin 219'nin durumu ciddi olmak üzere 24 bin 324'e yükseldi. Virüs taþýma durumu þüpheli olanlar 23 bin 260'a, müþahede altýna alýnanlarýn sayýsý ise 185 bin 555'e ulaþtý. Çin ana karasý dýþýnda Hong Kong'daki vaka sayýsý 18'e, Makau Özel Ýdari Bölgesi'nde ise 10'a yükseldi.

Son 24 saatte 65 kiþi öldü

Ayrýca NHC, son 24 saatte 65 kiþinin yaþamýný yitirdiðini, 3 bin 887 koronavirüs vakasýnýn tespit edildiðini aktararak, bu vakalarýn 431'inin durumunun aðýr olduðunu belirtti.

Diðer yandan koronavirüsten kaynaklý ölümlerin 479'u salgýnýn merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleþirken, eyalette tespit edilen vaka sayýsý ise 16 bin 678'e yükseldi. Hubey'de en çok ölüm ve koronavirüs vakasýnda baþý çeken Vuhan kentinde ölü sayýsý 362, vaka sayýsý 8 bin 351 oldu.

Binalar hastaneye dönüþüyor

Vuhan'da hastanelerde yatak yetmezliðinden dolayý biri stadyum, biri sergi merkezi olmak üzere 3 bina geçici hastaneye dönüþtürülerek, koronavirüs bulaþan hastalarýn testi ve muayenesi için kullanýlacak. Toplam 3 bin 400 yatak kapasitesine ulaþan geçici hastaneler yatak, masa, sandalye elektrikli battaniye ve çeþitli malzemelerle donatýldý. Kentteki hastanelerde kapasite yetmezliði nedeniyle 10 günde bin yatak kapasiteli bir hastane inþa edilmiþti.