Dünya önlem almaya çalýþýyor; Koronavirüs'ten ölenlerin sayýsý 259'a çýktý

  Bu haber 01 Subat 2020, Cumartesi 08:29:48 eklenmitir.
Çin'de ortaya çýkan ve daha sonra baþka ülkelere de yayýlan yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatýný kaybedenlerin sayýsý 259'a çýktý.

Dünya Saðlýk Örgütü'nün (DSÖ) küresel saðlýk acil durumu ilan etmesinden bir gün sonra Çin, Koronavirüs ile baðlantýlý olarak 45 kiþinin daha hayatýný kaybettiðini duyurdu. Bütün ölümlerin salgýnýn baþladýðý Vuhan kentini de içinde bulunduran Hubei bölgesinde meydana geldiði belirtildi.

Cuma itibariyle Çin'de 2 binden fazla kiþiye daha teþhis konulmasýyla Çin'de Koronavirüs vakalarýnýn 10 bini aþtýðý duyuruldu. Dünya çaðýndaki vakalarýn sayýsý da 11 bini geçti.

Þu ana kadar 27 ülkede Koronavirüsü vakasý görüldüðü doðrulandý.

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, dün yaptýðý açýklamalarda Çin'den Türkiye'ye gelen 11 bin kiþinin tarandýðýný, Türkiye'ye giriþ yapan þüpheli vaka olmadýðýný söyledi.Çin'e gönderilen Koca Yusuf adýný taþýyan ambulans uçak sabah saatlerinde Türkiye'ye dönmek üzere yola çýktý. Türk Silahlý Kuvvetleri, "Türk ve dost ülke vatandaþlarýný Saðlýk Bakanlýðý personelinin gözetiminde güvenli þekilde teslim alan uçaðýmýz dönüþ için Çin’in Vuhan kentinden havalandý" açýklamasýnda bulundu

Birçok ülke virüsün yayýlmasýný önlemek için önlemler alýrken son olarak dün ABD son iki haftada Çin'i ziyaret eden yabancý vatandaþlarý ülkeye almama kararý aldý.

John Hopkins verilerine göre virüsten þu ana kadar 252 kiþi tamamen kurtuldu.